مقایسه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی های محیط زیست آلودگی هوا …

0 Comments

۱-۴٫ کلمات کلیدی
رشداقتصادی: دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP[8]) یا تولید ناخالص داخلی (GDP[9]) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.
منحنی زیستمحیطی کوزنتس: سیمون کوزنتس (۱۹۵۵) در مطالعهای با عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمد، بیان کرد که در مسیر توسعهی اقتصادی، رابطهی بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد به شکل U معکوس است. بهطوری که بر اساس این فرضیه، در مراحل اول توسعهی اقتصادی، همزمان با افزایش درآمد سرانه، نابرابری توزیع درآمد افزایش و پس از رسیدن به سطح معین یا نقطهی بازگشت، نابرابری توزیع درآمد به تدریج کاهش مییابد.
در دههی ۱۹۹۰، با مشاهدهی شواهدی مبنی بر وجود رابطهی بین شاخصهای مختلف تخریب محیطزیست و درآمد سرانه بهصورت U معکوس، شبیه رابطهی موجود بین درآمدسرانه و نابرابری درآمد در منحنی کوزنتس اولیه، منحنی کوزنتس در مطالعات مربوط به محیطزیست، نیز وارد و رابطهی مذکور بین رشد اقتصادی و شاخصهای مربوط به آلایندگی (کیفیت محیطزیست) بهصورت U معکوس به منحنی زیستمحیطی کوزنتس معروف شد.
آلودگی هوا: آلودگی هوا به وجود هر مادهای در هوا که میتواند، برای انسان یا محیط او مضر باشد اطلاق میگردد. آلایندهها ممکن است طبیعی و یا ساختهی دست بشر باشند و ممکن است به اشکال مختلف ذرات جامد یا قطرات مایع یا گاز باشند که بالغ بر ۱۸۰ آلاینده میباشند.
آلودگی آب: در سال ۱۹۶۹، برای آلودگی آب تعریفی ارائه شد: آلودگی آب عبارت است از افزایش مقدار هر معرف اعم از شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه اش میشود.
کشورهای درحال توسعه: اصطلاح کشور درحال توسعه عمدتا به کشورهای با سطوح پایین توسعهی اقتصادی اطلاق میشود، این ارتباط تا حدودی با توسعهی اجتماعی از لحاظ آموزش، بهداشت، امید به زندگی و غیره در ارتباط است. کلاَ این اصطلاح نوعی تنزل را در کشورهای درحال توسعه بیان میکند.
کشورهای OECD: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD[10]) به تعبیری عمدهترین سازمان تصمیمگیرنده اقتصادی بین المللی است و برخی نیز با توجه به جایگاه و تأثیر این سازمان بر کم و کیف اقتصاد جهان، آن را تصمیم گیرندهی نهایی امور اقتصادی جهان تلقی میکنند. این سازمان در دسامبر ۱۹۶۰ میلادی با تغییر و تبدیل سازمان همکاری اقتصادی اروپا (OEEC[11]) ایجاد شده و پا به عرصهی وجود گذاشت؛ به علّت اینکه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از سازمان همکاری اقتصاد اروپا به وجود آمده است ابتدا اشارهای به این سازمان میشود:
سازمان همکاری اقتصاد اروپا سازمانی بود که در پی طرح مارشال، وزیر امور خارجه ایالات متحده، پس از یک سلسله مذاکره و نشستهای پی در پی و چند جانبه کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه و انگلیس، دربارهی چگونگی بهرهگیری از طرح مارشال با عضویت شانزده کشور اروپایی در ۱۵ مارس ۱۹۴۷ در پاریس پیریزی شد. بعد ار آن جمهوری فدرال آلمان در سال ۱۹۵۹ به عضویت این سازمان در آمد و در همین سال آمریکا و کانادا، نیز به عنوان اعضای وابسته به آن پیوستند. کشورهای یوگسلاوی در سال ۱۹۵۵ و اسپانیا در سال ۱۹۵۹ به عضویت این سازمان پذیرفته شدند. سرانجام در سال ۱۹۶۰ در پی کوششهای همه جانبه ایالات متحده آمریکا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی، از جمله انگلستان «کنوانسیون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» به امضاء رسید و در سال ۱۹۶۱ لازم الاجرا شد.
۱-۵٫ اهداف تحقیق
در این تحقیق بهدنبال بررسی رابطهی رشداقتصادی و آلودگیهای زیستمحیطی (آلودگی آب و هوا) در قالب منحنی زیستمحیطی کوزنتس در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته در دورهیزمانی ۲۰۰۷-۱۹۸۰ هستیم و در صحت برقراری این رابطه نقطهی بازگشت این منحنی را برای کشورهای منتخب در دو نوع آلودگی پیدا نماییم و بررسی نماییم که کشورهای منتخب به نقطهی بازگشت منحنی رسیدهاند یا خیر.
در این مطالعه بهعلت تمرکز عمدهی مطالعات بر کشورهای توسعهیافته، مثلاَ کشورهای عضو اتحادیهی اروپا، کشورهای خارج از این گروه، نیز مورد مطالعه قرار گرفته است و به مقایسهی نتایج حاصل از این دو گروه کشورهای منتخب میپردازیم.
۱-۶٫ فرضیههای تحقیق
منحنی محیطزیستی کوزنتس برای گروه کشورهای در حال توسعه در مورد آلودگی هوا و آب صادق است.
منحنی محیطزیستی کوزنتس برای گروه کشورهای عضو OECD در مورد آلودگی هوا و آب صادق است.
کشور های در حال توسعه در قسمت صعودی منحنی برای هر دو نوع آلودگی هوا و آب قرار دارند.
کشور های عضو OECD در قسمت نزولی این منحنی برای هردو نوع آلودگی هوا و آب قرار دارند.
۱-۷٫ روش تحقیق
روش تحقیق در این مطالععه با تکیه بر مطالعات تجربی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

و بهصورت اسنادی انجام گرفته است.
۱-۸٫ مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق
برای برآورد الگوی مورد نظر در این مطالعه در این مطالعه از آمارهای اقتصادی و زیستمحیطی شاخص توسعهی جهانی استفاده شده است. با وجود اینکه آخرین بستهی آماری تا سال ۲۰۱۲ موجود میباشد؛ اما آخرین آمارهای زیستمحیطی تا سال ۲۰۰۷ میباشد که برای تمامی کشورها نیز در دسترس نیست؛ به همین جهت دورهی مورد بررسی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ انتخاب شده است.
فصل دوم:
مفاهیم اولیه
۲-۱ مقدمه:
در فصل دوم کشورهای درحال توسعه، ویژگیهای آنها، مقایسهی آنها با کشورهای توسعه یافته، ویژگیهای کشورهای OECD، تعریف آلودگی آب و هوا و راهکارهای کاهش آلودگی آب و هوا را مطرح مینماییم.
۲-۲ معیار و مبنای توسعه
اصطلاح کشور درحال توسعه عمدتا به کشورهای با سطوح پایین توسعهی اقتصادی اطلاق میشود، این ارتباط تا حدودی با توسعهی اجتماعی از لحاظ آموزش، بهداشت، امید به زندگی و غیره در ارتباط است. کلا این اصطلاح نوعی تنزل را در کشورهای درحال توسعه بیان میکند.
توسعه یک کشور با شاخصهای آماری، همچون درآمد سرانه (تولید ناخالص داخلی)، امید به زندگی، نرخ سواد و غیره سنجیده میشود. سازمان ملل، توسعهی بالای انسانی را تحت عنوان یک شاخص مرکب از موارد آماری فوق ارائه نموده تا سطح توسعهی انسانی را برای کشورهایی که دادهها در آنها در دسترس قرار دارد، سنجیده شوند. کشورهای درحال توسعه در مجموع کشورهایی هستند که به درجه قابل توجهی از صنعتی شدن متناسب با جمعیت خود دست نیافتهاند و دارای استاندارد پایینی از زندگی هستند. همبستگی شدید بین درآمد پایین و رشد بالای جمعیّت، هم میان هر دو و هم بین کشورها وجود دارد.
اصطلاحاتی که به هنگام بحث دربارهی کشورهای درحال توسعه به کار میرود؛ به منظور و به مفاهیم بیان شده از سوی کسانی اشاره دارد که آن را استفاده نمودهاند. برخی اوقات عبارات دیگری که به کار میرود چنین هستند کشورهای کمتر توسعه یافته (LDC[12])، کشورهای کمتر توسعه یافته از نظر اقتصادی (LEDC[13])، «ملل زیر خط توسعه» یا کشورهای توسعه نیافته «ملل جهان سوم، کشورهای جنوب و غیرصنعتی». برعکس، طرف مقابل این طیف عبارتند از کشورهای توسعه یافته، کشورهای بیشتر توسعه یافته از نظر اقتصادی (MEDC[14])، ملل جهان اول و کشورهای صنعتی.
به طور کلی، برای بحث پیرامون هر پدیدهای ابتدا باید آن را شناخت و بعد به مسائل دیگر آن پرداخت. بنابراین به منظور بررسی مطلوبتر و درک بهتر شرایط اقتصادی کشورهای درحال توسعه ابتدا ویژگیها و خصوصیات کشورهای درحال توسعه باید شناخته شوند.
۲۲-۱ ویژگیهای مشترک کشورهای درحال توسعه
پایین بودن سطح درآمد سرانه؛
کمبود سرمایه و نرخ ناچیز تمرکز سرمایه؛
وجود پدیدهی دوگانگی؛
وابستگی اقتصادی؛
نرخ بالای رشد جمعیت؛
نرخ بالای بیکاری؛
بزرگ بودن بخش کشاورزی با بهرهوری پایین.
۲-۲-۱-۱ پایین بودن سطح درآمد سرانه