سایت مقالات فارسی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۳۹

0 Comments

۱۴۴

۳

۲

۵

۴٫۲۱

.۷۴۷

.۵۵۸

بخش دوم :بررسی استنباطی یافته های پژوهش
۴-۱)آزمون فرضیه های تحقیق:
در این بخش بمنظور از آزمون تی تک متغیره، جهت شناسایی تاثیر عوامل مؤثر توسعه بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی:شعب بانک سپه شهر بوشهر) واز آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها استفاده شده‌است.
۴-۱-۱)آزمون فرضیه اول: تغییر مهارتهای رفتاری و فنی کارکنان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهرتاثیرگذاراست.(سوال ۱ تا۵ پرسشنامه)
الف-آزمون توصیفی فرضیه:
میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه برابر ۴٫۰۴ می باشد وهمانطورکه قبلا گفته شد میانگین ارزش گزینه ها برابر ۳ است. لذا با توجه به اینکه میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه بیشتر از میانگین ارزش گزینه ها است لذا پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه وارد محدوده پاسخهای زیاد و خیلی زیاد شده و فرضیه اول تائید و پذیرفته می شود.
ب-آزمون استنباطی فرضیه:
مراحل آزمون :
H0: تغییرمهارتهای رفتاری و فنی کارکنان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهربوشهر تاثیرگذارنیست.
H1: تغییرمهارتهای رفتاری و فنی کارکنان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهرتاثیرگذاراست.
جدول ۴-۱۲:آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی میانگین متغیر مهارتهای رفتاری و فنی کارکنان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

متغیر فراوانی میانگین انحراف استاندارد t df Sig.
مهارتهای رفتاری و فنی ۱۴۴ ۰۴/۴