0 Comments

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۷

اواسط ۱۹۹۰ شبکه‌های بین المللی مدیریت دانش پدید آمد اواخر ۱۹۹۰ مدیریت دانش در زمره فعالیت‌های تجاری شرکت‌های بزرگ درآمد هزاره سوم شرکت‌های بزرگ اروپایی حدود ۵۵ درصد درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص داده‌اند مهم‌ترین نقشی که می‌توان به مدیریت دانش نسبت داد این است که آن را به عنوان یک روش شناسی […]

0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی

جدول ۴-۲۲: نتایج آزمون میانگین مدییت دانش بر اساس سابقه……………………………………………………………….. ۹۱جدول ۴-۲۳: نتایج آزمون میانگین توانمندی فناوری اطلاعات بر اساس سابقه…………………………………………… ۹۲جدول ۴-۲۴: نتایج آزمون ال اس دی چابکی بر اساس سابقه……………………………………………………………………… ۹۲جدول ۴-۲۵: نتایج آزمون ال اس دی توانمندی فناوری اطلاعات بر اساس سابقه………………………………………. ۹۳جدول ۴-۲۶: خلاصه نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴چکیدهسازمان چابک به عنوان پارادایم […]

0 Comments

سایت مقالات فارسی – بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان …

۲-تعیین اثر رضایت شغلی بر تعهد مستمر کارکنان.۳-تعیین اثر رضایت شغلی بر تعهد هنجاری کارکنان. ۱-۵- مدل تحقیق به نظر سوسنبرگ(۱۹۹۳) ،زمانی که افراد از کار خود راضی باشند کارآیی آنها بالا می رود.یعنی زمانی افراد کارایی مطلوب و اثربخش خواهند داشت که بین انتظارات و میزان توانمندیها و قابلیتهای آنان ارتباط مناسبی باشد و […]

0 Comments

دسترسی به منابع مقالات : بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان تهران۹۲- …

نمودار ۴- ۸: میانگین داده های ابعاد تعهد سازمانی ۶۸نمودار ۴- ۹: نمودار پراکندگی رضایت شغلی بر تعهد سازمانی ۶۹نمودار ۴- ۱۰: نمودار پراکندگی بین رضایت شغلی و تعهد عاطفی ۷۱نمودار ۴- ۱۱: نمودار پراکندگی بین رضایت شغلی و تعهد مستمر ۷۲نمودار ۴- ۱۲: نمودار پراکندگی بین رضایت شغلی و تعهد تکلیفی ۷۴نمودار۴-۱۳: رتبه بندی […]

0 Comments

سامانه پژوهشی – شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط در …

=P نسبت مورد انتظار: مقیاسP از عدد صفر تا یک متغیر است، حجم نمونه بسته به مقدار تغییر می کند. بیشترین احتمالی که برای آن میتوان در نظر گرفت p=0.5 میباشد.در سطح اطمینان[۲۴] ۰٫۹۵ و میزان دقت ۰٫۱ مقدار حجم نمونه ما به صورت زیر محاسبه میشود:n=( 1.96*1.96*0.5*0.5)/ (0.1*0.1)n=96۳-۴- ابزار تحقیق و مدل مفهومی تحقیقدراین پژوهش […]