0 Comments

علمی : بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۳

جکسون و جانسون (۲۰۰۳) چابکی را در چهار بعد دسته بندی کردهاند: ۱- قابلیتهای مرتبط با تغییر محصول، ۲- قابلیت تغییر در فرآیندهای تولید. ۳- همکاریهای داخلی و خارجی ۴- مردم، دانش و خلاقیت.لین و همکاران(۲۰۰۶) نیز با پیروی از دسته بندی ژانگ و شریفی قابلیت هایی را با نام های مشابه معرفی نمودند و […]

0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۲

توانمندی مدیریت دانش بر چابکی سازمان تأثیر دارد.۱-۷- قلمرو پژوهش۱-۷-۱- قلمرو مضوعیچابکی سازمانی و عوامل موثر بر آن.۱-۷-۲- قلمرو مکانیاز آنجایی که این پژوهش در میان مدیران و کارکنان مجتمع های بیمه پارسیان انجام میشود قلمرو مکانی این پژوهش مجتمع های بیمه پارسیان میباشد.۱-۷-۳- قلمرو زمانیقلمرو زمانی این پژوهش از مهرماه سال ۹۲ تا پایان […]

0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی

جدول ۴-۲۲: نتایج آزمون میانگین مدییت دانش بر اساس سابقه……………………………………………………………….. ۹۱جدول ۴-۲۳: نتایج آزمون میانگین توانمندی فناوری اطلاعات بر اساس سابقه…………………………………………… ۹۲جدول ۴-۲۴: نتایج آزمون ال اس دی چابکی بر اساس سابقه……………………………………………………………………… ۹۲جدول ۴-۲۵: نتایج آزمون ال اس دی توانمندی فناوری اطلاعات بر اساس سابقه………………………………………. ۹۳جدول ۴-۲۶: خلاصه نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴چکیدهسازمان چابک به عنوان پارادایم […]

0 Comments

دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۴۴

۴٫۶۴ اطلاع رسانی ۴٫۲۵ یکپارچگی ۳٫۰۶ امنیت و اعتماد ۲٫۶۰ نوآوری ۱٫۰۰ نتایج آزمون فریدمن در رتبه بندی متغیرها نشان میدهد که بیشترین میانگین رتبه متعلق به مهارت رفتاری و.. با مقدار ۴٫۶۴ و کمترین میانگین رتبه متعلق به متغیر نوآوری با میانگین ۱٫۰۰ است. آماره های آزمون فریدمن نشان می دهد که خی دو […]

0 Comments

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۴۵

۱- شناسایی موضوع تحقیق و قلمرو آن بر اساس تجربیات محقق و استفاده از نظرات و مشاوره های اساتید محترم و کارشناسین مربوطه.۲- ایجاد فرضیه یا فرضیه هایی در زمینه علل بوجود آمدن مشکل و موضوع تحقیق.۳- انتخاب مهم ترین فرضیه.۴- شناخت متغیرهای مستقل و وابسته و سوالات و فرضیات تحقیق بر اساس متغیر های […]

0 Comments

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۴۱

نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهدکه میانگین نمرات در متغیر یکپارچه سازی عملیات وفرآیندها برابر با ۳٫۹۵است. این میانگین با مقدار تی ۶۷٫۰۸و درجه آزادی ۱۴۳ در سطح ۰۵/. معنادار است. .(مقدارtاز مقدار استاندارد۱٫۹۶ بیشتر است وهمچنین سطح معنادار از ۰۵٫ پایین تر است)لذا فرض صفر رد و فرضیه خلاف(فرضیه تحقیق) تایید […]

0 Comments

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۴۲

اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست.(سوال ۱۲ تا۱۶پرسشنامه)الف-آزمون توصیفی فرضیه:میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه برابر ۳٫۸۹می باشد و همانطورکه قبلا گفته شد میانگین ارزش گزینه ها برابر۳ است. لذا با توجه به اینکه میانگین امتیاز پاسخهای داده […]

0 Comments

سایت مقالات فارسی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۴۰

۱۴٫۱۶ ۶۸٫۰۳ ۱۴۳ ۰۰/۰ نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد که میانگین نمرات در متغیر مهارتهای رفتاری و فنی کارکنان برابر با ۰۴/۴ است. این میانگین با مقدار تی ۰۳/۶۸ و درجه آزادی ۱۴۳ در سطح ۰۵/. معنادار است.(مقدارtاز مقدار استاندارد۱٫۹۶ بیشتر است وهمچنین سطح معنادار از ۰۵٫ پایین تر است)لذا فرض […]

0 Comments

سایت مقالات فارسی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۳۹

۱۴۴ ۳ ۲ ۵ ۴٫۲۱ .۷۴۷ .۵۵۸ بخش دوم :بررسی استنباطی یافته های پژوهش۴-۱)آزمون فرضیه های تحقیق:در این بخش بمنظور از آزمون تی تک متغیره، جهت شناسایی تاثیر عوامل مؤثر توسعه بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی:شعب بانک سپه شهر بوشهر) واز آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها استفاده شده‌است.۴-۱-۱)آزمون فرضیه اول: تغییر مهارتهای رفتاری و فنی کارکنان […]

0 Comments

پژوهش – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۵

این عامل و خصیصه های آن همچون بوم شناختی مشتری، ارزش ها، انتظارات، آمادگیالکترونیکی و نیازهای مشتریان، از تاثیر قابل ملاحظه ای بر کمیت و کیفیت خدمات الکترونیک و نتیجتاً میزان پذیرش آن برخوردار است (وو؛۲۰۰۵) .۲-۲-۱۰ بانکهادر سیستم بانکداری بانک ها به مثابه شرکت های فعالی هستند که برآورده کردن نیازهای مشتریان (داخلی و […]