0 Comments

علمی : تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه …

چند تحقیق تجربی مهمدر این بخش به سه تحقیق تجربی مهم در این زمینه اشاره می‌شود:الف) در سال ۱۹۹۹ میتروف و دنتون جدی‌ترین تحقیق تجربی را به کمک پرسشنامه و مصاحبه‌هایی با مدیران منابع انسانی در محیط‌های کاری آمریکا انجام دادند.نتایج تحقیق آنها به طور خلاصه به صورت زیر می‌باشد:پاسخ‌دهندگاننسبت به تعریف و بین معنویت […]

0 Comments

علمی : تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه …

این پرسش‌ها در محیط کار برای افراد مطرح می‌شوند و پاسخ دادن به آنها بسیار مهم است. افرادی که پاسخ این پرسش‌ها را بیابند، احساس معنای بیشتری خواهند داشت، رضایت و در نتیجه آن بهره‌وری و عملکرد آنها نیز افزایش می‌یابد؛ ولی افرادی که در کار روزمره خود احساس معنا نکنند دچار «ضعف وجودی» خواهند […]

0 Comments

سایت مقالات فارسی – تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه ایران

جدایی از سوی دیگر بشر را در جهات بسیاری از والاترین جنبه‌های وجود انسانی‌اش جدا کرده است. در حقیقت، در پارادایم مدرن، به سهم روح و نیازهای درونی انسان ها توجه نشده است (شایگان،۱۳۸۱؛ نیل و بایبرمن، ۲۰۰۳؛ دهلر و ولش، ۱۹۹۴). پارادایم مدرن، صرفا به چارچوب حقوقی، سیاسی و اقتصادی انسان می‌پردازد و جنبه‌های […]

0 Comments

پژوهش – بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۴۸

۲ تائید ۶۶/۰ چابکی ← مدیریت داش ۳ وضعیت متغیر ها در مجتمع های بیمه ای توانمندی اطلاعات مناسب مدیریت دانش مناسب چابکی مناسب فصل پنجمنتیجهگیری و پیشنهادها۵-۱-مقدمهپس از تجزیه و تحلیل یافته ها در فصل چهارم و آزمون فرضیههای پژوهش، پذیرش یا عدم پذیرش فرضیهها مشخص گردید. در این فصل به بحث و بررسی […]

0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۴۹

۵-۴- محدودیتهای پژوهشبدون شک پژوهشگران در مسیر انجام پژوهشهای خود با محدودیتهایی مواجه میشوند که ممکن است نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد. شناخت این محدودیتها قابلیت تفسیر بهتر نتایج پژوهش و همچنین ارتقا سطح کیفی پژوهشهای آتی را امکان پذیر میسازد. پژوهش حاضر نیز با محدودیتهایی مواجه بوده که در ادامه به مورد […]

0 Comments

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۴۷

۰۲/۰ ۰۴/۰ ۶۱/۰ زیر ۵ سال ۱۰-۱۵ سال ۱۳/۰ ۱۲/۰ ۲۹/۰ ۱۱/۰- ۳۸/۰ ۵-۱۰ سال با مقایسه دو به دو جامعه مشاهده می شود میانگین توانمندی فناوری اطلاعات در افراد با سابقه زیر ۵ سال با افراد با سابقه ۵-۱۰ سال و ۱۰-۱۵ سال تفاوت معناداری وجود دارد.خلاصه فصل چهارمدر این فصل ابتدا به بررسی […]

0 Comments

متن کامل – بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت …

۱۰/۰- ۲۷۸ ۹۱/۰ ۰۰۸/۰- ۷۸/۳ ۷۷/۳ ۱۶/۰- ۱۵/۰ برابری واریانسها فناوری اطلاعات ۱۰/۰- ۱۸/۲۰۵ ۹۱/۰ ۰۰۸/۰- ۱۶/۰- ۱۴/۰ عدم برابری واریانسها میانگین توانمندی فناوری اطلاعات برای دو جامعه زن و مرد به ترتیب ۷۸/۳ و ۷۷/۳ میباشد. برای آزمون برابری واریانسهای دو جامعه از نتایج آزمون لوین استفاده میشود، با توجه به اینکه مقدار sig […]

0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۳۱

۰۰۰/۰ ۹۶/۰ ۸۸/۰ ۰۴/۱ مدیریت دانش ۷۷/۳ ۲۷۹ ۰۰۰/۰ ۷۷/۰ ۷۰/۰ ۸۵/۰ توانمندی فناوری اطلاعات با توجه به اینکه مقدار Sig مربوط به هرسه عامل از مقدار ۰۵/۰ کوچکتر است و با توجه به فاصله اطمینان ۹۵/۰ میتوان نتیجه گرفت که میانگین عاملها در سطح قابل قبولی قرار دارند.۴-۴-۲- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقلاگر […]

0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۳۰

فرضیه اصلی (اول) : توانمندی فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش تأثیر دارد.ضریب رگرسیونی استاندارد شده برای این فرضیه ۸۳/۰ است که با مقدار سطح معناداری کوچکتر از ۰۵/۰ ، میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته میشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود که با اطمینان ۹۵/۰، توانمندی فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش […]

0 Comments

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۲۸

۴۰/۰ *** ۲۳٫میزان انعطاف پذیری در ارائه گزارشات چقدر است؟ ۳۹/۰ *** با توجه به اینکه تقریباً مقدار بارهای عاملی در بیشتر موارد بالاتر از ۵۰/۰ و با توجه به شاخص جزئی P (دارای مقدار صفر برای همه گویهها) و شاخصهای کلی میتوان نتیجه گرفت که گویهها به خوبی دادهها را میسنجند. لازم به ذکر […]