0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۱۸

۴-۳- برآورد الگوپس از تدوین نظری الگو برای تبیین پدیده مورد پژوهش و اندازهگیری متغیرهای پنهان تعریف شده، لازم است تا به بحث برآورد الگو و تحلیل شاخصهای کلی و جزئی الگو پرداخت، تا مشخص شود که آیا دادههای تجربی در مجموع حمایت کنندهی الگو نظری تدوین شده هستند یا خیر. وجود اجزای متعدد در […]

0 Comments

اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۱۳

۳-۳- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته[۴۶] برای آزمون نامانایی ابتدا فرض را بر این قرار می دهیم که سری زمانی مورد بحث دارای یک فرآیند خود توضیح مرتبه اول است و سپس فرضیه را بر اساس آن آزمون می کردیم. اکنون اگر این فرض صحیح نباشد و سری زمانی تحت بررسی دارای فرآیند خودتوضیح مرتبه […]

0 Comments

سایت مقالات فارسی – اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۱۴

انگل، لیلین[۵۲] و رابینز[۵۳](۱۹۸۷) چارچوب اصلی مدل ARCH را به نحوی تغییر دادند که امکان وابسته بودن میانگین یک دنباله به واریانس شرطی آن دنباله فراهم آید. این گروه از مدل ها که مدل های مبتنی بر وجود الگوی ARCH در میانگین[۵۴](ARCH-M) نام دارند.ایده اصلی در اینجا آن است که عاملان ریسک گریز در بازار برای […]