دانلود پایان نامه ارشد عمران با موضوع مهاربندهای کمانش تاب

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه. 2

1-2 انواع سیستم های بتن مسلح و رفتار اعضا آنها 3

1-2-1- انواع قاب های خمشی بتن مسلح. 3

 1-2-2-1 قاب خمشی معمولی. 3

1-2-2-2 قاب خمشی متوسط.. 3

 1-2-2-3 قاب خمشی ویژه 3

1-3 انواع مهاربندي.. 3

1-3-1- مهاربندهاي هم مركز. 4

1-3-2- مهاربندهاي خارج از مركز (EBF ) 6

 1-3-2-1 انواع مهاربندهاي خارج از مركز. 7

1-3-2-2مهاربندهاي دروازه اي (مهاربند ی با اعضا کششی خارج از محور ( OBF )) 8

 1-3-2-3 مهاربندهاي زانويي (KBF ) 8

1-4 مهاربند های کمانش تاب BRB.. 9

1-4-1- مقدمه و پیشزمینه  BRB.. 9

1-4-2-تاریخچه BRB.. 10

1-4-3- ساختمان BRB.. 12

1-4-4- اجزای تشکیل دهنده BRB.. 14

 1-4-4-1- بخش جاری شونده محصور شده 14

 1-4-4-2- بخش الاستیک محصور شده 14

 1-4-4-3- بخش الاستیک محصور نشده 14

 1-4-4-4- مصالح جدا کننده و انبساطی. 15

 1-4-4-5- مکانیزم محصور شدگی. 16

 1-4-5- مزایا ومعایب بادبند BRB.. 16

1-4-6-تقویت لرزهای سازهها با بادبندهای BRB.. 17

1-4-7-نتایج آزمایش بر روی  BRBها با مقیاس بزرگ، در ایالات متحده آمریکا 19

1-4-8-نتایج آزمایشات BRB در تایوان. 21

1-5 ضریب رفتار سازه 26

1-5-1- ضريب كاهش در اثر شكل‌پذيري …… 21

1-6 عوامل مؤثر بر  در سيستم‌هاي يك درجه آزادي.. 26

1-6-1-نوع مصالح. 26

1-6-2-زمان تناوب سیستم. 27

1-6-3-میرایی. 27

1-6-4-بارگذاری. 27

1-6-5- اثر .. 28

1-6-6-مدل نیرو تغییرشکل. 28

1-6-7- خاک منطقه 28

1-7 عوامل مؤثر بر در سيستم‌هاي چند درجه آزادي.. 29

1-7-1- نوع سازه مقاوم 29

1-7-2- هندسه سازه 29

1-7-3- مشارکت مد های بالاتر. 29

1-8 ارزيابي روابط ارائه شده براي …. 30

1-9 روابط  براي سيستم‌هاي يك درجه آزادي.. 30

1-9-1- ریدل، هیدالگو و کروز 30

1-9-2- اریاس و هیدالگو. 31

1-9-3- نصر و گراوینگلر. 32

1-9-4- رابطه میراندا 33

1-9-5- رابطه فایر، ویدیک و فیشینگر. 34

1-10 روابط µR برای سیستم‌های چند درجه آزادی.. 35

1-10-1- رابطه تاکاوا، هوانگ و شینوزوکا 35

1-11 ضریب اضافه مقاومت… 35

1-11-1- عوامل موثر بر مقاومت افزون. 36

 1-11-1-1- مقاومت واقعی مصالح در مقابل مقاومت اسمی. 36

 1-11-1-2- بیشتر بودن ابعاد اعضا از مقادیر مورد نیاز طراحی. 36

 1-11-1-3- در نظر نگرفتن اثر مقاومت اجزا غیر سازه ای.. 36

 1-11-1-4- استفاده از مدل های ساده شده و محافظه کارانه در تحلیل ها 36

 1-11-1-5- باز توزیع نیروهای جانبی. 37

 1-11-1-6- توزیع بار واقعی در مقابل توزیع بار آئین نامه. 37

1-11-2- روش های محاسبه ضریب اضافه مقاومت.. 37

 1-11-2-1- روش محاسبه ضریب اضافه مقاومت با استفاده از انالیز غیرخطی. 37

 1-11-2-1-1- نحوه ترسیم منحنی SPO.. 37

 1-11-2-1-2- تعریف نقاط حدی.. 38

1-12 روش استاتیکی افزایشی غیرخطی.. 38

1-12-1- تغییرمکان هدف.. 38

 1-12-1-1- تعیین تغییرمکان هدف.. 40

1-12-2- الگوی توزیع بار جانبی. 42

 1-12-2-1- توزیع بار ثابت.. 42

 1-12-2-2- توزیع بار متغیر. 43

1-12-3- نحوه محاسبه ضریب رفتار 43

 1-12-3-1- تحلیل استاتیکی افزایشی غیرخطی مدلها و رسم منحنی ظرفیت.. 43

 1-12-3-2- محاسبه مقاومت افزون. 43

 1-12-3-3- محاسبه ضریب کاهش نیرو در اثر شکل پذیری.. 43

 1-12-3-4- محاسبه ضریب تنش مجاز 43

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته

2-1- پیشینه تحقیق ومروری برکارهای گذشتگان. 48

فصل سوم: معرفی نرم افزار

3-1- معرفی نرم افزار  opensees. 54

3-2- امکانات نرم افزار  opensees. 55

3-3- مدلسازی رفتار غیر خطی اعضای بتن مسلح.. 55

3-4- انواع المان هاي اجزاي محدود در نرم افزار openSees. 56

3-5- معرفی مصالح فولادی موجود در opensees. 57

3-6- معرفی مصالح بتنی موجود در opensees. 61

3-7- نحوه مدل سازی اعضای سازه ای.. 64

3-7-1-  تعریف مقاطع اعضا 64

3-7-2-  تعریف تیر ها وستون ها 65

3-7-3-  تعریف بادبندها 65

فصل چهارم: معرفی مدل ها، محاسبات و ارائه خروجی نتایج

4-1- معرفی مدل. 67

4-2- مشخصات مصالح مورد استفاده 67

4-3 بارگذاری ثقلی.. 68

4-4 آیین نامه های مورد استفاده 68

4-5 معرفی پارامترهای لرزه ای.. 69

4-6 پلان ساختمان. 69

4-7  قاب های مورد استفاده در مدل سازه 69

4-7-1 قاب سه طبقه A و E. 69

4-7-2 قاب شش طبقه A,E. 71

4-7-3 قاب دوازده طبقه A و E. 71

4-7-4 قاب سه طبقه 1و5. 73

4-7-5 قاب شش طبقه 1و5. 73

4-7-6 قاب دوازده طبقه 1و5. 74

4-8 مقاطع تیر، ستون و بادبند. 76

4-9- نمودار Push over قاب های بدون مهاربند(قاب خمشی متوسط) 80

4-9-1  مدل های 3XMF و 3YMF. 80

4-9-2  نمودار Push over قاب های شش طبقهA,E  و 1,5 بدون مهاربند  BRB.. 81

4-9-3  نمودار Push over قاب های دوازده طبقهA,E  و 1,5 بدون مهاربند  BRB.. 82

4-10- نتایج حاصل ازتحلیل مدل قاب ها با تغییر در مشخصات هندسی بادبند. 83

4-10-1- نمودار پوش آور قابهای دارای مهاربند کمانش ناپذیر باسطح مقطع A.. 83

 4-10-1-1- قاب های سه طبقه با مهاربند (3X1 و 3Y1) 84

 4-10-1-2- قاب های شش طبقه با مهاربند (6X1 و 6Y1) 85

 4-10-1-3- قاب های دوازده طبقه با مهاربند (12X1 و 12Y1) 87

4-10-1-4 نتایج و مقایسه نمودارها 88

4-10-2- نمودار Push over قاب های دارای مهاربند کمانش ناپذیر باسطح مقطع B.. 91

 4-10-2-1- قاب های سه طبقه با مهاربند (3X2 و 3Y2) 91

 4-10-2-2- قاب های شش طبقه با مهاربند (6X2 و 6Y2) 92

 4-10-2-3- قاب های دوازده طبقه با مهاربند (12X2 و 12Y2) 94

 4-10-2-4 نتایج و مقایسه نمودار ها 95

4-10-3- مقایسه نمودار Push over قابهای با بادبندهای دارای مقطع A و با مقطعB.. 98

4-11- نتایج حاصل ازتحلیل مدل قابها با تغییر در مشخصات مکانیکی بادبند BRB. 100

4-11-1- نمودار Push over قاب های شش طبقهA,E  و 1,5. 101

4-11-2- نمودار Push over قاب های شش طبقهA,E  و 1,5. 102

4-11-3- نمودار Push over قاب های دوازده طبقهA,E  و 1,5. 104

4-11-4 مقایسه نمودارها 105

4-12- محاسبه ضریب رفتار. 105

4-12-1- محاسبه ضریب کاهش نیرو بر اثر شکل پذیری 106

4-12-2 محاسبه ضریب مقاومت افزون. 106

4-12-3- جدول ضریب رفتار سازه 107

4-12-3-1- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب A و E. 107

4-12-3-2- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب 1 و 5. 108

4-12-3-3- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب A و E با مقطع B.. 109

4-12-3-4- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب 1 و 5 با مقطع B.. 109

4-12-3-5- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب A و E برای بادبند با Fy=3200. 111

4-12-3-6- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب 1 و 5 برای بادبند با Fy=3200. 111

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 115

5-2- پیشنهادات… 116

مراجع

 

فهرست جداول

جدول 1-1: مقادیر T و R در رابطه ریدل، هیدالگو و کروز 31

جدول 1-2: مقادیر a  و b در رابطه نصر 32

جدول 1-3: مقدار ضریب C0. 40

جدول 1-4: مقدار ضریب CM.. 41

جدول 1-5: مقدار ضریب C2. 41

جدول 4-1: مشخصات مصالح بتنی و میلگردهای مورد استفاده در بتن. 67

جدول 4-2: مشخصات مصالح فولادی. 68

جدول 4-3: بارگذاري ثقلی قاب ها 68

جدول 4-4: پارامتر های لرزه ای قاب ها 69

جدول 4-5: تیپ بندی مقاطع تیر ، ستون و بادبند در طبقات قاب.. 76

جدول 4-6: برش پایه، تغییرمکان، انرژی جذب شده و شکل پذیری برای قاب های خمشی. 81

جدول 4-7: برش پایه، تغییرمکان، انرژی جذب شده و شکل پذیری برای قاب های خمشی. 82

جدول 4-8: برش پایه، تغییرمکان، انرژی جذب شده و شکل پذیری برای قاب های خمشی. 83

جدول 4-9: برش پایه، تغییرمکان، انرژی جذب شده و شکل پذیری برای قاب های مهاربندی شده 85

جدول 4-10: برش پایه، تغییرمکان، انرژی جذب شده و شکل پذیری برای قاب های مهاربندی شده 86

جدول 4-11: برش پایه، تغییرمکان، انرژی جذب شده و شکل پذیری برای قاب های مهاربندی شده 88

جدول 4-12: برش پایه، تغییرمکان، انرژی جذب شده و شکل پذیری برای قاب های مهاربندی شده 92

جدول 4-13: برش پایه، تغییرمکان، انرژی جذب شده و شکل پذیری برای قاب های مهاربندی شده 93

جدول 4-14: برش پایه، تغییرمکان، انرژی جذب شده و شکل پذیری برای قاب های مهاربندی شده 95

جدول 4-14: برش پایه، تغییرمکان، انرژی جذب شده و شکل پذیری به همراه درصد تغییرات هر یک.. 102

جدول 4-16: برش پایه، تغییرمکان، انرژی جذب شده و شکل پذیری به همراه درصد تغییرات هر یک.. 103

جدول 4-17: برش پایه، تغییرمکان، انرژی جذب شده و شکل پذیری به همراه درصد تغییرات هر یک.. 105

جدول 4-18: مقادیر حدی و ضریب اضافه مقاومت قاب A و E برای بادبند A. 107

جدول 4-19: ضریب کاهش نیرو بر اثر شکل پذیری قاب A و E برای بادبند A. 108

جدول 4-20: ضریب رفتار قاب A و E برای بادبند A. 108

جدول 4-21: مقادیر حدی و ضریب اضافه مقاومت قاب 1 و 5 برای بادبند A. 108

جدول 4-22: ضریب کاهش نیرو بر اثر شکل پذیری قاب 1 و 5 برای بادبند A. 109

جدول 4-23: ضریب رفتار قاب 1 و 5 برای بادبند A. 109

جدول 4-24: مقادیر حدی و ضریب اضافه مقاومت قاب A و E برای بادبند B. 109

جدول 4-25: ضریب کاهش نیرو بر اثر شکل پذیری قاب A و E برای بادبند B. 110

جدول 4-26: ضریب رفتار قاب A و E برای بادبند B. 110

جدول 4-27: مقادیر حدی و ضریب اضافه مقاومت قاب 1 و 5 برای بادبند B. 110

جدول 4-28: ضریب کاهش نیرو بر اثر شکل پذیری قاب 1 و 5 برای بادبند B. 111

جدول 4-29: ضریب رفتار قاب 1 و 5 برای بادبند B. 111

جدول 4-30: مقادیر حدی و ضریب اضافه مقاومت قاب A و E برای بادبند Fy=3200. 111

جدول 4-31: ضریب کاهش نیرو بر اثر شکل پذیری قاب A و E برای بادبند Fy=3200. 112

جدول 4-32: ضریب رفتار قاب A و E برای بادبند Fy=3200. 112

جدول 4-33: مقادیر حدی و ضریب اضافه مقاومت قاب 1 و 5 برای بادبند Fy=3200. 112

جدول 4-34: ضریب کاهش نیرو بر اثر شکل پذیری قاب 1 و 5 برای بادبند Fy=3200. 113

جدول 4-35: ضریب رفتار قاب 1 و 5 برای بادبند Fy=3200. 113

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.