0 Comments

سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۵

در فاصله سال های ۱۹۷۱-۱۹۷۹ برخی مطالعات اساسی درباره زیر ساخت اطلاعات توسط یونسکو و سازمان های مشابه بین المللی و سپس توسط افرادی نظیر اننکبو[۵۷] (۱۹۸۹) صورت گرفته است. یافتن تعریفی دقیق از زیر ساخت اطلاعات یا فناوری اطلاعات در میان مطالعات انجام شده کار ساده ای نیست. هنوز تعریفی جامع و دقیق از مفهوم […]

0 Comments

پژوهش – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۵

این عامل و خصیصه های آن همچون بوم شناختی مشتری، ارزش ها، انتظارات، آمادگیالکترونیکی و نیازهای مشتریان، از تاثیر قابل ملاحظه ای بر کمیت و کیفیت خدمات الکترونیک و نتیجتاً میزان پذیرش آن برخوردار است (وو؛۲۰۰۵) .۲-۲-۱۰ بانکهادر سیستم بانکداری بانک ها به مثابه شرکت های فعالی هستند که برآورده کردن نیازهای مشتریان (داخلی و […]

0 Comments

دسترسی متن کامل – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۳

ب)تعاریف عملیاتیبه نمراتی که پاسخگویان در پرسشنامه محقق ساخته برای هریک از مولفه های مهارتهای رفتاری وفنی کارکنان؛ یکپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی وجدیدبانک؛ توجه به نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری؛ اطلاع رسانی(آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی؛ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان مرتبط با توسعه بانکداری الکترونیک در نظر […]

0 Comments

تحقیق – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک

جدول ۴-۸ فراوانی،درصدومیانگین سوالات مربوط به مولفه های توجه به نوآوریها وایده های منبعث……۱۲۰جدول ۴-۹فراوانی،درصد و میانگین سوالات مربوط به مولفه های اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان…..۱۲۱جدول ۴-۱۰ فراوانی،درصدومیانگین سوالات مربوط به مولفه های توجه به نوآوریها وایده های منبعث…..۱۲۲جدول ۴-۱۱ فراوانی،میانگین؛ دامنه ؛ انحراف معیار و واریانس سوالات پرسشنامه………………………………۱۲۳جدول ۴-۱۲:آزمون تی تک نمونه ای […]

0 Comments

دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات …

دامنه زمانی و هزینه ، عوامل مهمی در جهت توسعه استراتژی و پشتیبانی برنامه می باشند . بدون داشتن یک برنامه برای پروژه معیاری برای ارزیابی میزان پیشرفت و یا موفقیت برنامه وجود ندارد دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir فروشندگان عرضه کنندگان تکنولوژی و یا خدمات اینترنتی تجارت الکترونیک هماهنگ کنندگان […]

0 Comments

روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران- …

در این قسمت برای توضیح نظریه نئو رئالیسم ابتدا بهتر است پیشینه‌ای از آن ارائه گردد.نظریه نئورئالیسم شاخه‌ای برگرفته از رئالیسم می‌باشد؛ بنابراین برای درک بهتر آن به توضیح مختصری از رئالیسم پرداخته می‌شود. دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir ۳-۲٫ ابعاد امنیت امنیت دارای دو بعد داخلی و خارجی است که […]

0 Comments

رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها- قسمت ۳۱

نوع حسابرس ۰٫۰۱۲ ۰٫۰۱۱ ۰٫۰۳۷ ۰٫۰۱۴ ۰٫۰۳۳- ۰٫۰۲۱- ۰٫۳۹۲ ۰٫۰۱۰- ۰٫۰۴۸ ۱٫۰۰۰ هم خطی به معنای وجود ارتباط خطی بین متغیرهای توضیحی یا مستقل است.یکی از راه های شناسایی رابطه هم خطی یا عدم هم خطی بررسی رابطه ی همبستگی بین متغیرهای مستقل است. با توجه به بررسی نتایج همبستگی بین متغیرهای مستقل در سطح […]

0 Comments

رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها- …

رشد شرکت GROWTH ۸۱۵٫۴۸ ۰٫۰۰ اهرم مالی LEV ۴٫۸۲ ۰٫۰۹ نوع حسابرس AUDIT ۱۷۹٫۷۷ ۰٫۰۰ برای بررسی میزان نرمال بودن متغیر ها از آزمون جارکو برا استفاده کردیم که نتایج آن در جدول ۴-۲ ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که به جز متغیر اهرم مالی (=۰٫۰۹>0.05 سطح معناداری)،کلیه متغیرهای پژوهش اعم از مستقل، وابسته […]

0 Comments

تحقیق – رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها- قسمت ۱۴

H1:H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده خرید ونگهداری دارایی‌ رابطه معنی داری برقرار نیست.H1: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده خرید ونگهداری دارایی‌ رابطه معنی داری برقرار است.فرضیه۷): فرضیه آماری آن به صورت زیر می باشد:H0:H1:H0: بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد […]

0 Comments

سامانه پژوهشی – رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها- قسمت …

مسکاریلو[۱](۲۰۱۰) انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته را در بورس اوراق بهادار ایتالیا بررسی کرد. هدف او شناسایی دلایل پشت پرده انجام معاملات با اشخاص وابسته و کارا بودن یا فرصت طلبانه بودن این معاملات بود. با توجه به ساختار متمرکز مالکیت در شرکت های ایتالیایی، استفاده احتمالی از معاملات با اشخاص وابسته توسط سهامداران […]