سامانه پژوهشی – شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط در …

0 Comments

=P نسبت مورد انتظار: مقیاسP از عدد صفر تا یک متغیر است، حجم نمونه بسته به مقدار تغییر می کند. بیشترین احتمالی که برای آن میتوان در نظر گرفت p=0.5 میباشد.در سطح اطمینان[۲۴] ۰٫۹۵ و میزان دقت ۰٫۱ مقدار حجم نمونه ما به صورت زیر محاسبه میشود:
n=( 1.96*1.96*0.5*0.5)/ (0.1*0.1)
n=96
۳-۴- ابزار تحقیق و مدل مفهومی تحقیق
دراین پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات ومبانی نظری،تدوین سئوالات وارائه الگوی اولیه موضوع از روش های کتابخانه ای ( مطالعه کتابها ، مقالات ، مجلات ، طرح های پژوهشی و بانک های اطلاعاتی اینترنتی ) استفاده شده است که با مطالعه موضوعات مربوطه مختلف پژوهش بیشتر شناخته شده و در رسیدن به هدف پژوهش بسیار مثمر ثمر می باشد .
با این حال ابزار اندازه گیری در این پژوهش روش میدانی و از طریق پرسشنامه می باشد .
پرسشنامه و مقیاس های بررسی، احتمالا پر کاربردترین ابزارهای تحقیق در علوم اجتماعی هستند.هزینه پایین ، عدم نیاز به مبالغ زیاد و قابلیتهای بالقوه زیاد برای جمع اوری نمونه، آنها را بعنوان یک ابزار تحقیقی موثر و جذاب برای محققان و متخصصان تبدیل کرده است. ( اعرابی و آقازاده ، ۱۳۸۵)
هر پدیده ای از نظر کمی و کیفی ویژگیهایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگیها، به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است. هدف هر تحقیقی اعم از توصیفی یا تبیینی ، دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است.یافتن پاسخ و راه حل برای مساله انتخاب شده در هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق آن بتوان فرضیه هایی که بعنوان پاسخ های احتمالی و موقتی برای مساله طرح شده اند را آزمون کرد.
همچنین به منظور تدوین مدل مفهومی تحقیق، از مدل عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیکی توسط شرکت های کوچک و متوسط ( لینگ ۲۰۰۱) و مدلپذیرش تجارت الکترونیک توسط سازمانهای کوچک و متوسط ایالات متحده(گرندون ۲۰۰۴) و مدل موفقیت تجارت الکترونیکی ( مولا و لیکر ۲۰۰۴) وهمچنین مدل مفهومی کوین برای پذیرش کسب و کار الکترونیکی چارچوب پذیرش کسب و کار الکترونیکی در SME های اروپای شرقی ( حورعلی ،۱۳۹۰) به طور ویژه استفاده شده که در آن عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط به سه دسته بشرح ذیل تقسیم بندی گردید:
عوامل فنی :
یکی از عوامل اثر گذار بر پذیرش تجارت الکترونیک ، درک مزایا و سودمندی استفاده از این فناوری است . شناخت مزیت رقابتی و استراتژیکی که این فناوری برای شرکت ها ی پذیرنده و آگاهی به جنبه های مثبتی که این فناوری به همراه خود دارد بر میزان احتمال پذیرش تجارت الکترونیک توسط بنگاه های کوچک و متوسط اثر گذار است و آن را ارتقا می دهد . ( حسنی نژاد، ۱۳۹۰)
عوامل سازمانی :
با توجه به ساختار بنگاه های کوچک و متوسط و اندازه این شرکت ها ، می توان به این نتیجه رسید که اختیارات تصمیم گیری در این شرکت ها اغلب متمرکز بوده و قدرت تصمیم گیری در اختیار فرد یا افراد اندکی آن هم در راس هرم شرکت است . بنابراین حمایت مدیریت ارشد این شرکت ها در پذیرش تجارت الکترونیک عمل بسیار حیاتی و مهم است . .( حسنی نژاد ۱۳۹۰)
عوامل محیطی :
فشار خارجی از دو منبع بنگاه های کوچک و متوسط را ملزم به پذیرش تجارت الکترونیک می کنند . اول رقبای این شرکت ها در بازار هستند که با پذیرش تجارت الکترونیک ، شرکت را در موقعیتی قرار می دهند که یا با پذیرش آن از رقبای خود عقب نمانند و یا با عدم پذیرش آن در رقابت عقب می افتند و در نهایت به خروج از بازار سوق پیدا می کنند .
دوم : شرکای تجاری و کاری این گونه شرکت ها هستند که در صورت پذیرش تجارت الکترونیک توسط این شرکا ، شرکت برای ادامه همکاری با آن ها و تداوم رابطه خود که از حیاتی ترین عوامل برای بقا در دنیای امروز محسوب می شود ملزم به پذیرش تجارت الکترونیک می شود . ( حسنی نژاد۱۳۹۰)
با در نظر گرفتن کلیه مدلهای فوق، مدل مفهومی تحقیق به صورت شکل ذیل میباشد.
شکل ۳-۱ – مدل مفهمومی تحقیق
۳-۵- تحلیل پرسشنامه
بیشتر پیمایش ها و نظر سنجی ها ، حاوی پرسش هایی هستند که از شکل پاسخ چند گزینه ای اســــتفاده می کنند. از طریق این پرسش ها از پاسخ دهندگان خواسته می شود که از میان چند گزینه ، یک یا چند پاسخ را برگزیند. پرسشهایی که از گزینه های پاسخ چند انتخابی استفاده می کنند عبارتند از پرسش های جمعیت شناسی و دیگر پرسش هایی که به دنبال کسب اطلاعات کیفی هستند. متداولترین شکل پاسخ مورد استفاده برای سنجش متغیرهای تحقیق، شکل پاسخ مقیاس های درجه بندی است و از میان این مقیاس ها مقیاس درجه بندی لیکرت محبوبترین نوع است. در این مقیاس از پاسخگویان خواسته می شود که از یک درجه بندی برای نشان دادن شدت اعتقاد خود له یا علیه یک مساله استفاده کنند.(اعرابی و ایزدی ۱۳۷۹)
در پرسشنامه این تحقیق پس از توضیح درمورد موضوع و هدف تحقیق در بخش اول پرسشنامه سوالات مربوط به مشخصات پاسخ دهنده مطرح شده در بخش دوم سوالات مربوط به مشخصات کسب و کار پاسخگو و در بخش سوم با توجه به تحقیقات و بررسی های انجام شده در مورد عوامل موثر در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط در دنیا ،و با کمک اساتید راهنما و مشاور ، سوالات مرتبط با ابعاد بکارگیری تجارت الکترونیک در SME ها مطرح شده است در این سوالات از مقیاس لیکرت[۲۵] پنج گزینه ای برای پاسخ سوالات استفاده شده است. نمونه ای از پاسخ های مورد استفاده

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

در زیر ارائه شده است :
این بخش از پرسشنامه شامل ۱۴ سوال به شرح ذیل می باشد :سوالات ۱ تا ۲ مربوط به فرضیه فرعی اول، یعنی ابعاد فنی، سوالات ۳ تا ۷ مربوط به فرضیه فرعی دوم و ابعاد سازمانی، سوالات۸ تا ۱۴ مربوط به فرضیه فرعی سوم و ابعاد محیطی ، می باشد.
۳-۶- اعتبار یا روایی تحقیق
به طور کلی دو سوال مهم در بررسی یافته های یک طرح تحقیق مطرح می شود. اول اینکه نسبت به یافته های تحقیق یک طرح تا چه اندازه میتوان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سوال باید اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم. سوال دوم این است که تا چه اندازه میتوان یافته های تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سوال با اعتبار بیرونی تحقیق سر و کار دارد .روایی و پایایی تحقیق از ویژگیهایی هستند که برای مفید و موثر واقع شدن روشهای جمع اوری داده ها شرط اساسی به شــــمار می روند.( بست، ۱۳۷۱)
روایی آزمون به توانایی ابزار مورد نظر در اندازه گیری صفتی که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است ، اشاره دارد .
چنانچه وسیله جمع آوری اطلاعت از جامعیت و مانعیت کافی برخوردار نباشد و نتواند همه آن چه را که مد نظر پژوهشگر است به درستی اندازه گیری نماید و یا نتواند مانع سنجش آن چیزی که نمی خواهیم بسنجیم شود ، در این صورت نتایج حاصل دور از واقعیت خواهد بود . به منظور پیشگیری از این مشکل باید اعتبار علمی پرسشنامه تحقق یابد .
در این پژوهش جهت سنجش روایی پرسشنامه ، پس از تدوین فرم اولیه با کمک منابع داخلی و خارجی ، پژوهشگر آن را در اختیار تعداد ۳۰ نفر از اساتید ، مدیران مراکز رشد و صاحبنظران قرار داد ، تا حد امکان سعی شد از تمام خبرگان در دسترس نظر سنجی شود و پس ا اخذ نظرات جمع مذکور و دخالت دادن نظرات اصلاحی آنان ، با نظر نهایی اساتید محترم راهنما و مشاور انجام گرفت و در نهایت پرسشنامه نهایی تدوین گردید و در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت .
۳-۷- اعتماد یا پایایی تحقیق
کسانی که برای تحقیق داده های خود از نرم افزار SPSS استفاده می کنند ، می توانند قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری را با روش آلفای کرونباخ محاسبه نمایند که البته برای محاسبه آن فرمولی نیز وجود دارد. هر چه درصد بدست آمده به ۱۰۰% نزدیکتر باشد بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است.( مقیمی، ۱۳۷۷)
در این پژوهش که از پرسشنامه برای اندازه گیری داده ها استفاده گردیده و برای تحلیل داده ها ، نرم افزار SPSS بکار گرفته شده است ، پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشـــنامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند به کار می رود. برای محاسبه ضریب آلفای گرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود. (سرمد و دیگران ۱۳۷۶)
ضریب آلفای کرونباخ به طریق زیر محاسبه می شود:
پایایی که به دقت،اعتمادپذیری وثبات نتایج آزمون اشاره می کند،ازجمله ویژگیهای فنی ابزاراندازه گیری بوده وبااین امرسروکارداردکه ابزاراندازه گیری درشرایط یکسان تاچه اندازه نتایج یکسانی بدست میدهد .
همچنین،ضریب پایایی نشاندهنده این مطلب است که تاچه اندازه ابزاراندازه گیری ویژگی های باثبات و یا ویژگیهای متغییر آزمودنی را می سنجد .
برای سنجش پایایی پرسشنامه نیزیک مرحله پیش آزمون انجام گرفت. بدینصورت که ابتداتعداد۳۰ پرسشنامه درجامعه موردنظرتوزیع وجمع آوری گردیدوپس ازواردکرد داده ها ، با استفاده از نرم افزار SPSSضریب پایایی)آلفای کرونباخ (محاسبه گردید. فرمول محاسبه آلفای کرونباخ به شرح زیراست:
که در آن :
n = تعداد سوالهای تست
Si2 = واریانس سوال i
St2 = واریانس کل تست