دسترسی به منابع مقالات : مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی بازیکنان زبده فوتبال زن ایرانی در پست های …

0 Comments

جرم اندام ها با استفاده از فرمول های جدول۳-۱ و مرکز ثقل اندام ها با استفاده از فرمول های جدول ۳-۳ محاسبه شدند.
۳-۸٫ روش آماری پژوهش
برای توصیف اطلاعات، جمع آوری شده از روش های آمار توصیفی در قالب جداول استفاده شد. همچنین از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در سطح معنی داری (P</05)، برای تعیین تفاوت متغیرها و تفاوت بین میانگین گروه ها از آزمون تعقیبی توکی در نرم افزار SPSS18 استفاده شد.
فصل چهارم
یافته های
پژوهش
۴-۱٫ مقدمه
در فصل حاضر به تنظیم اطلاعات و تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش پرداخته می شود. ابتدا برای تعیین شاخصهای مرکزی و پراکندگی، از روش آمار توصیفی استفاده شد. سپس از روش تحلیل واریانس یک طرفه برای تعیین تفاوت متغیر ها، بین بازیکنان فوتبال در پست های مختلف استفاده شد. کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 18 انجام گرفته است.
۴-۲٫ آزمون فرضیه های پژوهش
۴-۲-۱٫ فرضیه اول:
بین ویژگی های آنتروپومتریکی بازیکنان نخبه زن فوتبالیست در پست های مختلف بر اساس مدل هندسی هاناوان از نظر طول اندام ها (شامل طول ساعد، بازو، ساق، ران، پا(کف پا))و طول تنه تفاوت وجود دارد.
۴-۲-۱-۱٫ زیر فرضیه: بین طول ساعد بازیکنان نخبه زن فوتبالیست در پست های مختلف بر اساس مدل هندسی هاناوان تفاوت معنا دار وجود دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد تفاوت معنا داری بین پست های مختلف بازی در خصوص طول ساعد مشاهده شد (۰۵/۰P< و ۱۳/۶F = ). نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد، بین چهار پست بین میانگین های دروازه بان ها با دفاع (۰۵/۰P< و ۴۸/۱HSD= )، دروازه بان ها با هافبک ها (۰۵/۰P< و ۱۱/۲HSD= ) و دروازه بان ها با مهاجمان (۰۵/۰P< و ۳۵/۱HSD= ) تفاوت معنا دار وجود دارد.
جدول ۴-۱٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی طول ساعد آزمودنی ها (میانگین± انحراف استاندارد)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

دروازه بان دفاع هافبک مهاجم P
طول ساعد ۹۹/ ± ۳/۲۴ ۶/۱ ± ۸/۲۲ ۰۶/۱± ۲/۲۲ ۵/ ± ۹/۲۲ ۰۱/۰

۴-۲-۱-۲٫ زیر فرضیه: بین فاصله آرنج تا زائده آخرومی بازیکنان نخبه زن فوتبالیست در پست های مختلف بر اساس مدل هندسی هاناوان تفاوت وجود دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد تفاوت معنا داری بین پست های مختلف بازی در خصوص فاصله آرنج تا زائده آخرومی مشاهده شد (۰۵/۰P< و ۷/۸F =). نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد، در بین چهار پست بین میانگین های دروازه بان ها با دفاع (۰۵/۰P< و ۵۰/۲HSD= )، دروازه بان ها با هافبک ها (۰۵/۰P< و ۲۲/۳HSD= ) و دروازه بان ها با مهاجمان (۰۵/۰P< و ۴۵/۲HSD= ) تفاوت معنا دار وجود دارد.
جدول ۴-۲٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی فاصله آرنج تا زائده آخرومی آزمودنی ها (میانگین± انحراف استاندارد)