0 Comments

اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت …

رفتار گرایی تنوع تکرار و تمرین با نرم افزار یادگیری رایانه محور یادگیری مبتنی بر رایانه که به داش آموزان آموزش ضرب و جمع می دهد(ابزار آموزش انفرادی) شناخت گرایی آموزشی و اطلاعات داده ها منابع دایره المعارف و اینترنت(ابزار اطلاعاتی) ساختن گرایی ابزار هدفمند جمعی و شخصی اکسل، محیط وورد،پاورپوینت، شبیه سازی، ابرسانه، ابر […]

0 Comments

فایل – اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت …

استفاده از مکان و زمان متناسب باشرایط کنترل یبش از حد بر آموزش کنترل بسیار کم بر آموزش تأکید بر خودآموزی کنترل شده روش آموزش غیرقابل انعطاف روش آموزش غیرقابل انعطاف قابلیت انعطاف زیاد روش آموزش معایب یادگیری ترکیبی:اگر چه یادگیری ترکیبی دارای مزایای فراوانی است، اما اشکالاتی نیز بر آن وارد است(سیدی،۱۳۹۱):۱-بروز مشکلاتی در […]