دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۴۴

0 Comments

۴٫۶۴

اطلاع رسانی

۴٫۲۵

یکپارچگی

۳٫۰۶

امنیت و اعتماد

۲٫۶۰

نوآوری

۱٫۰۰

نتایج آزمون فریدمن در رتبه بندی متغیرها نشان میدهد که بیشترین میانگین رتبه متعلق به مهارت رفتاری و.. با مقدار ۴٫۶۴ و کمترین میانگین رتبه متعلق به متغیر نوآوری با میانگین ۱٫۰۰ است. آماره های آزمون فریدمن نشان می دهد که خی دو با مقدار ۵۲۷٫۷۹۵ و درجه آزادی ۴ در سطح ۰۵/. معنادار است.
فصل پنجم
نتیجه گیری و
پیشنهادات
۵-۱مقدمه
مطلب مهم در هر پژوهش علمی این است که کارتحقیقی باید همیشه با اجتهاد واظهار نظر توام باشد ومحقق در پایان کار وبر اساس مطالعات انجام شده به طور قاطع نظر خود را درباره موضوع اعلام دارد تا به گسترش دامنه معرفتی علم ویافته های موجود کمک نماید .چنانچه تحقیق ماهیتا کاربردی باشد محقق باید برای حل مسائل یا به عبارتی بهینه سازی کارو رفع مشکل پیشنهادهایی دهد واز این طریق منجر به تصمیم گیری هایی شود که باعث بهبود کیفیت زندگی وخلق بهترین آینده ممکن شود(خلیلی شورینی؛۱۳۸۶).
۵-۲خلاصه روند تحقیق
الف) هدف اصلی پژوهش
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک(مطالعه موردی:شعب بانک سپه شهر بوشهر)
است.اهداف فرعی پژوهش عبارتند از:
۱)بررسی تاثیرنقش تغییرمهارتهای رفتاری وفنی کارکنان درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهربوشهر.
۲) بررسی تاثیرنقش یکپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی وجدید در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر.
۳) بررسی تاثیر نقش توجه به نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر.
۴) بررسی تاثیر نقش اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر.
۵) بررسی تاثیر نقش ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر.
در این فصل نتایج تحقیق و پیشنهادها بیان می‌گردد. مراحل عمده روش تحقیق انتخابی بطور خلاصه به شرح زیر انجام گرفت:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.