0 Comments

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت …

یداللهی فارسی و کلاتهایی (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان جایگاه تجاری سازی در مدیریت نوآوری و معرفی عمده مدل های تجاری سازی در حوزه صنایع پیشرفته به رقابتی بودن و سرعت بالای تولید و بهره برداری از دانش در دنیای امروز تاکید می کنند و در ادامه انواع مدل های تجاری سازی را تشریح می […]