جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک …

0 Comments

ساختار سازمانی
فرهنگ سازمانی
نوآوری
مزییت نسبی درک شده
پیچیدگی
قابلیت آزمایش
مشاهده پذیری
سازگاری
ارتباطات
منابع اطلاعاتی
کانالهای ارتباطی
مقدار ارتباطات
تصمیم گیری بکارگیری
EC
صنعت
فشارهای رقابتی
فشار از سوی شرکا
گسترش حیاتی
شکل ۲-۲۱- عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیکی توسط شرکت های کوچک و متوسط ( لینگ ۲۰۰۱)
۲-۴۶- مدل گرندون
مطالعات گرندون در زمینه پذیرش تجارت الکترونیک توسط سازمانهای کوچک و متوسط ایالات متحده بوده است . هدف اصلی در این مطالعات ارائه مدلی به منظور بررسی ارتباط دو تحقیق مستقل انجام شده در این زمینه بوده است .
در تحقیق اول که توسط سابرامانیان و نوسک [۲۱] انجام شد ارزشهای استراتژیک فناوری اطلاعات برای سازمانهای متوسط و کوچک مورد بررسی قرار گرفت و سه ارزش اساسی که باعث می شود مدیران و صاحبان سازمانهای کوچک و متوسط به پذیرش فناوری اطلاعات تمایل نشان دهند شناسایی شدند . این ارزشهای استراتژیک فناوری اطلاعات برای سازمانهای متوسط و کوچک عبارتند از :
کمک به مدیران رده بالا در اتخاذ تصمیم های استراتژیک ( تهیه اطلاعات مهم برای تصمیم گیران )
بالا رفتن کارایی مدیریت در سازمان ( بهبود روابط در سازمان ف تقویت بازده کاری مدیران )
افزایش بازدهی کل کسب و کار ( کاهش هزینه ها ، بالا رفتن توان رقابتی و ….)
در تحقیق دوم که توسط داویز[۲۲] انجام گرفت چهار عامل اساسی موثر در پذیرش تجارت الکترونیکی توسط سازمانهای کوچک و متوسط شناسایی شد . این چهار عامل عبارت بودند از :
فشارهای خارجی توسط شرکای تجاری کسب و کارها
آمادگی سازمان در پذیرش تجارت الکترونیکی
منافع و مزایای حاصل از تجارت الکترونیکی برای سازمان
راحتی استفاده از تجارت الکترونیکی در سازمان
گرندون در مطالعاتش سعی نمود مدلی که ارتباط معنی دار این دو تحقیق را نشان دهد ارائه نماید .
سوال اصلی در تحقیقات گرندون این بود که آیا آشنایی و شناخت ارزشهای استراتژیک فناوری اطلاعات توسط صاحبان سازمانهای کوچک و متوسط تاثیر در جهت گیری های آنان در پذیرش فناوری اطلاعات خواهد داشت یا خیر . نتایج آماری بر روی سازمانهای کوچک و متوسط بیانگر وجود ارتباط معنی داری میان متغیرهای مربوط به ارزشهای استراتژیک فناوری اطلاعات و متغیرهای مربوط به پذیرش فناوری اطلاعات در سازمانهای کوچک و متوسط می باشد . این بدان معنی است که مدیران ارشدی که به فناوری اطلاعات بعنوان راهکارهایی برای خلق ارزشهای استراتژیک توجه دارند ، دید مثبتی نسبت به پذیرش فناوری اطلاعات دارند . در این تحقیق مشخص شده است که سه فاکتور اساسی در معرفی فناوری اطلاعات بعنوان راهکاری برای خلق ارزش استراتژیک در سازمان ، تاثیر مهمی در توجه مدیران به پذیرش فناوری اطلاعات دارند .
شکل۲-۲۲- مدل گرندون (۲۰۰۴)
۲-۴۷- مدل رشید و کریم
رشید و کریم عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیکی را به چهار دسته تقسیم میکنند .
عوامل سازمانی : عواملی هستند که منشا سازمانی دارند
عوامل تکنولوژیکی (نوآوری)
عوامل فردی : مشخص کننده مشخصات فردی مدیر عامل است

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.