بررسی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

تکه هایی از متن :

3-7 روش کار

قبل از انجام پژوهش به جمع آوري اطلاعاتی از طرحهاي جامع ، تفصیلی و اجرایی طرحهاي آبخیزداري اقدام می گردد. همچنین در این مرحله سایر اطلاعات مورد نیاز از تعدادي منابع علمی موجوداز قبیل مقالات و پایان نامه ها با توجه به اهداف طرح و متغیرهاي مورد نظر جمع آوري می شود. این اطلاعات بیشتر شامل بررسی وضعیت منطقه یا عرصه اجراي طرح آبخیزداري قبل از انجام عملیات اجرایی بوده است.

بررسی فعالیتهاي آبخیزداري انجام شده در حوضه، مشخص کردن موقعیت مکانی اجراي طرحها،

نوع اقدامات و عملیات پیش بینی شده، سال اجرا، حجم، تعداد، وسعت هر یک از عملیات ها در قالب طرحهاي آبخیزداري نیز استخراج و مشخص می گردد.

جهت بررسی تاثیر سازه ها ابتدا حجم رسوب جمع شده در مخزن هریک از سازه ها بعد از تهیه پروفیل و مقطع آنها برآورد می گردد سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین با توجه به اینکه در خروجی حوضه ایستگاه هیدرومتری قرار دارد، آمارهای این ایستگاه در دوره زمانی قبل و بعد از انجام عملیات آبخیزداری در سطح حوضه بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

3-8  مواد و وسائل مورد نیاز:

  • ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ رﻗﻮﻣﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری در ﻣﻘﯿﺎس1:25000
  • گزارشات مطالعات آبخیزداری حوضه نهندچای قبل از اجرای عملیات
  • نرم افزارهای مربوط به GIS مانند Arc GIS و نرم افزارهای Auto cad mapو office
  • آﻣﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی هیدرومتری ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺳﺎزﻣﺎن آب منطقه ای استان آذربایجانشرقی

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.