0 Comments

پژوهش – تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد۹۱- قسمت …

۳-۱٫ جدول: ارتباط سوالات پرسشنامه با فرضیه ها ۱۱۸۳-۲٫ جدول: پایایی پرسشنامه در قسمت های مربوط به هر فرضیه ۱۲۲۴-۱٫ جدول: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان ۱۲۷۴-۲٫ جدول: توزیع فراوانی سن پاسخگویان ۱۲۷۴-۳٫ جدول: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان ۱۲۸۴-۴٫ جدول: توزیع فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان ۱۲۹۴-۵٫ جدول: میانگین و انحراف معیار سوال های پرسشنامه ۱۳۰۴-۶٫ […]