0 Comments

علمی : اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۱۱

اثرات نا متقارن نوسانهای نرخ ارز بر صادرات را برای کشورهای ترکیه در دو دوره زمانی ۱۹۹۶-۲۰۰۳ و ۲۰۰۳-۲۰۰۸ ، بررسی کردهاندنتایج این مطالعه بیانگر آن است که افزایش پیش بینی شده نرخ ارز تاثیر معکوس بر صادرات داشته و نوسانهای پیش بینی نشده آن نیز اثرات نامتقارن بر رشد صادرات دارد.همچنین، یافتهها نشان میدهد […]

0 Comments

جستجوی مقالات فارسی – اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت …

که در آنPNT قیمت کالاهای غیر قابل مبادله داخلی است. ۲-۶- نظریه برابری قدرت خرید حال به بررسی عمیق تر این نظریه می پردازیم.سه دیدگاه مختلف در نظریه برابری قدرت خرید وجود دارد:الف) قانون یک قیمت[۵]: ( LOOP) با فرض اینکه هیچ هزینه مبادلاتی و موانع تجاری وجود ندارد،این نظریه اینگونه عنوان می کند که […]

0 Comments

سامانه پژوهشی – اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۴

کلیات ۱-۱- مقدمه در این فصل ابتدا به بیان مسئله پرداخته و ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سپس اهداف علمی و ضرورت های انجام آن مطرح و مروری مختصر خواهد شد. سؤالات و فرضیه های تحقیق را مشخص نموده، روش گردآوری اطلاعات و داده ها، جامعه آماری و حجم نمونه را معرفی […]

0 Comments

رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها- قسمت ۳۱

نوع حسابرس ۰٫۰۱۲ ۰٫۰۱۱ ۰٫۰۳۷ ۰٫۰۱۴ ۰٫۰۳۳- ۰٫۰۲۱- ۰٫۳۹۲ ۰٫۰۱۰- ۰٫۰۴۸ ۱٫۰۰۰ هم خطی به معنای وجود ارتباط خطی بین متغیرهای توضیحی یا مستقل است.یکی از راه های شناسایی رابطه هم خطی یا عدم هم خطی بررسی رابطه ی همبستگی بین متغیرهای مستقل است. با توجه به بررسی نتایج همبستگی بین متغیرهای مستقل در سطح […]

0 Comments

رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها- قسمت …

در این فصل در رابطه با روش‌شناسی تحقیق، تبیین و بیان فرضیه‌های تحقیق، روش‌های آزمون فرضیه‌ها، جامعه‌ی آماری تحقیق، شیوه‌ی نمونه‌گیری و دوره‌ی زمانی تحقیق و همچنین نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات و شیوه‌ی تجزیه تحلیل آن‌ها مطالبی ارائه می‌گردد.۳-۲ روش شناسی تحقیقبراساس ماهیت داده‌ها: بر این اساس، این تحقیق جزء تحقیقات کمی محسوب می‌شود که ریشه در […]