دانلود پایان نامه عمران تعیین بیشترین نیروی محوری ستون ها و بیشترین پیچش پای ستون در پل های مورب بدون جداساز و مقایسه آن با پل های جداسازی شده با جداساز لاستیکی هسته سربی، در حالت تحریک دو جهته زلزله

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

2-5- علل عمده آسيب پذيری لرزه اي و روش های ترميم و بهسازی پل ها

در سال های اخير روش های بازسازی، بهسازی و مقاوم سازی به منظور اصلاح مشکلات در پل های موجود ارائه شده است. در اين قسمت، بطور خلاصه عمده ترين موارد آسيب پذيری لرزه ای در پل ها و راهکارهای بهسازی آن ها آورده شده است ]1[:

2-5-1- عدم وجود نشيمنگاه کافی

باتوجه به احتمال فرو افتادن عرشه درمحل درزهای جابجايی هنگام وقوع زلزله، راهکارهايی جهت برطرف کردن اين نقيصه چه از ديدگاه طراحی و چه از ديدگاه ترميم ارائه شده است. به طور کلی اين مهم را مي توان به دو بخش افزايش عرض نشيمنگاه و کنترل تغيير مکان در نقاط متحرک تقسيم کرد.

2-5-2- روانگرايی و فرونشست كوله ها

بعضی از سخت ترين و پرهزينه ترين روش های ترميم مربوط به کاهش خطرات ناشی از زوال خاک     مي باشد. روش های کاهش خطر روانگرايی عبارتند از: متراکم کردن خاک با ارتعاش مصنوعی درحالت اشباع[1] قرار دادن ستون های سنگی و کاهش توليد فشار آب حفره ای. از طرف ديگر، اثرات سازه ای روانگرايی را مي توان با افزايش درجه نامعينی پل کاهش داد. در نتيجه روش های بازسازی بايستی بر اين اساس باشد که روسازه به صورت پيوسته روی پایه ها درآيد و حتی در صورت امکان با پایه ها به صورت يکپارچه گردد.

2-5-3-  زوال ستون

روشی که تاکنون بسيار مورد استفاده قرار گرفته است که شکل پذيری خمشی، مقاومت برشی و کارايی وصله پوششی را افزايش مي دهد، استفاده از انواع پوشش فولادی[2]  بتنی و اليافFRP  مي باشد. برای ستون های دايروی دو تا نيم ورقه فولادی با شعاع کمی بزرگتر از  ستون، دور ستون قرار گرفته و به هم جوش می شوند. فاصله بين ورق و ستون را با تزريق پر مي كنند. نسبت قطر ستون به ضخامت ورقه در محدوده ۱۰۰ به ۱ تا ۲۰۰ به ۱ مي باشد. پوشش فولادی مثل يک ميلگرد جانبی بسيار مؤثر در افزايش محدوديت مفصل های پلاستيک و افزايش مقاومت برشی مکانيزم برش خرپايی مي باشد. مقاطع غيردايروی را نيز مي توان به اين روش مقاوم نمود، به اين ترتيب که پوشش را به شکل دايروی يا بيضوی درآورده و دور ستون ها قرار داده و فاصله بين را با بتن پر کرد ]14[.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.