0 Comments

علمی : تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه ایران- …

مقدار P برابر با ۵/۰ در نظر گرفته شده است. زیرا اگر ۵/۰ = P باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا ‌می‌کند. این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد ، (آذر، مومنی، ۱۳۸۴، ۷۶).حجم نمونه کارکنان و نمایندگانN : حجم جامعه محدود که ۶۸۷ نفر می باشد.n= [687(1.96)20.50(0.50)]÷[ (۰٫۰۶)۲ ۶۸۶ […]

0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۱۰

۲= کم ۳= متوسط ۴=زیاد ۵= خیلی زیاد ۳-۸ – سنجش روایی و پایایی پرسشنامه۳-۸-۱- رواییمقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد . روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می‌کند . در آزمون […]

0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۲

توانمندی مدیریت دانش بر چابکی سازمان تأثیر دارد.۱-۷- قلمرو پژوهش۱-۷-۱- قلمرو مضوعیچابکی سازمانی و عوامل موثر بر آن.۱-۷-۲- قلمرو مکانیاز آنجایی که این پژوهش در میان مدیران و کارکنان مجتمع های بیمه پارسیان انجام میشود قلمرو مکانی این پژوهش مجتمع های بیمه پارسیان میباشد.۱-۷-۳- قلمرو زمانیقلمرو زمانی این پژوهش از مهرماه سال ۹۲ تا پایان […]

0 Comments

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت …

یداللهی فارسی و کلاتهایی (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان جایگاه تجاری سازی در مدیریت نوآوری و معرفی عمده مدل های تجاری سازی در حوزه صنایع پیشرفته به رقابتی بودن و سرعت بالای تولید و بهره برداری از دانش در دنیای امروز تاکید می کنند و در ادامه انواع مدل های تجاری سازی را تشریح می […]

0 Comments

فایل دانشگاهی – مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی بازیکنان زبده فوتبال زن ایرانی در پست های مختلف …

فصل سومروش شناسی پژوهش۳-۱٫ مقدمهشناسایی و کشف افراد با استعداد مستلزم استفاده از یک روش مناسب تحقیق جهت دستیابی به الگوی بهینه استعدادیابی است. در این فصل مطالبی در مورد روش اجرای پژوهش، روش و ابزار گرد آوری اطلاعات، جامعه آماری و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و مراحل اجرای پژوهش ارائه خواهد شد.۳-۲٫ […]

0 Comments

دسترسی متن کامل – شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط …

تعریف سوابق پژوهشتعین قلمرو پژوهششرکت های کوچک و متوسطیافته های پژوهشروش پژوهشتنظیم پرسشنامه و توزیع پرسشنامهمیانگین گیری وزن های پرسشنامه ها و رتبه بندی به وسیله روش امارینتیجه گیری و پیشنهاداتشکل (۳-۳) فلوچارت مراحل انجام پژوهشفصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها۴-۱- مقدمه :پس از اینکه پژوهشگر روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده […]

0 Comments

سامانه پژوهشی – اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت …

نمره کل یعنی نمره‌ای که از مجموع سؤالات به‌دست می‌آید اگر بالا ( بالاتر از میانگین) باشد نشانگر انگیزه پیشرفت بالا و نمرات پایین (پایین تر از میانگین) بیانگر انگیزه پیشرفت پایین در فرد است.روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنسهرمنس (۱۹۷۰) برای محاسبه روایی از روایی محتوا که اساس آن را پژوهش قبلی درباره […]

0 Comments

رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها- قسمت ۲۲

۴-۱ مقدمهنتیجه‌گیری مطلوب حاصل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعاتی است که بر مبنای سوال اصلی پژوهش گردآوری شده است. بنابراین تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی، یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و بررسی است. در فصل قبل به بیان فرضیه‌های تحقیق، متغیرها و روش‌های مورد نیاز برای آزمون […]

0 Comments

رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها- قسمت ۵

۱-۷ جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیقاین مطالعه تاثیر جنبه های مختلف معاملات اشخاص وابسته (دادو ستد کالا و مالی) برعملکرد شرکت را مورد بررسی قرار می دهد و همچنین عملکرد شرکت را از دو جنبه ی بازاری و مدیریت مورد بررسی قرار می‌دهد. بنابراین از لحاظ روش تحقیق جدید می باشد.۱-۸ مدل و روش […]

0 Comments

مقاله – رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها- قسمت …

۳-۶ دوره‌ی زمانی تحقیق ۶۴۳-۷ جامعه مورد مطالعه و نمونه‌ی آماری ۶۴۳-۸ روش تجزیه تحلیل اطلاعات ۶۷۳-۹ خلاصه فصل ۶۷فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها۴-۱ مقدمه ۶۹۴-۲ آمار توصیفی ۶۹۴-۳ بررسی همبستگی بین متغیر های تحقیق ۷۲۴-۴ آمار استنباطی ۷۳۴-۴-۱ آزمون فروض کلاسیک در داده های ترکیبی(تلفیقی یا پانل) ۷۴۴-۵ آزمون فرضیه ها ۷۴۴-۵-۱ […]