سایت مقالات فارسی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۴۰

0 Comments

۱۴٫۱۶

۶۸٫۰۳

۱۴۳

۰۰/۰

نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد که میانگین نمرات در متغیر مهارتهای رفتاری و فنی کارکنان برابر با ۰۴/۴ است. این میانگین با مقدار تی ۰۳/۶۸ و درجه آزادی ۱۴۳ در سطح ۰۵/. معنادار است.(مقدارtاز مقدار استاندارد۱٫۹۶ بیشتر است وهمچنین سطح معنادار از ۰۵٫ پایین تر است)لذا فرض صفر رد و فرضیه خلاف(فرض تحقیق) تایید می شود.
۴-۱-۲)آزمون فرضیه دوم: یکپارچه سازی عملیات وفرآیندهای فعلی وجدید درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهربوشهر تاثیرگذاراست. (سوال ۶تا۹ پرسشنامه)
الف-آزمون توصیفی فرضیه:
میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه برابر۳٫۹۵می باشد وهمانطورکه قبلا گفته شد میانگین ارزش گزینه ها برابر۳ است. لذا با توجه به اینکه میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه بیشتر از میانگین ارزش گزینه ها است. لذا پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه وارد محدوده پاسخهای زیاد و خیلی زیاد شده و فرضیه دوم تائید و پذیرفته می شود.
ب-آزمون استنباطی فرضیه:
مراحل آزمون :
H0: یکپارچه سازی عملیات وفرآیندهای فعلی وجدید درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهربوشهر تاثیرگذارنیست.
H1: یکپارچه سازی عملیات وفرآیندهای فعلی وجدید درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهربوشهر تاثیرگذاراست.
جدول ۴-۱۳ : آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی میانگین متغیر یکپارچه سازی عملیات وفرآیندها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

متغیر فراوانی میانگین انحراف استاندارد t df Sig.
یکپارچه سازی عملیات وفرآیندها ۱۴۴ ۳٫۹۵ ۹٫۸۸ ۶۷٫۰۸ ۱۴۳ ۰۰/۰