مقایسه تفکیک و افراز در ثبت اسناد- قسمت ۲

0 Comments

فصل سوم: بررسی افراز و رویه عملی آن………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۱- تبیین مفهوم افراز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۳-۱-۱- تفاوت تفکیک و افراز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
۳-۱-۲- مقایسه تفکیک و افراز در املاک …………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۳-۱-۳- قانون افراز و فروش املاک مشاع …………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۳-۱-۴- صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک …………………………………………………………………………………………………۵۷
«ر»
۳-۱-۵- افراز املاک مشاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۳-۱-۶- مراحل انجام افراز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۳-۱-۷- روش افراز املاک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۳-۱-۸- نکات مورد توجه در افراز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۳-۱-۹- سه رکن اساسی و مهم افراز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۳-۱-۹-۱-افراز براساس محل تصرفات شرکا انجام می گیرد …………………………………………………………………………………………۷۰
۳-۱-۹-۲-میزان سهمی که به خواهان داده می شود باید متناسب با میزان مالکیت او باشد ………………..۷۰
۳-۱-۹-۳- ارزش موقعیت سهم مفروزی ……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۳-۱-۱۰- تفاوتهای افراز در دادگاه ها با افراز در اداره ثبت …………………………………………………………………………………………..۷۱
۳-۱-۱۱- نکات عمده در مورد افراز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۳-۱-۱۲- مواد منع افراز و هزینه های آن ………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۳-۱-۱۳- شرایط افراز املاک مشاعی که در وثیقه می باشد ……………………………………………………………………………………..۸۰
۳-۱-۱۴- شرایطی که ملک یا ساختمان قابل افراز نباشد ……………………………………………………………………………………………..۸۱
۳-۱-۱۵- تفاوتهای تفکیک با افراز از جنبه امور ثبتی ……………………………………………………………………………………………………..۸۱
۳-۱-۱۶- نظریه های حقوقی مربوط به افراز و فروش املاک مشاع ……………………………………………………………………….۸۴
۳-۱-۱۷- اقدام مراجع ثبتی به افراز و تفکیک عرصه های بدون سند، بدون نقشه مصوب شهرداری……………..۸۷
۳-۱-۱۸- مجازات تصرف در اراضی متعلق به دولت و تفکیک غیر قانونی و نقد قوانین افراز و تفکیک…………………………………….۸۹
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...۹۴
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶
چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸چکیده:
«ز»
در تعریف تفکیک آمده تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر و در تعریف افراز آمده جدا کردن سهم مشاع شرکاء و به تعبیر دیگر یعنی تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء نسبت به سهم هر یک از آنها بطوری که وجود حالت اشاعه در آن کاملا مشهود باشد. تفکیک اراضی موات بیشتر از حد نصاب و اراضی وقفی به نفع شهرداری، تفکیک اراضی بایر واقع در مناطق آزاد شده بین محدوده ۵ سله و ۲۵ ساله تفکیک شهرکها و همچنین تفکیک اراضی با کاربری های مختلف از جمله ممنوعیت تفکیک است. در نحوه تفکیک و افراز تأئید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ها در داخل محدوده شهرها و بخشداریها و بنیاد مسکن و خارج از محدوده و مهلت ۲ ماه برای اعلام نظر در پاسخ استعلام ثبتی از سوی دستگاه های ذیربط یک ضرورت است.
صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک ثبت شده باید در نظر قرار بگیرد محدودیت در کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری با کاربری های تجاری و ورزشی و همچنین رسیدگی و رفع اشتباه در صورت مجلس تفکیکی در صورتی که با انتقال رسمی ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است.
وضع قوانین حقوق شهری که ریشه این قوانین به نوعی تفکیک اراضی اشاره دارد اندازهتفکیک ها با توجه به تراکم های پیش بینی شده در طرح تفضیلی انجام می گیرد و ضوابط و مقررات آن بر حسب تراکم کم، متوسط، زیاد و ویژه مشخص میگردد.
اخذ عوارض تفکیک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی از اراضی سازمان زمین شهری، طبق رای صادر از کمیسیون حل اختلاف و دستگاه های اجرایی مستقر در ریاست جمهوری الزامی است.
استناد به ماده قانونی ۱۳و۱۶ زمین شهری در مورد مجازات تصرف در اراضی متعلق به دولت و تفکیک غیر قانونی اراضی دولتی. از مباحث بررسی شده در پایان نامه می باشد
«ص»
مقدمه
به اجماع عالمان، اندیشمندان و صاحب نظران علم توسعه، حرکت و سیر تکامل هر جامعه زنده و پویا و قانونمند. منوط به حرکت هماهنگ و همگون کلید عوامل و ضرایب رشد و توسعه میباشد به گونه‌ای که عدم توجه به برخی از عوامل و پدیده‌ها رشد و ترقی همه جانبه را دچار ناهنجاری نموده و جامعه را در نیل به توسعه پایدار محروم می سازد که از نمونه بارز و آشکار آن می توان به رشد یک جانبه و یک سود مادی جوامع غربی اشاره کرد که تا کنون در ایجاد جامعه‌ای مطلوب و بالنده مبتنی بر روابط سالم و معقول ناتوان بوده و می باشند مضافاً این که ارتباطات، مراودات، مقالات، تجارب و آزموده های بشری در طی دوران‌های مختلف، توسعه پایدار و عمیق را در دست یافتن به حیات معقول در گرو ارتقاء و تکامل تمام عوامل موجود و عرصه‌های مختلف اجتماع چون فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اخلاق، حقوق و… تعمیق بخشیده و تحصیل و ترفیع به درجات عالیه، الهی و انسانی را در این جهت متصور بر آن تاکید می‌ورزد.
عکس مرتبط با اقتصاد
علی‌هذا با عنایت به فرایند حاصله از استخدام و به کارگیری کلیه عوامل و ضوابط در راستای هدایت جامعه به سوی کمال معنوی و مادی یکی از این عوامل قطعی و لایتخلف و لا یتغیر رشد و توسعه ، توسعه قضایی است که قبل از همه مراتب وشئول پیشرفت جامعه، به افکار در اذهان تبادر نموده و جایگاه رفیع خود را در این میان به منحصه ظهور رسانیده و عینیت بخشیده است.
باکمی دقت و تامل در حوزه ماموریت این سیستم وسیع و گسترده و مقتدر معلوم می گردد که نیل به این مهم و اساسی وابسته و مرتبط به دیگر مبانی است که توسعه قضایی و اجرایی قانون را سرعت بخشیده و رسانیدن امر قضا و قضاوت را در جهت بسط عدالت اجتماعی توفیق مضاعف می بخشد از عوامل عمده و اساسی در این راستا نقش مهم و کارساز و غیر قابل انکار حقوق ثبت اسناد و املاک میباشد، که می تواند بستر مناسب و شیوه درست ایجاد نظم، انضباط اجتماعی و قانونمند شدن امور مردم را فراهم و حقوق و مالکیت عامه را تثبیت و تنجیز نماید.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-طرح موضوع:
حقوق ثبت در کشور ما، مشتمل بر قوانین و مقررات و دستورالعملهای صادره و بخشنامه های ثبتی و بعضاً قوانین و دستورالعمل‌های اصلاحی بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی است که پاسخگوی واقعی نیازهای زمانی و مکانی و مقتضیات روز جامعه ما نبوده و با استانداردهای علمی و نهادینه شده همخوانی ندارد، لذا لازم و ضروری است که قوانین با تاکید بر احکام و قوانین بالنده، دقیق و کامل قرآن کریم و سنت ائمه هدی علیهم السلام و دیگر مبانی حقوقی و استفاده از آراء ونظرات فقهای عظام، حقوق دانان، کارشناسان خبره، و متخصصان ثبتی مورد تجدید نظر واقع تا فرایند جدید و کارساز و نوینی در عرصه اجتماعی برآن متصور و متعین گردد بنابراین دقت و توجه در ثبت اسنادو املاک امری لازم و ضروری است تا جامعه مسلمین دچار ضرر و زیان نگردیده چرا که اموال مسلمین به لحاظ حرمت و قداست آن محترم و مقدس می باشد. یکی از موضوعات مهم که در علم حقوق آنهم حقوق ثبت مورد بررسی قرار می گیرد و بسیار در جامعه شهری و شهرنشینی حائز اهمیت می باشد بحث تفکیک و افراز و نحوه اجرای آن و همچنین چگونگی مالکیت اشخاص بعد از تفکیک می باشد.
مقررات ثبتی، بادرسهای حقوق خصوصی، به وی‍ژه حقوق مدنی و حقوق تجارت ارتباط مهمی دارد اگر نگاهی گذرا به حقوق مدنی داشته باشیم خواهیم دید در حقوق مدنی ۲ بحث اموال و مالکیت این مقررات به تثبیت مالکیت می انجامد و در حقوق مدنی ۵( خانواده) مقررات ثبتی در جهت تثبیت نظام خانواده ، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع بکار می رود در حقوق مدنی ۳ در باب(کلیات قراردادها) الزم آور بودن قرار داد، با تنظیم سند رسمی و در صورت لزوم اجرای سندرسمی تحقق می یابد و در حقوق مدنی ۸ در بحث(شفعه و وصیت و ارث) تنظیم و ثبت وصیت نامه بطور رسمی از بسیاری از مشکلاتی که بعد از فوت موصی دامنگیر ورثه و وصی و موصی له می شود پیشگیری می کند. و همچنین در بحث قانون آپارتمانها با دقت نظر در تفکیک و افراز باز قوانین و آئین نامه های ثبتی که در این خصوص آمده است لذا بسیاری از مشکلات که ممکن است باعث درگیر شدن دستگاه قضا گردد پیشگیری می کند. [۱]
درحقوق تجارت نیز وضع به همین منوال است. دفاتر تاجر باید مطابق مقررات ثبتی و توسط ارکان سازمان ثبت امضا و پملپ شود و شرکت تجاری باید به ثبت برسد همچنین مقررات ثبتی با حقوق عمومی و شاخه های آن ارتباط مهمی دارد مثلا در مطالعه حقوق ثبت باید معلوم شود سازمان ثبت که از اجزاء قوه قضائیه است نقش آن در تحقق عدالت در جامعه چگونه است، مقررات ثبتی به حقوق اداری نیز مربوط است چرا که اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) برای ثبت نام تجارتی یا ثبت شرکت یا ثبت موسسه غیر تجاری یا سازمان ثبت که از سازمان های اداری است ارتباط دارند.
علی هذا با توجه به مطالب فوق دراین تحقیق، سعی بر آن شده است که در بررسی و شرح مراحل تفکیک و افراز علاوه بر امتیازات کاربردی به مراحل ثبتی تفکیک و افراز و همچنین تاثیر این فرایند ثبتی در جامعه شهری پرداخت شود. افزایش روز افزون جمعیت و نیز وجود تمایل در داشتن مالکیت شخص باعث می گردد زمینهای بزرگ دارای مالکیت واحد و یا مشترک بوسیله مالک یا مالکانش در چهار چوب قانون به قطعات کوچکتر تقسیم گردد پژوهش پیش رو در راستای چگونگی تحقق این تمایل قانونی و به منظور آشنایی با روش های صحیح اجرایی آن نگرشی است در زمینه تقسیم اراضی در شکل تفکیک وافراز صورت پذیرفته است و صد البته علیرغم تمام تلاش برای ارائه مباحث کیفی و قابل استفاده در روش اجرائی خالی از اشکال و ایراد نخواهد بود. لیکن تذکر و راهنمایی اساتید محترم حقوق دانشکده حقوق برای اینجانب راهگشا بوده و خدمت شایانی به این حقیر می باشد.[۲]
۲-سئوالات تحقیق:
با توجه به اوصاف و تفصیلاتی که در طرح موضوع گذشت سئوالات بنیادی تحقیق عبارتند از:
الف: نقش افراز و تفکیک در جامعه شهری چگونه است ؟
ب: اصولا تفاوت تفکیک وافراز در چیست؟
ج: روش اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضائی صالحه چگونه است؟
۳-فرضیه های تحقیق:
الف: تفکیک و افراز اراضی و اماکن از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح جامع و طرح های تفضیلی ضوابط مقرر در طرح های مذکور می باشد
ب: تفکیک اصولا تقسیم یک ملک واحد با یک یا چند مالک به قطعات کوچک مورد تفاهم مالک یا مالکین می باشد و بعد از تفکیک هنور قسمتهای در مالکیت مشاعی باقی می ماند ولی در افراز تقسیم یک ملک واحد بین چند ملک میباشد که بعد از افراز هیچ مالکیت مشاعی باقی نمی ماند و کاملا از هم مجزا می گردند.
ج:گرچه به موجب قانون مصوب ۲۳ آبان ۱۳۵۷ اختیار افراز املاک مشاع به ادارات ثبت اسناد تفویض گردیده ولی به موجب ماده ۲ قانون مذکور در هر یک از شرکا، می تواند به تقسیم واحد ثبتی مربوطه مبنی بر افراز ملک در مهلت مقرر به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک(دادگاه حقوقی) اعتراض نماید و رسیدگی به دادگاه حقوقی مربوطه ارجاع داده می شود.
۴- سابقه تحقیق
مقررات ثبتی یکی از مباحث حقوقی داخلی می باشد که صرفاً درایران کاربرد داشته و تاکنون تحقیقات کمی دراین خصوص انجام شده و بیشتر تحقیقات بصورت مقاله بوده که از اساتید مختلف به چاپ رسیده است که دراین تحقیق از آنان کمک گرفته شده و از منابع مذکور در پاورقی ذکر می گردد.
۵-ضرورت انجام تحقیق
هر چند قانون مدنی ایران در مواردی با موضوع اسناد اشاره نموده است ولی ناشران و نویسندگان قانون مدنی و قانون ثبت دراین مورد کمتر به مباحث تحلیلی مربوط به مقررات مزبور پرداخته و اغلب به نحو مختصر به بیان موضوع تفکیک وافراز اقدام نموده اند و کمتر به وضوح در آثار خود به بررسی و تحلیل مطالب بصورت گسترده پرداخته اند لذا ضروری به نظر آمد که دراین مبحث وارد شده و دراین تحقیق طوری چیدمان مطالب به عمل آمده است که مورد استفاده کارشناسان و مراجع قضایی قرار گرفته و هر یک به نوبه خود بتوانند از این تحقیق بهره مند گردند.
۶- محدوده تحقیق
تحقیق حاضر به بررسی قوانین ثبتی در خصوص نحوه تفکیک و افراز و همچنین آثار این دو در جامعه شهری و با بهره گرفتن از نظریات، آراء بخشنامه هاو رویه های قضایی و ثبتی می پردازند.
۷- اهداف تحقیق:
انگیزه ها و اهدافی دراین تحقیق مد نظر بوده تا از آنچه به ضرورتهای علمی و عملی تحقیق مربوط می گردد بشرح ذیل میباشد.
الف: اهداف اولیه

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

    • تبیین جایگاه قانون ثبت بالاخص تفکیک و افراز در جامعه شهری

 

    • کاستن حجم پرونده های ثبتی و اختلافات ثبتی

 

  • قضا زدایی

 

ب: اهداف غایی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *