شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۴۵

0 Comments

۱- شناسایی موضوع تحقیق و قلمرو آن بر اساس تجربیات محقق و استفاده از نظرات و مشاوره های اساتید محترم و کارشناسین مربوطه.
۲- ایجاد فرضیه یا فرضیه هایی در زمینه علل بوجود آمدن مشکل و موضوع تحقیق.
۳- انتخاب مهم ترین فرضیه.
۴- شناخت متغیرهای مستقل و وابسته و سوالات و فرضیات تحقیق بر اساس متغیر های مذکور تعریف گردید.
۵- جمع آوری اطلاعات و آمار کتابخانه ای لازم در راستای فرضیه ها.
۶- تعریف جامعه آماری و نمونه آماری
۷- تهیه پرسشنامه اولیه برای آزمون روایی پرسشنامه.
۸- تهیه پرسشنامه نهایی بر اساس طیف لیکرت(۵ گزینه ای) و توزیع بین نمونه آماری و جمع آوری پس از ۲هفته.
۹- طبقه بندی و تلخیص داده های خام به کمک امار توصیفی.
۱۰- تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آزمون های آماری وهمچنین با کمک نرم افزار SPSS
۱۱- به دست اوردن نتیجه تحقیق و اتخاذ تصمیم بر اساس آن.
۵-۳ نتایج تحقیق
بر اساس مراحل مختلف روش تحقیق انتخابی ،وبا توجه به اطلاعات نظری و توصیفی و استنباطی از فصلهای دوم و چهارم تحقیق نتایج حاصل از تحقیق بدین صورت بدست آمد.
۱-۵-۳) نتایج تحقیق بر اساس اطلاعات نظری و منابع کتابخانه ای تحقیق (نتایج فصل دوم)
امروزه صنعت بانکداری با محیطی پویا و درحال تغییر مواجه است و باتوجه به شرایط تغییرپذیرو رقابتی بازار و فرصتهای متعدد پیش روی مشتریان برای دریافت خدمات بهتر می بایست بانکها مشتری محوری و جذب مشتری را به عنوان سر لوحه کار خود قرار دهند .بانکداری الکترونیکی بااستفاده از فناوریهای پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی برشبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی می تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعب بانکها.
تمام سازمانها به دنبال جذب مشتری وافزایش رضایتمندی هستند .این مسأله به خصوص در بانکها که در ارتباط دائم با مشتریان هستند اهمیت ویژه ای دارد و از طرفی رقابت در بین بانکها و مؤسسات قرض الحسنه و سایراشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است ؛ لذا ایجاد مزیّت رقابتی برای بقای بانکها لازم وضروری به نظر می رسد. شیوه ی نوین در ارائه ی خدمات بانکی که ارتباط بسیار نزدیکی با تکنولوژی اطلاعات وارتباطات دارداز جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانک ها و جذب مشتریان ورضایتمندی آنهااست.امروزه شیوه ی عرضه ی خدمات دربانکهاباگسترش شبکه ی اینترنت وقابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است.سیستم انتقال الکترونیکی وجوه از طریق ابزاری هم چون کارتها وکدهاراه اندازی می شودکه امکان دسترسی آسان به حسابهای شخصی را فراهم می کند شود.
۲-۵-۳ )نتایج تحقیق بر اساس از یافته های توصیفی و استنباطی(نتایج فصل چهارم)
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.