0 Comments

جستجوی مقالات فارسی – اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت …

که در آنPNT قیمت کالاهای غیر قابل مبادله داخلی است. ۲-۶- نظریه برابری قدرت خرید حال به بررسی عمیق تر این نظریه می پردازیم.سه دیدگاه مختلف در نظریه برابری قدرت خرید وجود دارد:الف) قانون یک قیمت[۵]: ( LOOP) با فرض اینکه هیچ هزینه مبادلاتی و موانع تجاری وجود ندارد،این نظریه اینگونه عنوان می کند که […]