شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک …

0 Comments

۲-۴۰- مدل مارتین و ماتلای : ………………………………………………………………………………………………………..۸۶
۲-۴۱- مدل الهی و حسن زاده : ………………………………………………………………………………………………………۸۸
۲-۴۲- مدل کوپر و برگس : …………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۲-۴۳- مدل چیاهو و همکاران : ……………………………………………………………………………………………………..۸۹
۲-۴۴- چارچوب TOE : ……………………………………………………………………………………………………………….90
۲-۴۵- مدل لینگ : ………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۲-۴۶- مدل گرندون : ……………………………………………………………………………………………………………………۹۵
۲-۴۷- مدل رشید و کریم : …………………………………………………………………………………………………………….۹۷
۲-۴۸- مطالعات انجام شده توسط کندال و همکاران : ……………………………………………………………………….۹۹
۲-۴۹- مدل وانگ و سائی : ………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۲-۵۰- مدل دانیل و گمیشا : …………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۲-۵۱- مطالعات ولاگیا و شتری : ………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۲-۵۲- مدل مولا و لیکر : …………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۲-۵۳- مطالعات شن و همکاران : …………………………………………………………………………………………………۱۰۵
۲-۵۴ – تجارت الکترونیک و جایگاه ما : ……………………………………………………………………………………..۱۰۵
بخش دوم : پیشینه پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
۲-۵۵- مطالعات خارجی :……………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
۲-۵۶-مطالعات داخلی: ………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱-مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۳-۲- طرح تحقیق :………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۳-۳- روش جمع آوری اطلاعات جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری :……………………………………..۱۱۰
۳-۴- ابزار تحقیق و مدل مفهمومی تحقیق : ……………………………………………………………………………………۱۱۱
۳-۵- تحلیل پرسشنامه : ……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
۳-۶- اعتبار یا روایی تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵
۳-۷- اعتماد یا پایایی تحقیق :……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶
۳-۸- روش تحلیل داده های آماری : …………………………………………………………………………………………… ۱۱۸
۳-۹- شرکتهای کوچک و متوسط شهر تهران : ……………………………………………………………………………… ۱۱۹
۳-۱۰- فلوچارت مراحل انجام پژوهش : ……………………………………………………………………………………….۱۲۰
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱- مقدمه : ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده ها : ……………………………………………………………………………………………………..۱۲۲
۴-۳- تحیل های توصیفی : …………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳
۴-۴- تجزیه و تحلیل استنباطی : …………………………………………………………………………………………………..۱۳۳
۴-۴-۱- آزمون تحلیل عاملی : ……………………………………………………………………………………………………..۱۳۳
۴-۴-۲- شاخص kmo و آزمون بارتلت : ………………………………………………………………………………………۱۳۳
۴-۵- اولویت بندی عوامل مرتبط با بعد فنی : …………………………………………………………………………………۱۳۶
۴-۶- اولویت بندی عوامل مرتبط با بعد سازمانی : …………………………………………………………………………..۱۳۸