0 Comments

اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و …

جدول۴- ۸٫ آزمون مجذور خی انگیزش پیشرفت شاخص ۵/۴ ۲χ ۱۰۳/۰ dfsig نتایج جدول نشان می‌دهد، با درنظر گرفتن مقادیر فراوانی و با توجه به مجذور خی محاسبه شده، مشاهده می‌شود که تفاوت فراوانی‌های ارزشیابی‌های بسیارخوب و‌‌‌ خوب شرکت‌کنندگان برحسب عضویت گروهی«آزمایش و کنترل» در مرحله پس‌آزمون تفاوت معناداری مشاهده می‌شود(P<0.05).بنابراین فرضیه صفر رد شده […]

0 Comments

فایل – اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی …

همچنان که ملاحظه می‌شود تعداد بسیار خوب گروه آزمایش در مرحله پس‌آزمون، نسبت به پیش‌آزمون افزایش داشته است. ۴-۲تحلیل آماری فرضیه‌های پژوهش آمار استنباطی بخش اصلی تحلیل آماری را در بر می‌گیرد، در این پژوهش، تأثیر روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مورد بررسی قرار گرفته است […]

0 Comments

سامانه پژوهشی – اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت …

نمره کل یعنی نمره‌ای که از مجموع سؤالات به‌دست می‌آید اگر بالا ( بالاتر از میانگین) باشد نشانگر انگیزه پیشرفت بالا و نمرات پایین (پایین تر از میانگین) بیانگر انگیزه پیشرفت پایین در فرد است.روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنسهرمنس (۱۹۷۰) برای محاسبه روایی از روایی محتوا که اساس آن را پژوهش قبلی درباره […]

0 Comments

مقاله – اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت …

۶-عجم و همکاران(۱۳۹۱)در پژوهشی با عنوان«نقش راهبرد های خود تنظیمی، مهارت های رایانه‌ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنا نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد ترکیبی» به این نتیجه رسیدند که بین راهبردهای خود یادگیری زنان و مردان تفاوت وجود نداشته است و دانشجویان دید گاه موافقی نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان […]

0 Comments

اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و …

-زمان‌بندی کلاس تحت اختیار معلم است.– چیدمان صندلی‌ها به صورت ردیفی و رو به تخته است.-حضور همزمان معلم و دانش‌آموزان در کلاس الزامی است.-ارزشیابی دانش آموزان به صورت انفرادی صورت می گیرد و محیط غالباً رقابتی است.در محیط های انفرادی یادگیرندگان به تنهایی کار می کند و از یکدیگر توقع کمک ندارند، معلم مرجع اصلی […]