0 Comments

مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۱۱

آماره کلموگروف-اسمیرنف مشخص می‌کند که داده‌ها به صورت نرمال توزیع شده‌اند یا خیر.سطح معناداری کوچک(عموما کمتر از ۰٫۰۵) مشخص می‌نماید که توزیع داده‌ها به طور معناداری از توزیع نرمال فاصله دارد. از آنجایی که بسیاری از آزمون‌های آماری فرض می‌کنند داده‌ها به صورت نرمال توزیع شده‌اند ، بهتر است که توزیع بررسی شود(افشانی و دیگران،۱۳۸۶).۳-۹-۲- […]

0 Comments

اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۱۳

۳-۳- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته[۴۶] برای آزمون نامانایی ابتدا فرض را بر این قرار می دهیم که سری زمانی مورد بحث دارای یک فرآیند خود توضیح مرتبه اول است و سپس فرضیه را بر اساس آن آزمون می کردیم. اکنون اگر این فرض صحیح نباشد و سری زمانی تحت بررسی دارای فرآیند خودتوضیح مرتبه […]

0 Comments

سایت مقالات فارسی – روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران- قسمت ۷

مهم ترین گزاره های ملاحظات نئو رئالیستی در شناخت امنیت بین‌الملل به اجمال عبارتند از. نئورئالیسم والتزی در مقابل رئالیسم که بر سه اصل دولت گرایی، بقا و خود یاری تاکید داشت، بر محوریت سیستم حاکم بر نظام‌بین‌الملل استوا است. در حالی که رئالیسم سیاست‌بین‌الملل را محصول تصمیم‌گیری افراد و دولت‌ها می‌شمارد، والتز چنین دیدگاهی […]