0 Comments

مقاله – بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان تهران۹۲- …

۷ ۵و۶و۷و۴و۳و۲و۱ تعهد مستمر ۸ ۸و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۵و۹و۱۰ تعهد هنجاری ۸ ۱۶و۱۷و۱۸و۱۹و۲۰و۲۱و۲۲و۲۳ ۳-۶- اعتبار[۱۲] و پایایی[۱۳] ابزار جمع آوری اطلاعات: روایی ابزار گرد آوری داده هاپرسشنامه های بکاررفته استاندارد بوده اند؛ یعنی از کتاب پرسشنامه های معتبر جهانی که دکتر مقیمی و رمضان ترجمه و منتشر کرده اند، استفاده شده است، سپس توسط تنی چند از اساتید دانشکده مدیریت […]

0 Comments

مقاله – بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت …

ب- در مجموع رهبری انتقالی رابطه مثبتی با رضایت شغلی داشته.ج- معلمین زن در مقایسه با معلمین مرد معتقد بودند که مدیرانشان بیشتر سبک انتقالی داشته و کمتر سبک آزاد منشانه، ولی هیچ اختلاف قابل ملاحظه ای بین مردان و زنان معلم از نظر اعتقادشان نسبت به سبک رهبری داد و ستدی وجود نداشت.تحقیق دومتحقیق […]

0 Comments

دسترسی متن کامل – بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت …

هر سازمانی به منظور بقاء و کسب موفقیت باید دارای یک رشته اصول منطقی باشد که مبنای تمام سیاست‌‌ها و اقدامات آن قرار گیرد. امّا مهم‌تر از آن، وفاداری و تعهد صادقانه نسبت به اصول است. زیرا نیروی انسانی متعهد خود را متعلق به سازمان خود دانسته و در جهت تحقق آنها از هیچ تلاش […]

0 Comments

بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان تهران۹۲- قسمت …

تحقیقات در موضوع متغیرهای مرتبط با سازمان و تعهد سازمانی نشان داده است که تعهد سازمانی با عوامل سازمانی زیر در ارتباط است:تمرکز: تحقیقات نشان داده است که عدم تمرکز همبستگی مثبت با تعهد سازمانی دارد. مشارکت در تصمیم گیری (یک جنبه مربوط به عدم تمرکز) با تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معنادار دارد (اسکورمن […]

0 Comments

پژوهش دانشگاهی – بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان …

به نظر «بیکر» احتمال اینکه کارکنان در سازمان باقی بمانند، رابطه مثبتی با حجم و اندازه سرمایه‌گذاریهایی دارد که آنان در سازمان کرده‌اند. همچون سرمایه‌گذاریها، فقدان فرصت‌های شغلی جایگزین هزینه‌های منصوره ناشی از ترک سازمان را افزایش می‌دهد. بنابراین کارکنانی که می‌دانند جایگزینهای شغلی کمتری برای آنها وجود دارد، تعهد مستمر آنها به کارفرمای سازمان […]

0 Comments

بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان تهران۹۲- قسمت ۱۱

این نظریه در محیط سازمانی برای درک انگیزه ها کاربرد و اهمیت زیادی دارد. کسانی که نیاز به کسب موفقیت در آنها شدید است اهل قمار و برد و باختهای سنگین نیستند. به هیچ وجه دوست ندارند که در فرایند موفقیت شانس به یاریشان بشتابد.نیاز به کسب قدرت یعنی میل به اثر گذاری بر دیگران، […]

0 Comments

تحقیق دانشگاهی – بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت …

مدیران دست کم باید به سه دلیل به رضایت شغلی افراد و اعضای سازمان اهمیت بدهند:مدارک زیادی در دست است که افراد ناراضی سازمان را ترک می‌کنند و بیشتر استعفا می‌دهند. اما افراد راضی کمتر در کار غیبت می‌کنند و کارشان را منظم و دقیق انجام می‌دهند.ثابت شده است کارکنان راضی از سلامت بهتری برخوردارند […]

0 Comments

سایت مقالات فارسی – بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان …

۲-تعیین اثر رضایت شغلی بر تعهد مستمر کارکنان.۳-تعیین اثر رضایت شغلی بر تعهد هنجاری کارکنان. ۱-۵- مدل تحقیق به نظر سوسنبرگ(۱۹۹۳) ،زمانی که افراد از کار خود راضی باشند کارآیی آنها بالا می رود.یعنی زمانی افراد کارایی مطلوب و اثربخش خواهند داشت که بین انتظارات و میزان توانمندیها و قابلیتهای آنان ارتباط مناسبی باشد و […]

0 Comments

بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت …

در روش میدانی ، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است .در این تحقیق برای جمع آوری داده ها ابزار گردآوری شامل دو پرسشنامه ی استاندارد تعهد سازمانی آلن ومی یر و پرسشنامه استاندارد jdi در سنجش رضایت شغلی است.علاوه براین در جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و پیشینه […]

0 Comments

دسترسی به منابع مقالات : بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان تهران۹۲- …

نمودار ۴- ۸: میانگین داده های ابعاد تعهد سازمانی ۶۸نمودار ۴- ۹: نمودار پراکندگی رضایت شغلی بر تعهد سازمانی ۶۹نمودار ۴- ۱۰: نمودار پراکندگی بین رضایت شغلی و تعهد عاطفی ۷۱نمودار ۴- ۱۱: نمودار پراکندگی بین رضایت شغلی و تعهد مستمر ۷۲نمودار ۴- ۱۲: نمودار پراکندگی بین رضایت شغلی و تعهد تکلیفی ۷۴نمودار۴-۱۳: رتبه بندی […]