0 Comments

شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک …

۲-۴- ضرورت و اهمیت تجارت الکترونیکاهمیت تجارت الکترونیک از رشد سریع و بی سابقه آن پیداست . دولت ها و شرکت ها آن چنان منافع و مزایای استفاده از تجارت الکترونیک را دریافتند که در عرض ۱۵ سال شیوه تجارت کاملاً دگرگون شد و همچنین موضوع نشان از ضرورت بکارگیری مدل تجارت الکترونیکی دارد . […]

0 Comments

شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک …

۲-۴۰- مدل مارتین و ماتلای : ………………………………………………………………………………………………………..۸۶۲-۴۱- مدل الهی و حسن زاده : ………………………………………………………………………………………………………۸۸۲-۴۲- مدل کوپر و برگس : …………………………………………………………………………………………………………..۸۸۲-۴۳- مدل چیاهو و همکاران : ……………………………………………………………………………………………………..۸۹۲-۴۴- چارچوب TOE : ……………………………………………………………………………………………………………….90۲-۴۵- مدل لینگ : ………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳۲-۴۶- مدل گرندون : ……………………………………………………………………………………………………………………۹۵۲-۴۷- مدل رشید و کریم : …………………………………………………………………………………………………………….۹۷۲-۴۸- مطالعات انجام شده توسط کندال و همکاران : ……………………………………………………………………….۹۹۲-۴۹- مدل وانگ […]

0 Comments

علمی : اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۱۱

اثرات نا متقارن نوسانهای نرخ ارز بر صادرات را برای کشورهای ترکیه در دو دوره زمانی ۱۹۹۶-۲۰۰۳ و ۲۰۰۳-۲۰۰۸ ، بررسی کردهاندنتایج این مطالعه بیانگر آن است که افزایش پیش بینی شده نرخ ارز تاثیر معکوس بر صادرات داشته و نوسانهای پیش بینی نشده آن نیز اثرات نامتقارن بر رشد صادرات دارد.همچنین، یافتهها نشان میدهد […]

0 Comments

مقاله علمی با منبع : اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۱۰

اگر نرخ ارز از نوسانات زیادی برخوردار باشد، صادرکنندگان و واردکنندگان در هنگام عقد قرارداد در مورد درآمد حاصل از صادرات و نیز هزینه واردات(بر حسب پول داخلی) اطلاعات و آگاهی دقیقی نخواهند داشت، البته گرچه ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی در هنگام بستن قراردادمشخص است، ولی به علت اینکه تا هنگام دریافت درآمد صادراتی […]

0 Comments

سامانه پژوهشی – اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۴

کلیات ۱-۱- مقدمه در این فصل ابتدا به بیان مسئله پرداخته و ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سپس اهداف علمی و ضرورت های انجام آن مطرح و مروری مختصر خواهد شد. سؤالات و فرضیه های تحقیق را مشخص نموده، روش گردآوری اطلاعات و داده ها، جامعه آماری و حجم نمونه را معرفی […]

0 Comments

مقایسه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی های محیط زیست آلودگی هوا …

۱-۴٫ کلمات کلیدیرشداقتصادی: دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن […]

0 Comments

متن کامل – روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران- قسمت …

و توجه به استقلال واقعی و توتالیتاریسم و تمامیت ارضی کشور( باز پس گیر ی اراضی اشغال شده از دولت غاصب و اشغالگر ارمنستان) از مسائل اساسی در سیاست خارجی دولت آذربایجان می باشد. استقلال ملی، دفاع ملی و سیستم آزاد برای اتحاد با کشورهای مختلف اصول دکترین حیدر علی اف می‌باشد. او در کنار […]

0 Comments

پژوهش دانشگاهی – روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران- قسمت …

از دیگر ویژگی‌های این کشور هم مرزی با ایران است. در واقع اصلی‌ترین مسیر دست‌یابی به کشورهای خارج از جماهیر تجزیه شده از شوروی از سمت ایران است.دریاچه خزر به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه جهان در غرب این جمهوری نه تنها امکان ارتباطی خوب دریایی و کشتیرانی بین آذربایجان با ایران و ترکمنستان و قزاقستان و […]