فایل دانشگاهی – مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی بازیکنان زبده فوتبال زن ایرانی در پست های مختلف …

0 Comments

فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱٫ مقدمه
شناسایی و کشف افراد با استعداد مستلزم استفاده از یک روش مناسب تحقیق جهت دستیابی به الگوی بهینه استعدادیابی است. در این فصل مطالبی در مورد روش اجرای پژوهش، روش و ابزار گرد آوری اطلاعات، جامعه آماری و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و مراحل اجرای پژوهش ارائه خواهد شد.
۳-۲٫ روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود که به شکل میدانی اجرا شد.
۳-۳٫ جامعه آماری و نمونه
جامعه آماری تحقیق را بازیکنان زن زبده فوتبالیست که در مسابقات لیگ برتر فصل ۱۳۹۱-۱۳۹۰ شرکت داشتند را شامل شد. نمونه آماری پژوهش برابر با جامعه آماری و شامل ۱۰۰ بازیکن زن زبده فوتبالیست در پست های مختلف، شامل ۸ دروازه بان ، ۲۸ مدافع، ۳۴ هافبک و ۳۰ مهاجم که در مسابقات لیگ برتر زنان در فصل ۱۳۹۱-۱۳۹۰ شرکت داشته اند.
۳-۴٫ متغیرهای تحقیق
متغیرهای آنتروپومتریک شامل طول اندام ها (طول ساعد، فاصله آرنج تا زائده آخرومی، ساق، ران، پا (کف پا)، تنه)، محیط اندام ها (شامل محیط بازو، آرنج، ساعد، محیط باسن، محیط تنه در محدوده ی ناف، محیط تنه در محدوده ی جناغ سینه، محیط قسمت بالای ران، محیط زانو، محیط مچ پا، محیط ساق پا)، پهنای اندام ها (شامل پهنای مچ، پهنای پنجه پا، پهنای لگن، پهنای سینه در محدوده جناغ و پهنای تنه در محدوده ناف) جرم و مرکز ثقل اندام ها می باشند.
۳-۵٫ روش اجرای پژوهش
ورزشکاران ابتدا پرسشنامه پژوهش را که حاوی اطلاعاتی مانند مشخصات فردی، سن، سابقه فعالیت و سابقه قهرمانی در رشته فوتبال بود پر کردند. سپس برخی از اندازه های آنتروپومتریک براساس مدل هندسی هاناوان انتخاب شدند که در مدل هاناوان بدن به ۱۶ اندام تقسیم شده است که در آن دست به عنوان کره، سر به عنوان کره ی بیضوی شکل، دو بخش تنه به عنوان سیلندر بیضوی و بازو، ساعد، ران، ساق و پا به عنوان مخروط ناقص (مخروطی که قسمت فوقانی آن برداشته شده است) در نظر گرفته می شوند در این پژوهش ۲۱ متغیر آنتروپومتریکی از میان طول اندام ها، محیط و پهنای اندام های از جدول هاناوان انتخاب شدند سپس جرم و مرکز ثقل اندام ها با استفاده از فرمول های مربوط به جدول هاناوان محاسبه شدند، همچنین متغیرهای قد و وزن با کمک ابزارهای مربوطه اندازه گیری شدند.
۳-۶٫ ابزار اندازه گیری
ترازو برای اندازه گیری وزن آزمودنی ها
قد سنج برای اندازه گیری قد آزمودنی ها
متر نواری جهت اندازه گیری طول اندام ها (شامل طول ساعد، بازو، ساق، ران، پا(کف پا)، تنه) و محیط اندام ها ( شامل محیط بازو، آرنج، ساعد، محیط باسن، محیط تنه در محدوده ی ناف، محیط تنه در محدوده ی جناق سینه، محیط قسمت بالای ران، محیط زانو، محیط مچ پا، محیط ساق پا)
کولیس جهت اندازه گیری پهنای اندام ها شامل (پهنای مچ پا، پهنای پنجه پا، پهنای لگن، پهنای سینه در محدوده جناغ و پهنای تنه در محدوده ناف).
پرسش نامه جهت کسب اطلاعات شخصی آزمودنی ها (شامل نام و نام خانوادگی، سن، نام باشگاه، سابقه حضور در لیگ، سابقه حضور در تیم ملی رده های مختلف).
روش اجرای آزمون ها
۳-۷-۱٫ متغیرها و آزمون های آنتروپومتریک
۳-۷-۱-۱٫ مدل هندسی هاناوان
در مدل هندسی هاناوان اندام ها به عنوان اجسام هندسی مانند سیلندر، کره، کره بیضوی، دیسک، سیلندر بیضوی، و امثال آن در نظر گرفته شده و با استفاده از اصول هندسی مرکز ثقل و اینرسی آنها حول هر سه محور اصلی که از مرکز اندام می گذرد قابل محاسبه خواهد بود در این مدل بدن به ۱۶ اندام تقسیم شده است در مدل بهبود یافته تنه به سه قسمت بالاتنه، میان تنه و پایین تنه تقسیم شده است (هاناوان، ۱۹۶۴).
۳-۷-۱-۲٫ مدل هندسی بهبود یافته ی هاناوان (۱۹۶۴)
شکل ۳-۱ مدل پیشنهادی کی ون[۲۶] (۱۹۹۸) را که در آن بدن به ۱۶ اندام تقسیم شده است همراه با شکل هندسی هر اندام نشان می دهد. در مدل اولیه تنه به دو بخش بالا تنه و پایین تنه تقسیم شده بود که در مدل بهبود یافته تنه به سه قسمت بالا تنه، میان تنه، و پایین تنه تقسیم شده است. چهل و یک اندازه ی آنتروپومتریک برای محاسبه شاخص های اینرسی اندام های بدن بر اساس این مدل مورد نیاز می باشند. این اندازه ها در جدول ۳-۱ ارائه شده اند. جرم اندام ها بر اساس معادلات ارائه شده توسط کلازر و همکارانش (۱۹۶۹) تخمین زده می شود در حالیکه چگالی آنها با توجه به جرم و حجم اندام ها محاسبه می شوند. هر اندام به عنوان یک شکل هندسی ساده در نظر گرفته می شود با فرض اینکه چگالی اندام در تمام قسمت های آن یکسان می باشد (هاناوان، ۱۹۶۴).
شکل ۳-۱٫ مدل هندسی بهبود یافته ی هاناوان (۱۹۶۴) توسط کی ون (۱۹۹۸).
 
جدول ۳-۱٫ معادلات محاسبه ی جرم اندام ها (اقتباس از کلازر و همکارانش، ۱۹۶۹).

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

اندام معادله ی محاسبه ی جرم
دست m = 0.038*P15 + ۰٫۰۸۰*P32 – ۰٫۶۶۰
ساعد m = 0.081*M + ۰٫۰۵۲*P16 – ۱٫۶۵۰