شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۴۱

0 Comments

نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهدکه میانگین نمرات در متغیر یکپارچه سازی عملیات وفرآیندها برابر با ۳٫۹۵است. این میانگین با مقدار تی ۶۷٫۰۸و درجه آزادی ۱۴۳ در سطح ۰۵/. معنادار است. .(مقدارtاز مقدار استاندارد۱٫۹۶ بیشتر است وهمچنین سطح معنادار از ۰۵٫ پایین تر است)لذا فرض صفر رد و فرضیه خلاف(فرضیه تحقیق) تایید میشود.
۴-۱-۳)آزمون فرضیه سوم:
توجه به نوآوریها وایده های منبعث ازمشتری درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست.(سوال ۱۰و۱۱ پرسشنامه)
الف-آزمون توصیفی فرضیه:
میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه برابر ۳٫۷۰ می باشد وهمانطورکه قبلا گفته شد میانگین ارزش گزینه ها برابر ۳ است. لذا با توجه به اینکه میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه بیشتر از میانگین ارزش گزینه ها است. لذا پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه وارد محدوده پاسخهای زیاد و خیلی زیاد شده و فرضیه سوم تائید و پذیرفته می شود.
ب-آزمون استنباطی فرضیه:
مراحل آزمون :
H0توجه به نوآوریها وایده های منبعث ازمشتری درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذار نیست.
H1توجه به نوآوریها وایده های منبعث ازمشتری درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست.
جدول ۴-۱۴ : آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی میانگین متغیر توجه به نوآوریها وایده ها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

متغیر فراوانی میانگین انحراف استاندارد t df Sig.
توجه به نوآوریها وایده ها ۱۴۴ ۳٫۷۰ ۲٫۵۸ ۲۲٫۸۳ ۱۴۳ ۰۰/۰

نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهدکه میانگین نمرات در متغیر توجه به نوآوریها وایده ها برابر با ۳٫۷۰ است. این میانگین با مقدارتی ۲۲٫۸۳ و درجه آزادی۱۴۳در سطح ۰۵/. معنادار است. .(مقدارtاز مقدار استاندارد۱٫۹۶ بیشتر است وهمچنین سطح معنادار از ۰۵٫ پایین تر است) لذافرض صفر رد و فرضیه خلاف(فرضیه تحقیق) تایید میشود.
۴-۱-۴)آزمون فرضیه چهارم: