جستجوی مقالات فارسی – مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی بازیکنان زبده فوتبال زن ایرانی در پست های مختلف …

0 Comments

۴-۲٫ آزمون فرضیه های پژوهش ۵۹
۴-۲-۱٫ فرضیه اول ۵۹
۴-۲-۲٫ فرضیه دوم ۶۱
۴-۲-۳٫ فرضیه سوم ۶۵
۴-۲-۴٫ فرضیه چهارم ۶۷
۴-۲-۵٫ فرضیه پنجم ۶۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۵-۱٫ مقدمه ۷۳
۵-۲٫ خلاصه‌ای از نحوه انجام پژوهش و یافته‌ها ۷۳
۵-۳٫ بحث و نتیجه‌گیری ۷۴
۵-۴٫ پیشنهادات پژوهشی ۸۱
منابع و مأخذ ۸۲
پیوست‌ها ۹۱
فهرست شکل‌ها
عنوان شماره صفحه
شکل ۲-۱٫ زمانبندی تمرینات بلند مدت ……………………………………………………………………………………………………………..۱۹
شکل۳-۱٫ مدل هندسی بهبود یافته ی هاناوان ………………………………………………………………………………………………………۵۳
فهرست جدول‌ها
عنوان شماره صفحه
جدول ۲-۱٫ تفاوت ورزشهای مختلف در سن شروع تخصص گرایی و رسیدن به اجراهای سطح عالی……………………………۱۸ جدول ۳-۱٫ معادلات محاسبه ی جرم اندام ها………………………………………………………………………………………………………۵۱
جدول ۳-۲٫ اندازه های آنتروپومتریک مورد نیاز در مدل بهبود یافته ی هاناوان………………………………………………………….۵۲ جدول ۳-۳٫ معادلات محاسبه ی مرکز ثقل اندام ها……………………………………………………………………………………………….۵۳
جدول ۴-۱٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی طول ساعد آزمودنی ها …………………………………………………. …………………..۵۹
جدول ۴-۲٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی فاصله آرنج تا زائده آخرومی آزمودنی ………………………………………………… ۶۰
جدول ۴-۳٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی طول ساق آزمودنی ها ………………………………………………………………………..۶۰
جدول ۴-۵٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی طول ران آزمودنی ها ………………………………………………………………………….۶۰
جدول ۴-۶٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی طول کف پا آزمودنی ها ……………………………………………………………………..۶۱
جدول ۴-۷٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی طول تنه آزمودنی ها …………………………………………………………………………..۶۱
جدول ۴-۸٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی محیط آرنج آزمودنی ها ……………………………………………………………………..۶۱
جدول ۴-۳٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی محیط ساعد آزمودنی ها…………………………………………………………………….. ۶۲
جدول ۴-۹٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی محیط بازو آزمودنی ها ……………………………………………………………………… ۶۲
جدول ۴-۱۰٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی محیط باسن آزمودنی ها…………………………………………………………………….۶۲
جدول ۴-۱۱٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی محیط تنه در محدوده ناف آزمودنی ها……………………………………………….. ۶۳
جدول ۴-۱۲٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی محیط تنه در محدوده جناغ سینه آزمودنی ها……………………………………….. ۶۳
ادامه فهرست جدول‌ها
عنوان شماره صفحه جدول ۴-۱۳٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی محیط تنه در قسمت بالای ران آزمودنی ها…………………………………………. ۶۳
جدول ۴-۱۴٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی محیط زانو آزمودنی ها…………………………………………………………………….. ۶۴
جدول۴-۱۵٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی محیط مچ پا آزمودنی ها …………………………………………………………………….۶۴
جدول۴-۱۶٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی محیط ساق پا آزمودنی ها …………………………………………………………………..۶۴
جدول ۴-۱۷٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی پهنای مچ پا آزمودنی ها ……………………………………………………………………۶۵
جدول ۴-۱۸٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی پهنای پنجه پا آزمودنی ها ………………………………………………………………….۶۵
جدول ۴-۱۹٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی پهنای لگن آزمودنی ها…………………………………………………………………….. ۶۶
جدول ۴-۲۰٫ توصیف ویژگی آنتروپومتریکی پهنای سینه در محدوده جناغ آزمودنی ها ……………………………………………..۶۶