0 Comments

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۷

اواسط ۱۹۹۰ شبکه‌های بین المللی مدیریت دانش پدید آمد اواخر ۱۹۹۰ مدیریت دانش در زمره فعالیت‌های تجاری شرکت‌های بزرگ درآمد هزاره سوم شرکت‌های بزرگ اروپایی حدود ۵۵ درصد درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص داده‌اند مهم‌ترین نقشی که می‌توان به مدیریت دانش نسبت داد این است که آن را به عنوان یک روش شناسی […]

0 Comments

فایل – بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم …

بین میزان برابری در تصمیمگیری و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.فصل چهارمروش شناسی تحقیق۴- ۱- مقدمه:روش تحقیق به چگونگی برنامهریزی و اجرای تحقیق مربوط میشود که به معنای انتخاب درست روش مناسب و یافتن نحوه بکار بردن آن در حوزه مورد مطالعه است. روشهای تحقیق تکنیکهای واقعی پژوهش است که برای […]

0 Comments

فایل دانشگاهی – مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی بازیکنان زبده فوتبال زن ایرانی در پست های مختلف …

فصل سومروش شناسی پژوهش۳-۱٫ مقدمهشناسایی و کشف افراد با استعداد مستلزم استفاده از یک روش مناسب تحقیق جهت دستیابی به الگوی بهینه استعدادیابی است. در این فصل مطالبی در مورد روش اجرای پژوهش، روش و ابزار گرد آوری اطلاعات، جامعه آماری و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و مراحل اجرای پژوهش ارائه خواهد شد.۳-۲٫ […]

0 Comments

مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی بازیکنان زبده فوتبال زن ایرانی در پست های مختلف …

۱-۷٫ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱-۸٫ تعاریف عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش۲-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲-۲٫فوتبال در گذر ان…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴ ۳-۲٫ پیش بینی موفقیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵ادامه فهرست مطالب عنوان شماره صفحه۲-۴٫ فرایند استعدادیابی ۱۵۲-۴-۱٫ عامل سن.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۲-۴-۲٫ تعامل بین طبیعت و تربیت……………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۲-۵٫ مدل های استعدادیابی……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۲-۵-۱٫ معیارهای استعدادیابی……………………………………………………………………………………………………………………………۲۳۲-۵-۲٫ استعدادیابی در فوتبال…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴۲-۶٫ پیکر سنجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶۲-۶-۱٫ روش پیکر سنجی استاندارد……………………………………………………………………………………………………………………۲۷۲-۶-۲٫ مراحل استعدادیابی ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………۲۷۲-۷٫ ویژگی […]

0 Comments

پژوهش – شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک …

۱۹ مطالعات نث * * ۲۰ مطالعات پوون * فصل سومروش تحقیق۳-۱- مقدمهدراین فصل به بررسی روش انجام تحقیق،انتخاب جامعه آماری،شیوه نمونه گیری،ویژگیهای نمونه موردبررسی وهمچنین ابزارهای گردآوری داده هاوویژگیهای آنهاازنظرروایی وپایایی پرداخــــــــــــته می شود.همچنین روش شناسی پژوهش تشریح شده وگروههای آزمودنی موردبررسی قرارمی گیرند. فرآیند تحقیق مورد بررسی و موشکافی قرار می گیرد. پس […]

0 Comments

اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۱۵

مسئله بعدی تعداد ابزارهای استفاده شده است. علاوه بر این که حداقل باید به تعداد ضرایب ابزار داشته باشیم، با این حال تعداد آن ها نباید بیش از حد زیاد باشد. افزایش تعداد متغیرهای ابزاری منجر به از دست دادن درجه آزادی خواهد گردید.با توجه به مسایل ذکر شده واضح است که هرچند روش تخمین […]

0 Comments

رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها- قسمت …

در این فصل در رابطه با روش‌شناسی تحقیق، تبیین و بیان فرضیه‌های تحقیق، روش‌های آزمون فرضیه‌ها، جامعه‌ی آماری تحقیق، شیوه‌ی نمونه‌گیری و دوره‌ی زمانی تحقیق و همچنین نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات و شیوه‌ی تجزیه تحلیل آن‌ها مطالبی ارائه می‌گردد.۳-۲ روش شناسی تحقیقبراساس ماهیت داده‌ها: بر این اساس، این تحقیق جزء تحقیقات کمی محسوب می‌شود که ریشه در […]