0 Comments

بای پس و اسلیو معده – جراحی چاقی

زیبایی اندام درکنار سلامتی کامل، یکی از آرزوهای هر انسانی است. هرکسی دوست دارد اندام زیبا و خوش فرمی داشته باشد. با داشتن اندام متناسب، سلامتی شما نیز افزایش می یابد. زیرا بسیاری از مشکلات ازجمله، دیابت، فشار خون، چربی خون، رابطه مستقیمی با چاقی دارند. چاقی یکی از مشکلاتی است که همواره زیبایی و […]

0 Comments

تبلیغات در گوگل چیست و چگونه انجام میشود؟

اگر کسب و کار آنلاین و یا وب سایت داشته باشید ، حتما باید در مورد تبلیغات گوگل شنیده باشید و یا حتی از آن استفاده کرده باشید. تبلیغات در گوگل می تواند برای کسب و کارهای آنلاین بسیار حائز اهمیت باشد چرا که موتور جست و جوی گوگل روزانه میلیون ها جست و جو برای کاربران […]

0 Comments

فروش دستگاه خودپرداز

فروش دستگاه خودپرداز با توجه به اهمیت و حساسیت متقاضیان نسبت به سرمایه‌گذاری و خرید دستگاه‌های خودپرداز، کمپانی نورینکس راه و روش های متداولی برای آن فراهم کرده است. یکی از اصلی ترین راه های خرید خودپرداز کسب اطلاعات مجازی (سایت، پشتیبانی) و گرفتن ارتباط حضوری است. بدین شکل که ما متقاضیان را از داشتن کالا‌های موجود […]

0 Comments

فایل – تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در …

مقدار کای دو ۶۶۵۱/۶۱۷۵۹ درجه آزادی ۷۸ سطح معنی دار بودن ۰۰۰/۰ با توجه به نتیجه آزمون KMO (808/0) می توان قضاوت کرد که اندازه نمونه جهت تحلیل عاملی مناسب(خیلی خوب) میباشد. هم چنین با توجه به نتایج آزمون بارتلت و مقدار معناداری کمتر از (۰۵/۰) میتوان قضاوت کرد که متغیرها همبسته هستند و ماتریس […]

0 Comments

تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در …

متغیرهای اقتصادی ۱۸/۹ ۵۷/۲ ۳ ۱۵ بدبینی نسبت به ادعاهای زیست محیطی ۳۱/۹ ۶۶/۲ ۳ ۱۴  آمار استنباطیبه منظور تحلیل داده های تحقیق ابتدا از آزمونKMO جهت کفایت اندازه نمونه و کرویت بارتلت برای آزمون اینکه آیا ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ یا خیر و هم چنین جهت متناسب […]

0 Comments

متن کامل – تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در …

بین۵۹/۰–۵/۰کمتر از ۵/۰ عالیخیلی خوبخوبمتوسطضعیفغیرقابل پذیرش   آزمون کرویت بارتلت‫ﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن دادهﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺎﻳﺪ از آزﻣﻮن ﻛﺮوﻳﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد:‫ﻛﻪ در آن n: ﻣﻌﺮف ﺗﻌﺪاد آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ، p: ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ،: |R| ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ […]

0 Comments

پژوهش – تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در بازار …

‫ج) از ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺰﻳﻲﺗﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار را ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ، ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ دادهﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎﺳﺖ. اﻳﻦ روش در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﻴﺮ، ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺎ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده از […]

0 Comments

تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در بازار …

کل ۳۹ ۸۵/۰  روش های آماری مورد استفادهدر این پژوهش با استفاده از نرم افزار (SPSS, Version16) از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل دادهها استفاده شده است. به این ترتیب با استفاده از روشهای آمار توصیفی، اعم از جداول توزیع فراوانی، درصدها و رسم نمودارها به بررسی متغیرهای زمینهای تحقیق و توزیع […]

0 Comments

تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در بازار …

بدبینی نسبت به ادعاهای زیست محیطی ۳۹-۳۷  روایی و پایایی تحقیقابزار جمع آوری دادههای تحقیق (پرسشنامه)، باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد بنابراین در این بخش به تعریف دو اصطلاح روایی و پایایی پرداخته میشود.  روایی پرسشنامهمفهوم روایی یا اعتبار به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه موردنظر را […]

0 Comments

مقاله علمی با منبع : تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در بازار …

۱۹۹۸ Fisk, G. توسعه محصولات سبز از دید مصرف کننده ۱۹۹۸ Polonsky, M.J., Rosenberger III, P.J. & Ottman, J. مشارکت مردمی در فرایند تولید محصولات سبز ۱۹۹۸ Polonsky, M.J. & Ottman, J. رابطه میان تصمیم خرید سبز و رفتارهای آگاهانه زیست محیطی ۱۹۹۶ Schlegelmilch, B.B., Bohlen, G. M., & Diamantopoulos, A. فصل سومروش شناسی تحقیقفصل […]