0 Comments

مقاله – اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت …

۶-عجم و همکاران(۱۳۹۱)در پژوهشی با عنوان«نقش راهبرد های خود تنظیمی، مهارت های رایانه‌ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنا نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد ترکیبی» به این نتیجه رسیدند که بین راهبردهای خود یادگیری زنان و مردان تفاوت وجود نداشته است و دانشجویان دید گاه موافقی نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان […]

0 Comments

اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت …

رفتار گرایی تنوع تکرار و تمرین با نرم افزار یادگیری رایانه محور یادگیری مبتنی بر رایانه که به داش آموزان آموزش ضرب و جمع می دهد(ابزار آموزش انفرادی) شناخت گرایی آموزشی و اطلاعات داده ها منابع دایره المعارف و اینترنت(ابزار اطلاعاتی) ساختن گرایی ابزار هدفمند جمعی و شخصی اکسل، محیط وورد،پاورپوینت، شبیه سازی، ابرسانه، ابر […]