مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی بازیکنان زبده فوتبال زن ایرانی در پست های مختلف …

0 Comments

۱-۷٫ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۸٫ تعاریف عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۲٫فوتبال در گذر ان…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴ ۳-۲٫ پیش بینی موفقیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
ادامه فهرست مطالب عنوان شماره صفحه
۲-۴٫ فرایند استعدادیابی ۱۵
۲-۴-۱٫ عامل سن.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۴-۲٫ تعامل بین طبیعت و تربیت……………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۵٫ مدل های استعدادیابی……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۵-۱٫ معیارهای استعدادیابی……………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۵-۲٫ استعدادیابی در فوتبال…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۶٫ پیکر سنجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۶-۱٫ روش پیکر سنجی استاندارد……………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۶-۲٫ مراحل استعدادیابی ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۷٫ ویژگی های آنتروپومتریکی………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۷-۱ . لزوم انجام آنتروپومتری در ایران……………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۷-۱-۱٫ قد و وزن……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۷-۱-۲٫ اندازه گیری طول…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۷-۱-۳٫ اندازه گیری محیط ها……………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۷-۱-۴٫ اندازه گیری پهناها…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴ ۲-۷-۱-۵٫ اندازه گیری مرکز جرم و مرکز ثقل…………………………………………………………………………………………………..۳۴-۲-۷-۲ . آنتروپومتری و فوتبال …………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
ادامه فهرست مطالب عنوان شماره صفحه
۲-۷-۲ . آنتروپومتری و فوتبال ………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۸٫ پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۸-۱٫ تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۸-۲٫ تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
۲-۹٫ جمع بندی ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….۴۷
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………۴۹
۳-۲٫ روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………… ………………………………..۴۹
۳-۳٫ جامعه آماری و نمونه……………………………………………………………. …………………………………………………………………۴۹
۳-۴٫ متغیرهای پژوهش………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….۴۹
۳-۵٫ روش اجرای پژوهش……………………………………………………….. …………………………………………………………………….۴۹
۳-۶٫ ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………. …………………………………………………………………۵۰
۳-۷٫ روش اجرای آزمون ها ……………………………………………………………………………………………………………………………۵۰
۳-۷-۱٫ متغیرها و آزمون های آنتروپومتریک………………………………………………………………………………………………………۵۰
۳-۷-۱-۱٫ مدل هندسی هاناوان………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
۳-۷-۱-۲٫ مدل هندسی بهبود یافته هاناوان………………………………………………………………………………………………………….۵۰
ادامه فهرست مطالب عنوان شماره صفحه
۳-۸٫٫ روش آماری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
فصل چهارم: یافته های پژوهش ۴-۱٫ مقدمه………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..۵۹