0 Comments

تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه …

تبیین و ترویج ارزش های سازمانیارزش‌های سازمانی شرکت شامل ۲۳ ارزش برای اولین بار در سال ۸۲ در محورهای مختلف شامل مشتریان، کارکنان، نمایند‌گان، دولت و جامعه توسط رهبران بیمه ایران تدوین گردید. سپس در سال‌های ۸۴ و ۸۶ با توجه به اطلاع رسانی گسترده‌ای که در شعب و نمایندگی‌های سراسر کشور صورت گرفت بازخوردهای […]

0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۸

خلاصه فصلدر این فصل پس از مروری بر ادبیات نظری که به بررسی چابکی سازمانی، تعاریف و دسته بندی انواع آن، فناوری اطلاعات و تعاریف مرتبط با آن، مدیریت دانش، اهمیت وتعاریف آن پرداخته شد، در ادامه پژوهشهای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع ارائه گردید. در انتها قابل ذکر است که بر اساس مطالب […]

0 Comments

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۷

اواسط ۱۹۹۰ شبکه‌های بین المللی مدیریت دانش پدید آمد اواخر ۱۹۹۰ مدیریت دانش در زمره فعالیت‌های تجاری شرکت‌های بزرگ درآمد هزاره سوم شرکت‌های بزرگ اروپایی حدود ۵۵ درصد درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص داده‌اند مهم‌ترین نقشی که می‌توان به مدیریت دانش نسبت داد این است که آن را به عنوان یک روش شناسی […]

0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۲

توانمندی مدیریت دانش بر چابکی سازمان تأثیر دارد.۱-۷- قلمرو پژوهش۱-۷-۱- قلمرو مضوعیچابکی سازمانی و عوامل موثر بر آن.۱-۷-۲- قلمرو مکانیاز آنجایی که این پژوهش در میان مدیران و کارکنان مجتمع های بیمه پارسیان انجام میشود قلمرو مکانی این پژوهش مجتمع های بیمه پارسیان میباشد.۱-۷-۳- قلمرو زمانیقلمرو زمانی این پژوهش از مهرماه سال ۹۲ تا پایان […]

0 Comments

دسترسی متن کامل – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۳

ب)تعاریف عملیاتیبه نمراتی که پاسخگویان در پرسشنامه محقق ساخته برای هریک از مولفه های مهارتهای رفتاری وفنی کارکنان؛ یکپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی وجدیدبانک؛ توجه به نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری؛ اطلاع رسانی(آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی؛ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان مرتبط با توسعه بانکداری الکترونیک در نظر […]

0 Comments

تحقیق – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک

جدول ۴-۸ فراوانی،درصدومیانگین سوالات مربوط به مولفه های توجه به نوآوریها وایده های منبعث……۱۲۰جدول ۴-۹فراوانی،درصد و میانگین سوالات مربوط به مولفه های اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان…..۱۲۱جدول ۴-۱۰ فراوانی،درصدومیانگین سوالات مربوط به مولفه های توجه به نوآوریها وایده های منبعث…..۱۲۲جدول ۴-۱۱ فراوانی،میانگین؛ دامنه ؛ انحراف معیار و واریانس سوالات پرسشنامه………………………………۱۲۳جدول ۴-۱۲:آزمون تی تک نمونه ای […]

0 Comments

بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت …

در روش میدانی ، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است .در این تحقیق برای جمع آوری داده ها ابزار گردآوری شامل دو پرسشنامه ی استاندارد تعهد سازمانی آلن ومی یر و پرسشنامه استاندارد jdi در سنجش رضایت شغلی است.علاوه براین در جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و پیشینه […]

0 Comments

مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی بازیکنان زبده فوتبال زن ایرانی در پست های مختلف …

۱-۷٫ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱-۸٫ تعاریف عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش۲-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲-۲٫فوتبال در گذر ان…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴ ۳-۲٫ پیش بینی موفقیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵ادامه فهرست مطالب عنوان شماره صفحه۲-۴٫ فرایند استعدادیابی ۱۵۲-۴-۱٫ عامل سن.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۲-۴-۲٫ تعامل بین طبیعت و تربیت……………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۲-۵٫ مدل های استعدادیابی……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۲-۵-۱٫ معیارهای استعدادیابی……………………………………………………………………………………………………………………………۲۳۲-۵-۲٫ استعدادیابی در فوتبال…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴۲-۶٫ پیکر سنجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶۲-۶-۱٫ روش پیکر سنجی استاندارد……………………………………………………………………………………………………………………۲۷۲-۶-۲٫ مراحل استعدادیابی ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………۲۷۲-۷٫ ویژگی […]

0 Comments

سامانه پژوهشی – شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط در …

=P نسبت مورد انتظار: مقیاسP از عدد صفر تا یک متغیر است، حجم نمونه بسته به مقدار تغییر می کند. بیشترین احتمالی که برای آن میتوان در نظر گرفت p=0.5 میباشد.در سطح اطمینان[۲۴] ۰٫۹۵ و میزان دقت ۰٫۱ مقدار حجم نمونه ما به صورت زیر محاسبه میشود:n=( 1.96*1.96*0.5*0.5)/ (0.1*0.1)n=96۳-۴- ابزار تحقیق و مدل مفهومی تحقیقدراین پژوهش […]

0 Comments

اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۵

اشاره به موقعیتی دارد که در آن بر حسب شرایط موجود، پیش‌بینی نرخ ارز در آینده ممکن نیست و نوسانات زیادی در رابطه با آن وجود دارد. ۱-۱۱- مشکلات و تنگاهای احتمالی تحقیق این امکان وجود دارد که برخی از متغیرهایی که در بالا اشاره گردید در ادامه کار به دلیل برخی مشکلات که در […]