0 Comments

علمی : تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه ایران- …

مقدار P برابر با ۵/۰ در نظر گرفته شده است. زیرا اگر ۵/۰ = P باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا ‌می‌کند. این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد ، (آذر، مومنی، ۱۳۸۴، ۷۶).حجم نمونه کارکنان و نمایندگانN : حجم جامعه محدود که ۶۸۷ نفر می باشد.n= [687(1.96)20.50(0.50)]÷[ (۰٫۰۶)۲ ۶۸۶ […]

0 Comments

تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه ایران- …

از کارکنان جلو باجه به عنوان مرز گستران[۴۹] یاد می‌شود چرا که آنها در مرز سازمان فعالیت می‌کنند. مرز گستران، عامل اتصال مشتری خارجی و محیط، با عملیاتهای داخلی سازمان هستند. کارکنان جلو باجه نقش مهمی‌در درک، پالایش و تفسیر اطلاعات و منابع، به و از سازمان و نهادهای بیرونی اش دارد. بنابراین در اولین گام […]

0 Comments

پژوهش – بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۴۸

۲ تائید ۶۶/۰ چابکی ← مدیریت داش ۳ وضعیت متغیر ها در مجتمع های بیمه ای توانمندی اطلاعات مناسب مدیریت دانش مناسب چابکی مناسب فصل پنجمنتیجهگیری و پیشنهادها۵-۱-مقدمهپس از تجزیه و تحلیل یافته ها در فصل چهارم و آزمون فرضیههای پژوهش، پذیرش یا عدم پذیرش فرضیهها مشخص گردید. در این فصل به بحث و بررسی […]

0 Comments

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۴۷

۰۲/۰ ۰۴/۰ ۶۱/۰ زیر ۵ سال ۱۰-۱۵ سال ۱۳/۰ ۱۲/۰ ۲۹/۰ ۱۱/۰- ۳۸/۰ ۵-۱۰ سال با مقایسه دو به دو جامعه مشاهده می شود میانگین توانمندی فناوری اطلاعات در افراد با سابقه زیر ۵ سال با افراد با سابقه ۵-۱۰ سال و ۱۰-۱۵ سال تفاوت معناداری وجود دارد.خلاصه فصل چهارمدر این فصل ابتدا به بررسی […]

0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۳۰

فرضیه اصلی (اول) : توانمندی فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش تأثیر دارد.ضریب رگرسیونی استاندارد شده برای این فرضیه ۸۳/۰ است که با مقدار سطح معناداری کوچکتر از ۰۵/۰ ، میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته میشود و به عبارتی میتوان عنوان نمود که با اطمینان ۹۵/۰، توانمندی فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش […]

0 Comments

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۲۸

۴۰/۰ *** ۲۳٫میزان انعطاف پذیری در ارائه گزارشات چقدر است؟ ۳۹/۰ *** با توجه به اینکه تقریباً مقدار بارهای عاملی در بیشتر موارد بالاتر از ۵۰/۰ و با توجه به شاخص جزئی P (دارای مقدار صفر برای همه گویهها) و شاخصهای کلی میتوان نتیجه گرفت که گویهها به خوبی دادهها را میسنجند. لازم به ذکر […]

0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۲۰

۹۸/۰ ۹۹/۰ ۰۰۰/۱ ۹۸/۰ ۹۱/۰ ۹۷/۰ IFI نتایج حاصل ازاطلاعات ارائه شده در جدول ۴-۷ به شرح زیر میباشد:در توضیح مقدار کایاسکوئر (CMIN) الگو و سطح معناداری آن لازم است ذکر شود که هر چه مقدار کایاسکوئر کوچکتر باشد برازش الگو تدوین شده توسط پژوهشگر رضایتبخشتر و بهتر است.یکی از معتبرترین شاخصهایی که برای بررسی […]

0 Comments

مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۱۱

آماره کلموگروف-اسمیرنف مشخص می‌کند که داده‌ها به صورت نرمال توزیع شده‌اند یا خیر.سطح معناداری کوچک(عموما کمتر از ۰٫۰۵) مشخص می‌نماید که توزیع داده‌ها به طور معناداری از توزیع نرمال فاصله دارد. از آنجایی که بسیاری از آزمون‌های آماری فرض می‌کنند داده‌ها به صورت نرمال توزیع شده‌اند ، بهتر است که توزیع بررسی شود(افشانی و دیگران،۱۳۸۶).۳-۹-۲- […]

0 Comments

فایل – بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم …

بین میزان برابری در تصمیمگیری و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.فصل چهارمروش شناسی تحقیق۴- ۱- مقدمه:روش تحقیق به چگونگی برنامهریزی و اجرای تحقیق مربوط میشود که به معنای انتخاب درست روش مناسب و یافتن نحوه بکار بردن آن در حوزه مورد مطالعه است. روشهای تحقیق تکنیکهای واقعی پژوهش است که برای […]

0 Comments

اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۱۵

مسئله بعدی تعداد ابزارهای استفاده شده است. علاوه بر این که حداقل باید به تعداد ضرایب ابزار داشته باشیم، با این حال تعداد آن ها نباید بیش از حد زیاد باشد. افزایش تعداد متغیرهای ابزاری منجر به از دست دادن درجه آزادی خواهد گردید.با توجه به مسایل ذکر شده واضح است که هرچند روش تخمین […]