پژوهش – شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک …

0 Comments

۱۹

مطالعات نث

*

*

۲۰

مطالعات پوون

*

فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
دراین فصل به بررسی روش انجام تحقیق،انتخاب جامعه آماری،شیوه نمونه گیری،ویژگیهای نمونه موردبررسی وهمچنین ابزارهای گردآوری داده هاوویژگیهای آنهاازنظرروایی وپایایی پرداخــــــــــــته می شود.
همچنین روش شناسی پژوهش تشریح شده وگروههای آزمودنی موردبررسی قرارمی گیرند. فرآیند تحقیق مورد بررسی و موشکافی قرار می گیرد. پس از آن با جامعه آماری تحقیق آشنا می شویم. نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه آن از بخش های دیگر این فصل می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که در پایان به چگونگی طراحی آن پرداخته خواهد شد.
۳-۲- طرح تحقیق
انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها ، ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد . بنابراین هنگامی می توان در مورد نوع روش تحقیق تصمیم گیری نمود که ماهیت موضوع پژوهش ، هدف ها و وسعت دامنه تحقیق مشخص شده باشد .( نادری و سیف نراقی ،۱۳۷۶، پرندی ۱۳۸۸)
در تحقیقات توصیفی میتوان جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایشی تحت بررسی و آزمون قرار داد.پیمایش عبارت از جمع آوری اطلاعات است که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف یا پیش بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها ،صورت می گیرد.پیمایش توصیفی، به توصیف پدیده های خاص در محیطی معین می پردازد، از آزمون نظریه ها و پاسخگویی به پرسشهای پژوهشی به کار میرود و شامل توصیف و نتیجه گیری است (کومار ،۱۳۷۴ )[۲۳].
این تحقیق بر اساس هدف ، نوعی تحقیق کاربردی محسوب میگردد زیرا به دنبال آزمون مفاهیم نظری در موقعیت واقعی محیط و حل مشکلات ملموس است و نتایجی عینی و کاربردی به دنبال خواهد داشت.
در این پژوهش بر اساس ماهیت و روش به توصیف و مطالعه آنچه که هست می پردازیم و همچنین تاثیر دو محیط، مورد بررسی قرار می گیرد لذا روش تحقیق ما از این دیدگاه توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد.
این تحقیق در پی شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط در ایران میباشد.
۳-۳- روش جمعآوری اطلاعات جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری، عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمد و همکاران،۱۳۸۸)
باتوجه به اینکه حجم یا اندازه اکثر جامعه های تحقیق بزرگ است ، بنابراین اندازه گیری ویژگی مورد بررسی برای تک تک اعضای جامعه ضروری نمی باشد. انتخاب و اندازه گیری نمونه ای از جامعه و برآورد در مورد کل جامعه بر اساس یافته های نمونه کافی است. نمونه عبارتست از زیر مجموعه ای از کل جامعه که انتخاب می شود و معرف کل جامعه می باشد.(دلاور ،۱۳۸۰ به نقل از پرندی ۱۳۸۸)
نمونه گیری تصادفی عبارت است از انتخاب نمونه و جمع آوری داده ها به گونه ای که بتوان نتایج حاصل را با احتساب اندازه های خطا (که با استفاده از روشهای آماری تعیین می شوند) به یک جامعه بزرگ تعمیم داد . نمونه گیری تصادفی به این علت که اساس آن استفاده از روش های آمار استنـــباطی است درسایر روش ها ترجیح دارد . (دلاور، ۱۳۷۴)
جامعه آماری این تحقیق مدیران و موسسان کسب و کارهای کوچک و متوسط مستقر در مراکزرشـــد دانشگاه های استان تهران ، مراکز رشد مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد مستقل مستقر در تهران می باشد . و جهت نمونه گیری در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. و از آنجاییکه در پژوهش حاضر جامعه آماری نامشخص و مقیاس داده ها از نوع کیفی هستند، از فرمول زیر برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است.
با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعه آماری N، از فرمول زیر جهت محاسبه حجم نمونه استفاده میشود:
n= حجم نمونه
d = میزان دقت
Z= سطح اطمینان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.