شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۴۲

0 Comments

اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست.(سوال ۱۲ تا۱۶پرسشنامه)
الف-آزمون توصیفی فرضیه:
میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه برابر ۳٫۸۹می باشد و همانطورکه قبلا گفته شد میانگین ارزش گزینه ها برابر۳ است. لذا با توجه به اینکه میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه بیشتر از میانگین ارزش گزینه ها است لذا پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه وارد محدوده پاسخهای زیاد و خیلی زیاد شده و فرضیه چهارم تائید و پذیرفته می شود.
ب-آزمون استنباطی فرضیه:
مراحل آزمون:
H0: اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذار نیست.
H1اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست.
جدول ۴-۱۵ : آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی میانگین متغیر اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

متغیر فراوانی میانگین انحراف استاندارد t df Sig.
اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان ۱۴۴ ۳٫۸۹ ۱۳٫۳۵ ۶۵٫۵۶ ۱۴۳ ۰۰

نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد که میانگین نمرات در متغیر اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان برابر با ۳٫۸۹ است. این میانگین با مقدارتی ۶۵٫۵۶ و درجه آزادی ۱۴۳ در سطح ۰۵/. معنادار است. .(مقدارtاز مقدار استاندارد۱٫۹۶ بیشتر است وهمچنین سطح معنادار از ۰۵٫ پایین تر است) لذادر این جا فرض صفر رد و فرضیه خلاف(فرضیه تحقیق) تایید میشود.
۴-۱-۵)فرضیه پنجم: ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست .(سوال ۱۷تا۱۹)
الف-آزمون توصیفی فرضیه:
میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه برابر ۴٫۱۹می باشد و همانطورکه قبلا گفته شد میانگین ارزش گزینه ها برابر۳ است. لذا با توجه به اینکه میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه بیشتر از میانگین ارزش گزینه ها است لذا پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه وارد محدوده پاسخهای زیاد و خیلی زیاد شده و فرضیه چهارم تائید و پذیرفته می شود.
ب-آزمون استنباطی فرضیه:
مراحل آزمون: