0 Comments

تحقیق – تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه …

c53/35 ۱۳۲/۱۲۴ ۴ **۰۰۱/۰ c b07/0 a06/1 b076/0 ab096/0 ab0793/0 ۰۰۵/۰ ۴ ۰/۱۰۴n.s *و** به ترتیب دارای اختلاف در سطح ۵% و ۱% و n.s نشان از عدم اختلاف معنیدار است. ۴- ۳- ۳- تجزیهپذیری مؤثر ماده خشک و پروتئین گونههای مطالعه شده در سرعتهای عبور متفاوت با روش In-situ بررسی نتایج تجزیهپذیری مؤثر(ED) ماده خشک و […]

0 Comments

سایت مقالات فارسی – تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) …

تصویر ۴-۶- روند تجزیهپذیری پروتئین در روش کیسه نایلونیبررسی و محاسبه همبستگی میانگین میزان ناپدیدشدن ماده خشک و پروتئین در تمام زمانهای انکوباسیون تمام تیمارهای گونههای مطالعه شده در کیسههای نایلونی نشان داد که همبستگی مستقیم بسیار مناسبی بین میزان تجزیهپذیری ماده خشک و پروتئین با میزان(R2=0/993) وجود دارد (تصویر ۴-۷).تصویر ۴-۷- نمودار همبستگی تجزیهپذیری […]

0 Comments

تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) …

ME[95] c57/8 a63/9 c04/8 b89/8 b54/8 ۰۳/۱ ۴ **۰۰۱/۰ DOM[96] b08/59 a16/66 c51/55 b20/61 b92/58 ۱۱/۴۶ ۴ **۰۰۱/۰ *و** به ترتیب دارای اختلاف در سطح ۵% و ۱% و n.s نشان از عدم اختلاف معنیدار است. ۴-۳- نتایج روش کیسه نایلونی ۴-۳-۱- ناپدید شدن ماده خشک و پروتئین خام در دو گونه با روش (In-situ) نتایج انکوباسیون […]

0 Comments

مقاله – تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex …

**۰۰۱/۰ *و** به ترتیب دارای اختلاف در سطح ۵% و ۱% و n.s نشان از عدم اختلاف معنیدار است.نتایج نشان داد که میزان گاز تولیدی در تمام تیمارها تا ۲۴ ساعت اولیه انکوباسیون دارای شیب تندی بوده و پس از زمان مذکور تا زمان ۴۸ ساعت انکوباسیون روند کندتری به خود گرفته و پس از آن تا […]

0 Comments

متن کامل – تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum …

ADF ۳۹/۱۳ ۴۹/۱۷ ۱۴ ۴۲/۲ **۶۲/۰ NDF ۱۹/۳۱ ۱۳/۲۶ ۱۴ ۱۷/۲ **۵۶/۰ *و** به ترتیب دارای اختلاف در سطح ۵% و ۱% و n.s نشان از عدم اختلاف معنیدار است.تصویر۴-۲– نمودار مقایسه میانگین کل تیمارها برای صفات مشترک در دو روش شیمیایی و طیفسنجینتایج همبستگی دو روش اندازهگیری شیمیایی و طیفسنجی مادون قرمز در صفات مشترک نشان […]

0 Comments

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت …

یداللهی فارسی و کلاتهایی (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان جایگاه تجاری سازی در مدیریت نوآوری و معرفی عمده مدل های تجاری سازی در حوزه صنایع پیشرفته به رقابتی بودن و سرعت بالای تولید و بهره برداری از دانش در دنیای امروز تاکید می کنند و در ادامه انواع مدل های تجاری سازی را تشریح می […]

0 Comments

دسترسی متن کامل – بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور …

ـ بن پرات(۱۹۸۰)ـ ویلیامسن وبیکر(و۱۹۸۳و۱۹۸۱)ـ پیربوردیو(۱۹۸۰)ـ جیمز کلمن(۱۹۶۶)ـ رابرت پاتنام(۱۹۷۰)ـ فرانسین فوکویاما(۱۹۹۰)تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی ارائه کرده‌اند.جیمز جاکوبجیمزجاکوب (۱۹۶۱) در کتاب «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی» سرمایه اجتماعی را شبکه‌های اجتماعی فشرده‌ای می‌داند که در محدوده‌های قدیمی شهری در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در […]

0 Comments

دسترسی به منابع مقالات : مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی بازیکنان زبده فوتبال زن ایرانی در پست های …

جرم اندام ها با استفاده از فرمول های جدول۳-۱ و مرکز ثقل اندام ها با استفاده از فرمول های جدول ۳-۳ محاسبه شدند.۳-۸٫ روش آماری پژوهشبرای توصیف اطلاعات، جمع آوری شده از روش های آمار توصیفی در قالب جداول استفاده شد. همچنین از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در سطح معنی داری (P</05)، برای تعیین […]

0 Comments

فایل دانشگاهی – مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی بازیکنان زبده فوتبال زن ایرانی در پست های مختلف …

فصل سومروش شناسی پژوهش۳-۱٫ مقدمهشناسایی و کشف افراد با استعداد مستلزم استفاده از یک روش مناسب تحقیق جهت دستیابی به الگوی بهینه استعدادیابی است. در این فصل مطالبی در مورد روش اجرای پژوهش، روش و ابزار گرد آوری اطلاعات، جامعه آماری و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و مراحل اجرای پژوهش ارائه خواهد شد.۳-۲٫ […]

0 Comments

مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی بازیکنان زبده فوتبال زن ایرانی در پست های مختلف …

۱-۷٫ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱-۸٫ تعاریف عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش۲-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲-۲٫فوتبال در گذر ان…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴ ۳-۲٫ پیش بینی موفقیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵ادامه فهرست مطالب عنوان شماره صفحه۲-۴٫ فرایند استعدادیابی ۱۵۲-۴-۱٫ عامل سن.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۲-۴-۲٫ تعامل بین طبیعت و تربیت……………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۲-۵٫ مدل های استعدادیابی……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۲-۵-۱٫ معیارهای استعدادیابی……………………………………………………………………………………………………………………………۲۳۲-۵-۲٫ استعدادیابی در فوتبال…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴۲-۶٫ پیکر سنجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶۲-۶-۱٫ روش پیکر سنجی استاندارد……………………………………………………………………………………………………………………۲۷۲-۶-۲٫ مراحل استعدادیابی ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………۲۷۲-۷٫ ویژگی […]