دسترسی متن کامل – شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط …

0 Comments

تعریف سوابق پژوهش
تعین قلمرو پژوهش
شرکت های کوچک و متوسط
یافته های پژوهش
روش پژوهش
تنظیم پرسشنامه و توزیع پرسشنامه
میانگین گیری وزن های پرسشنامه ها و رتبه بندی به وسیله روش اماری
نتیجه گیری و پیشنهادات
شکل (۳-۳) فلوچارت مراحل انجام پژوهش
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه :
پس از اینکه پژوهشگر روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیکهای آماری مناسبی که با روش تحقیق ، نوع متغیرها و … سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، در بوته آزمایش قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی (را ه حلی) برای پرسشی که تحقیق ، تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود، بیابد.( خاکی، ۱۳۷۸)
روش آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی استفاده شده است و در رسم نمودار ها نیز از Excel بهره گیری شده است.
و جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از فنون آمار استنباطی شامل ،تحلیل عاملی و آزمون فرید من ، میانگین و میانگین رتبه ای استفاده می گردد.
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده ها
بطور کلی داده ها نمایانگری از واقعیت ها ، مفاهیم ، یا دستورالعمل هاست. چنانچه داده ها بصورت واژه ها ( ونه بصورت ارقام) به توصیف واقعیتها بپردازد، آنها را داده های کیفی می نامند. اینگونه داده ها از طریق مشاهده،مصاحبه، استخراج از اسناد و مــدارک و امثال آن گردآوری می شوند.( سرمد و دیگران،۱۳۸۱ )
تحلیل اطلاعات شامل عملیات متعددی است، اما سه عمل از میان آنها مجموعا گذرگاه اجباری را تشکیل می دهند:ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها ،سپس تحلیل روابط میان متغیرها،بالاخره مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند. (کیوی و کامپنهود،۱۳۸۱)
در این تحقیق از فنون آمارتوصیفی شامل جداول فراوانی و نمودار میله ای برای تجزیه و تحلیل داده های تحلیل استفاده شده است و با استفاده از آزمونهای اماری مختلف به بررسی صحت و سقم فرضیات تحقیق پرداخته شده است.
۴-۳- تحلیل های توصیفی
هدف علم آمار، استنتاج از تعداد زیادی مشاهدات است که از جامعه بدست میایند، بنابراین اولین سوالی که به ذهن هر پژوهشگری می رسد این است که آیا می توان این مجموعه بزرگ از مقادیر را توصیف کرد و چگونه می توان مشاهدات زیاد جامعه را در یک چارچوب مشخص سازماندهی نمود.( آذر و مومنی، ۱۳۸۱)
در این تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناختی جمع آوری شده از نمونه آماری با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل توصیفی مناسب مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل به صورت زیر است :
سن
بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه، فراوانی آزمودنیها بر اساس سن پاسخگویان مطابق جدول و
نمودار شماره (۴-۱) می باشد.
جدول زیر نشان می دهد که ۵۱٫۷ درصد از پاسخگویان درارای رده سنی ۲۱ تا ۳۰ سال بوده، ۴۳٫۷ درصد آنان بین ۳۱ تا ۴۰ سال میباشند و ۲٫۳ درصد از دارای رده سنی ۴۱ تا ۵۰ سال و ۲٫۳ درصد از آنان نیز بیشتر از ۵۰ سال سن داشته اند.
جدول( ۴-۱ ): جدول توزیع فراوانی سن پاسخگویان

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

سن فراوانی درصد درصد خالص درصد تجمعی
زیر ۲۰ سال