شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک …

0 Comments

۲-۵۱- مطالعات دولاکیا و شتری
دولاکیا و شتری (۲۰۰۴) عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک توسط SME ها را در قالب عوامل درونی و عوامل بیرونی شناسایی می کنند .
عوامل داخلی شامل مواردی از قبیل : ویژگی های سازمان ( اندازه ، نوع کسب و کار ، قدمت تجاری ) و نگرش ها و تجربیات قبلی می باشد .
عوامل مربوط به زیر ساختار و کسب و کار عوامل مربوط به رقابت نیز عوال بیرونی را تشکیل می دهند .
۲-۵۲-مدل مولا و لیکر(۲۰۰۴)
مولا و لیکر مدلی را تحت عنوان موفقیت EC مطرح نموده اند . این مدل در شکل زیر ترسم شده است .
اعتماد
استفاده
کیفیت سیستم EC
خدمات و پشتیبانی
کیفیت محتوا
رضایت مشتری از EC
موفقیت EC
شکل۲-۲۷ مدل موفقیت تجارت الکترونیکی ( مولا و لیکر ۲۰۰۴)
۲-۵۳- مطالعات شن و همکاران
شن و همکاران (۲۰۰۴) چهار عامل زیر را به عنوان عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک معرفی می کنند استراتژیهای سازمان ( رویکرد استراتژیک ، استراتژی محصول)
ویژگی ها سازمان ( اندازه ، سطح آمادگی فنی)
ویژگی های زنجیره تامین ( فشار مشتری ، میزان تامین منبع از خارجی ، ماهیت تامین کنندگان کلیدی ، میزان اتکا به تامین کنندگان بین اللملی ، میزان یکپارچه بودن زنجیره تامین )
ویژگی های تجارت ( مزیت نسبی ، سازگاری با سیستم فعلی و با سیستم شرکاء پیچیدگی )
۲-۵۴- تجارت الکترونیک و جایگاه ما
جهان به سوی الکترونیکی شدن پیش می رود ، چه در تجارت ، چه در صنعت و چه در سایر زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، بهداشتی و …. اما تجارت الکترونیک که رابطه تنگاتنگی با توسعه اقتصادی دارد در این روند جایگاه ویژه خود را دارد .
با الکترونیکی شدن تجارت نیروی کار متنابهی آزاد می شود که در کاهش قیمت تمام شده کالا نقش اساسی بازی می کند . حتی از نظر زیست محیطی با کاهش مصرف کاغذ یا حذف آن لازم نخواهد بود جنگل ها را که ریه های تنفسی زمین ما هستند نابود کنیم تا از آنها کاغذ بیشتری تولید نمائیم .
کشور ما همگام با جهان امروز ضرورت الکترونیکی شدن تجارت را احساس می کند و برای تحقق آن تلاش می کند . در تجارت بین اللملی وقتی کالایی مبادله می شود ، چندین فرد یا سازمان با هم تعامل خواهند داشت . ( بهمن غلامی ،۱۳۸۹)
بخش دوم : پیشینه پژوهش
۲-۵۵- مطالعات خارجی :
در سال ۲۰۰۰ کوپر با ارایه مدل میکا ، سه مرحله برای بکارگیری تجارت اینترنتی توسط شرکت های کوچک و متوسط معرفی نمودند ، این سه مرحله عبارتند از ترفیع ، تدارک و پردازش
در سال ۲۰۰۱ رشید و اوریم ، عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیکی را به عوامل سازمانی ، عوامل تکنولوژیکی ، عوامل فردی و عوامل محیطی تقسیم نمودند .
در سال ۲۰۰۲ تسایی ، عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیک را به سه دسته، منافع و هزینه ها ، سازمان ، محیط، تقسیم مکینند ،
در سال ۲۰۰۲ دانیل و گریشا ، چارچوب مفهومی را برای بکارگیری EC ارائه کرده اند که شامل مرحله ، هدف بکارگیری EC بکارگیری EC و منافع بدست آمده از بکارگیری می باشد .
در سال ۲۰۰۴ لینگ ، دو دسته عوامل محیط داخلی و عوامل محیط خارجی جهت تصمیم گیری پذیرش تجارت الکترونیک معرفی نمودند .
در سال ۲۰۰۹ الهی و حسن زاده ، ۴ سطح مختلف را برای پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت ها عنوان کردند .
۲-۵۶- مطالعات داخلی:
خلاصه مطالعات صورت پذیرفته در زمینه عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک توسط SME ها

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ردیف مدلها و مطالعات ارائه شده