0 Comments

تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و آیین رسیدگی به آنها در مراجع انتظامی- قسمت ۲

گفتار اول: شناسایی کلی دستور موقت ۸۳بند اول: عدم قابلیت تجدید نظر خواهی ۸۵بند دوم: شرایط صدور دستور موقت ۸۶اول: فوریت موضوع ۸۶دوم: درخواست و تقاضای شاکی ۸۶سوم: خاتمه نیافتن عملیات اجرائی ۸۷چهارم: موضوع و منشا واحد ۸۷بند سوم: آثار حقوقی دستور موقت ۸۸مبحث سوم: مواعد و موارد شکایت از:آراء دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران […]

0 Comments

تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه- قسمت 15

در اعتراض به میزان خسارت احتمالی چنانچه که قاضی میزان خسارت احتمالی را بیش از حد معمول تعیین نماید اعتراض از سوی خواهان ممکن است صورت بگیرد و چنانچه کمتر از حد معمول مشخص نماید ممکن است خوانده نسبت به تعیین میزان خسارت مأخوذه اعتراض نماید که به هر دو صورت در ذیل به صورت […]

0 Comments

بررسی و تحلیل شاخص¬های استراتژیک موثر برتوسعه پایدارشهری درمناطق یک و سه شهرکرمانشاه از طریق ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ و ﻗـﻮت، ﻓﺮﺻـﺖﻫـﺎ و ﺗﻬﺪﻳـﺪﻫﺎی ﺳـﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻬﺮ کرمان- قسمت ۹

۰      بعدمحیط زیست    ۹    ۷۹/۰      بعد­عملکرد مدیریت شهری    ۲    ۷۱/۰    ۳-۸-روش بررسی روایی پرسشنامه   مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه­­­­­­­­­­­­­­­گیری واقعا بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد و نه متغیر دیگری را (هومن،۱۳۸۴). در تحقیق حاضر بررسی روایی پرسشنامه از طرق ذیل […]

0 Comments

بررسی و مقایسه مهارتهای حرفه ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر به منظور ارائه روشهای ارتقاءکیفی این مهارت ها- قسمت ۶

– به تعلیم و تربیت اسلامی باور قلبی دارد و سعی میکند یادگیرنده را به خدا متوجه سازد.– به طور همه جانبه پرورش یافته است. میتواند در تأمین هدفهای تربیتی اعم از عقلانی، عاطفی، اجتماعی، جسمانی و معنوی، هدایت و راهنمایی لازم را به عمل آورد.– تربیت را اصل و اساس همه چیز میداند.انواع صلاحیتهای […]

0 Comments

رابطه تصورات قالبی زائرین و اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مردم مشهد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتیگروه علوم اجتماعیپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته پژوهش علوم اجتماعیرابطه تصورات قالبی زائرین و اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مردم مشهداستاد راهنما :دکتر محمد مظلوم خراسانیاستاد مشاور :دکتر علی اکبر مجدیدانشجو :فاطمه اسحقیپاییز ۱۳۹۳چکیدهگردشگری مذهبی بویژه سفرهای زیارتی فرصت مناسبی را برای برقراری ارتباط میان فرهنگی […]

0 Comments

ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت¬های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی (مورد شرکت¬های بیمه شهرستان بروجن)- قسمت ۳- قسمت 2

مشتریان ناراضی، کسانی هستند که برای برآوردن نیاز خود به محل دیگری به جز شما مراجعه می­ کنند. دربرابر هر مشتری ناراضی که به شما شکایت می­ کند، ۲۵ مشتری ناراضی وجود دارد که به شما شکایت نمی­ کنند. هر مشتری ناراضی، نارضایتی خود را به ۸ تا ۱۶ نفر دیگر منتقل می­ کند. بیش […]

0 Comments

بررسی رابطه بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ناحیه۱ شهر کرمانشاه

واحد کرمانشاهدانشکده ادبیات و علوم انسانی(تحصیلات تکمیلی)پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتیگرایش تکنولوژی آموزشی:M.SC.Thesis:عنوان :بررسی رابطه بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس ناحیه۱ شهر کرمانشاه استاد راهنما :خانم دکتر الهام کاویانینگارش :پری کاوسیتابستان۱۳۹۴با ژرفترین سپاسگزاریها(الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین)حمد و […]

0 Comments

اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت فاوا برای معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر بر اساس مدل کرک پاتریک- قسمت ۱۳

۷/۵۰۶     ۰/۰۷۶     ۰/۵۶۸     تاثیر در کنفرانس مدرسه ای     برای شاخص تغییر در میزان ارتباط با مدیران بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۶۰۰است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۰۰۵است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۰/۰۰۰۵است. […]

0 Comments

رابطه¬ی مولفههای هوشهیجانی و مولفههای یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی۶ و۱۱با اهمالکاری تحصیلی۹۳- قسمت ۴

توانایی نظارت بر احساسات و هیجانات خود و دیگران و تشخیص و تفکیک احساسات خود و دیگران و استفاده از دانش‌هیجانی در جهت هدایت تفکر و ارتباط خود و دیگران هوش هیجانی گویند .(مایر، ۱۹۹۰به نقل از پور کمالی ۱۳۹۲).   ۱-۶-۴) زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت:   دراین پژوهش, عبارت است از […]

0 Comments

پایان نامه تدلیس نهایی (Repaired)- قسمت ۴

معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن، ولی از جهتی گسترده تر از آن است. در این متون ، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد، یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد، و به سبب آن کارها، کالای […]