جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک …

0 Comments

قابلیت مشاهده نتایج
شکل ۲-۲۴-مدل کندال و همکاران
با توجه به مدل ارائه شده توسط راجرز می توان گفت در پذیرش و یا رد یک نوآوری پنج مرحله اساسی طی می شود .
در مرحله دوم به منظور اطمینان از کارآمد بودن ایده جدید ۵ فاکتور مهم مورد بررسی قرار می گیرند که عبارتند از :
۱-سازگاری ایده جدید با کسب و کار فعلی
۲-شناخت مزایا و منافع حاصل از ایده جدید برای کسب و کار
۳-میزان پیچدگی ایده جدید
۴-قابلیت امتحان و بکارگیری آزمایشی ایده جدید در کسب و کار
۵-قابلیت مشاهده تاثیر ایده جدید در کسب و کارهای دیگر
در مطالعات کندال به تجارت الکترونیکی به عنوان یک نوآوری جدید برای سازمانهای کوچک و متوسط نگریسته شده است و از طریق مدل راجرز ،پنج فاکتور فوق الذکر در ۵۸ سازمان کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در رابطه با تجارت الکترونیکی و پذیرش آن در سازمانهای کوچک و متوسط از ۵ فاکتور کلی ارائه شده در مدل راجرز ۳ فاکتور : مزیتهای مرتبط با تجارت الکترونیکی ، سازگارای تجارت الکترونیکی با فرآیندهای کسب و کار و قابلیت امتحان : تاثیر عمده ای در پذیرش تجارت الکترونیک توسط سازمانهای کوچک و متوسط دارد . و دو فاکتور دیگر یعنی میزان پیچیدگی و قابلیت مشاهده تاثیر تجارت الکترونیک در کسب و کارهای دیگر نقش چندانی در این مورد ایفا نمی کنند .
۲-۴۹-مدل وانگ وسائی
وانگ و سائی عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیکی را به سه دسته تقسیم می کنند :
منافع و هزینه ها : شامل منافع درک شده و هزینه های درک شده می باشد .EC موجب کارایی و بهبود تدارکات و کاهش هزینه ها شده و به عملکرد بهتر شرکت منجر می شود . از سوی دیگر هزینه های بکارگیری EC از قبیل هزینه خرید کامپیوتر ، اتصال به اینترنت ، نگهداری و …. اثر منفی بر بکارگیری تجارت الکترونیکی دارد .
سازمان : شامل آمادگی سازمان و تنوع محصول می باشد .آمادگی سازمان منعکس کننده قابلتهای تکنولوژیکی شرکت و یا سطح دانش و مهارتهای نوآورانه می باشد . تنوع محصول بیانگر فرصتهای موجود برای شرکت جهت ورود به بازارهای گوناگون می باشد .
محیط : این عوامل از سه جزء سلامت مبادله ، فشار رقابتی و نیاز مشتری تشکیل می یابد در تجارت الکترونیکی سلامت مبادله اسناد و اطلاعات وجوه نقد به خطر می افتد . اگر سازمان سطح سلامت مبادله را پایین بداند نسبت به بکارگیری EC میلی نخواهد داشت .
فشار رقابتی از سوی رقبا نیز موجب تمایل شرکت به بکارگیری EC می شود . بطوریکه هر چقدر میزان رقابت بیشتر باشد این تمایل افزایش می یابد ، تغییر در نیازهای مشتریان نیز سبب فشار خـــــارجی می شود که شرکت را به سمت بکارگیری EC سوق می دهد .

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

منافع و هزینه ها
منافع شناسایی شده
هزینه های شناسایی شده

تصمیم بکارگیری
EC

سازمان
آمادگی
تنوع محصول