دانلود پایان نامه ارشد عمران بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

2-8-2- سيستم های جد اکنندة لغزشی (اصطکاکی)

يکی از رايج ترين و مؤثرترين تکنيک ها در جداسازی لرزه اي، استفاده از تکيه گاه های جداكننده لغزشی است. سيستم های لغزشی تحت انواع بارگذاری زلزله های شديد به خوبی عمل کرده و در کاهش شتاب روسازه پل ها بسيار مؤثرند. مزايای سيستم جداکنندة لغزشی در مقايسه با تکیه گاه های لاستيکی عبارتند از:

۱- سيستم با جداگر اصطکاکی در محدودة وسيعی از فرکانس های ورودی مؤثر است.

۲- از آنجا که نيروهای اصطکاکی که در پايه توليد می شوند با جرم سازه متناسب اند و مرکز جرم و مرکز مقاومت نگهدارندة لغزشی برهم منطبق مي باشند، در نتيجه اثرات پيچشی ناشی از سازه های نامتقارن خنثی مي شود.

در تکيه گاه لغزشی، کم بودن مقدار اصطکاک، انتقال برش را از سطح جداسازی کاهش مي دهد.     هر قدر ضريب اصطکاک کمتر باشد، برش کمتری انتقال مي يابد. همچنين تغيير مکان های بين روسازه و زيرسازه و مقاومت اصطکاکی در سطح لغزش تکیه گاه، انرژی زلزله را مستهلک می کند. گاهی اوقات ميراگرهايی نيز مانند پين های فلزی با ميرايی هيسترزيس در داخل يک تکیه گاه لغزشی به آن اضافه    مي شود. برای فراهم نمودن مقاومت کافی در برابر باد و اجتناب از حرکت سازه تحت زلزله های کوچک يا اثرات ديگر، يک مقدار مناسب ضريب اصطکاک لازم است. مشخصه های لغزشی بسياری از سطوح اصطکاکی به فشار و سرعت نسبی لغزش وابسته بوده و فرآيند لغزش ذاتا غيرخطی است. بنابراين تحليل ديناميکی اين سيستم ها بايد بصورت غيرخطی انجام پذيرد. در تحليل های تئوری تکیه گاه های لغزشی معمولا از فرض اصطکاک کولمب استفاده مي شود، ولی اين فرض نشان دهندة رفتار واقعی سيستم نمي باشد. ماده اي که بيشترين کاربرد را در تکیه گاه لغزشی دارند، پلی تترا فلور اتيلن (تفلون) واقع بر فولاد ضد زنگ مي باشد و مشخصه های اصطکاکی اين سيستم به دما، سرعت حرکت صفحة ميانی، درجة سايش و تميزی سطح وابسته است. مواد ديگری که برای تکیه گاه  لغزشی مورد استفاده قرار می گيرند، صفحات آلياژ سرب- برنز مي باشند که بر روی يک سطح از جنس فولاد ضد زنگ می لغزد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.