پایان نامه عمران بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

فهرست مطالب

فصـل اول مقدمه. 1

1-1-   تیر عمیق.. 3

1-2-   بازشوی جان.. 4

1-3-   اهمیت این مطالعه. 4

1-4-   هدف این مطالعه. 5

فصل دوم تیر عمیق بتن مسلح.. 7

2-1-   مقدمه. 8

2-2-   بتن.. 8

2-2-1-    رفتار فشاری بتن.. 8

2-2-2-    محصوریت در بتن به وسیله خاموت… 9

2-2-3-    مدل کنت و پارک… 10

2-2-4-    نسبت پواسون.. 11

2-3-   فولاد مسلح کننده بتن.. 11

2-4-   الیاف مقاوم پلیمری.. 12

2-4-1-    الیاف… 14

2-4-2-    ماتریس…. 14

2-4-3-    مزایای FRP. 15

2-4-4-    معایب FRP. 16

2-5-   تیرعمیق بتن مسلح.. 16

2-5-1-    تیر عمیق بتن مسلح با بازشو. 17

2-5-2-    مقاوم سازی تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشو. 18

2-6-   تاریخچه مطالعات پیشین.. 20

فصل سوم مدلسازی.. 28

3-1-   مقدمه. 29

3-2-   مدل سازی تیر بتنی.. 30

3-2-1-    مدل سازي آسیب… 30

3-3-   آسیب اولیه. 31

3-4-   معیار حداکثر تنش اسمی.. 32

3-5-   معیار حداکثر کرنش اسمی.. 32

3-6-   ضابطه تنش اسمی درجه دوم. 32

3-7-   ضابطه کرنش اسمی درجه دوم. 32

3-8-   رشد آسیب… 32

3-9-   بررسی مدل رفتار اصطکاکی (Contact) 33

3-10-استفاده از مدل اصطکاکی اولیه (Coulomb) 33

3-11-استفاده از مدل پیش فرض…. 34

3-12-تعیین تابع اصطکاک جنبشی و ایستائی.. 35

3-12-1- استفاده از محدودیت تنش برشی انتخابی.. 35

3-12-2- رابطه های فشار-تماس بسیار نزدیک…. 36

3-12-3- استفاده از رابطه تماس سخت… 36

3-12-4- استفاده از ارتباط تماسی «سخت» اصلاح شده در تحلیل استاندارد. 37

3-12-5- بررسی مدل رفتاری آسیب پلاستیک بتن (CDP) 37

3-13-صحت سنجی مدل.. 39

3-14-هندسه مدل.. 39

3-14-1- مشخصات هندسی تیر عمیق.. 39

3-14-2- خواص مصالح.. 40

3-14-3- مدل سازی تیر شاهد. 41

3-14-3-1-…………………………………………………………….. مدل سازی بتن مسلح.. 41

3-14-3-2-………………………………………………………………. مدل سازی میلگردها 41

3-14-3-3-…………………………………………………….. مدل سازی ورق های CFRP. 42

3-14-3-4-…………………………………………………………………….. تعریف بارگذاری.. 42

3-14-3-5-………………………………………………………………….. شرایط تکیه گاهی.. 42

3-14-3-6-……………………………………………………………………………. مش بندی.. 42

3-14-3-7-…………………………………………………………………………. نتایج تحلیل.. 43

3-14-3-8-……………………………………………………………………. مدل تقویت شده 43

3-14-3-9-…………………………………………………….. روش تقویت تیر بتنی عمیق.. 43

3-14-3-10-مشخصات CFRP. 43

فصل چهارم تحلیل.. 44

4-1-   تیر عمیق بتن مسلح (تیر شاهد) 45

4-2-   تیر عمیق بتن مسلح با بازشو. 49

4-2-1-    تیر عمیق بتن مسلح با بازشو مربعی.. 49

4-2-1-1-  تیر عمیق بتن مسلح با باز شوی مربعی با ابعاد mm 150.. 49

4-2-1-2-  تیر عمیق بتن مسلح با باز شوی مربعی با ابعاد mm 200.. 54

4-2-2-    تیر عمیق بتن مسلح با باز شوی دایره ای.. 58

4-2-2-1-  تیر عمیق بتن مسلح با بازشوی دایره ای با قطر mm 150.. 58

4-2-2-2-  تیر عمیق بتن مسلح با بازشوی دایره ای با قطر mm 200.. 63

4-3-   تیر عمیق بتن مسلح با بازشوی تقویت شده با CFRP. 67

4-3-1-    تیر عمیق بتن مسلح تقویت شده با CFRP با بازشوی مربعی.. 67

4-3-1-1-  تیر با بازشوی مربعی تقویت شده با CFRP با ابعاد mm 150.. 68

4-3-1-2-  تیر با بازشوی مربعی تقویت شده با CFRP با ابعاد mm 150.. 71

4-3-2-    تیر عمیق بتن مسلح با بازشو دایره ای تقویت شده با CFRP. 74

4-3-2-1-  تیر با بازشوی دایره ای تقویت شده با CFRP با قطر mm 150.. 74

4-3-2-2-  تیر با بازشوی دایره ای تقویت شده با CFRP با قطر mm 200.. 78

4-4-   مقایسه تیر عمیق بتنی ساده و تیرهای عمیق بتنی دارای بازشو. 82

4-5-   مقایسه تیر بتنی عمیق با بازشو و تقویت شده با CFRP. 83

4-6-   مقایسه کلی نمونه ها 84

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات… 85

5-1-   نتایج.. 86

5-2-   پیشنهادات… 87

منابع.. 89

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.