0 Comments

تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در بازار …

اولا سبز بودن فرآیند تولید اغلب باعث میشود تا کارائی منابع بهبود یابد;ثانیا سبز بودن فعالیتهای بازاریابی، شرکتها را قادر میسازد که از طریق ارائه محصولات جدید در بازارهای جدید یا ارائه مزیتهای اضافی برای محصولات جاری، خود را از رقبا برجستهتر نشان دهند(صائمیان و زارع پور،۱۳۸۹).در تحقیق صبوری (۱۳۸۹) به بررسی “بازاریابی سبز در […]

0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۲

توانمندی مدیریت دانش بر چابکی سازمان تأثیر دارد.۱-۷- قلمرو پژوهش۱-۷-۱- قلمرو مضوعیچابکی سازمانی و عوامل موثر بر آن.۱-۷-۲- قلمرو مکانیاز آنجایی که این پژوهش در میان مدیران و کارکنان مجتمع های بیمه پارسیان انجام میشود قلمرو مکانی این پژوهش مجتمع های بیمه پارسیان میباشد.۱-۷-۳- قلمرو زمانیقلمرو زمانی این پژوهش از مهرماه سال ۹۲ تا پایان […]

0 Comments

شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک …

۲-۴۰- مدل مارتین و ماتلای : ………………………………………………………………………………………………………..۸۶۲-۴۱- مدل الهی و حسن زاده : ………………………………………………………………………………………………………۸۸۲-۴۲- مدل کوپر و برگس : …………………………………………………………………………………………………………..۸۸۲-۴۳- مدل چیاهو و همکاران : ……………………………………………………………………………………………………..۸۹۲-۴۴- چارچوب TOE : ……………………………………………………………………………………………………………….90۲-۴۵- مدل لینگ : ………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳۲-۴۶- مدل گرندون : ……………………………………………………………………………………………………………………۹۵۲-۴۷- مدل رشید و کریم : …………………………………………………………………………………………………………….۹۷۲-۴۸- مطالعات انجام شده توسط کندال و همکاران : ……………………………………………………………………….۹۹۲-۴۹- مدل وانگ […]

0 Comments

اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۵

اشاره به موقعیتی دارد که در آن بر حسب شرایط موجود، پیش‌بینی نرخ ارز در آینده ممکن نیست و نوسانات زیادی در رابطه با آن وجود دارد. ۱-۱۱- مشکلات و تنگاهای احتمالی تحقیق این امکان وجود دارد که برخی از متغیرهایی که در بالا اشاره گردید در ادامه کار به دلیل برخی مشکلات که در […]