0 Comments

مقایسه تفکیک و افراز در ثبت اسناد- قسمت ۲

فصل سوم: بررسی افراز و رویه عملی آن………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸۳-۱- تبیین مفهوم افراز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹۳-۱-۱- تفاوت تفکیک و افراز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰۳-۱-۲- مقایسه تفکیک و افراز در املاک …………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲۳-۱-۳- قانون افراز و فروش املاک مشاع …………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶۳-۱-۴- صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک …………………………………………………………………………………………………۵۷«ر»۳-۱-۵- افراز املاک مشاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲۳-۱-۶- مراحل انجام افراز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳۳-۱-۷- روش افراز املاک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴۳-۱-۸- نکات مورد توجه در افراز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹۳-۱-۹- سه رکن اساسی و مهم افراز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰۳-۱-۹-۱-افراز […]

0 Comments

اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت فاوا برای معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر بر اساس مدل کرک پاتریک- قسمت ۹

مقدار t     خطای استاندارد برآورد     بار عاملی خام     شاخص های اندازه گیری سطح واکنش       ۰/۰۰۰۵     ۰/۳۵۰     ۴/۰۰۳     ۰/۱۱۲     ۰/۴۵۰     تازگی داشتن       ۰/۰۰۰۵     ۰/۵۰۰     ۰/۰۰۰۵     ۰/۰۰۰۵     […]

0 Comments

اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی- قسمت ۷

هر گاه مثل شی تلف شده در بازار قابل تهیه‌ی باشد، ولی قیمت روز مطالبه در بازار چندین برابر قیمت روز تلف باشد، متصرف ملزم است آن را تهیه‌ی کند و به صاحبش مسترد دارد. در این مسأله اختلافی میان فقیهان امامیه وجود ندارد (مکاسب؛، ص۱۰۷). اما چنان چه افزایش قیمت، نه به خاطر بالا […]

0 Comments

اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه- قسمت ۶

خودکارآمدی باوری است که یک فرد در مورد انجام یک رفتار مشخص دارد (هاولکا و داگلاس، ۲۰۰۳؛ به نقل از زمانیان، ۱۳۹۰).در محیط تحصیلی، خودکارآمدی به باورهای دانش آموزان در ارتباط با توانایی انجام وظایف درسی تعیین شده اشاره دارد (بانگ[۹۴]، ۲۰۰۲).خودکارآمدی به این باور فرد که می تواند کاری را با موفقیت انجام دهد […]

0 Comments

بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی- قسمت ۷

اجابه است [۹۶]»بخش دومنفقه ی زوجهفصل دوم: مصادیق نفقه زوجاختلاف در مصادیقبیشتر اختلافات در فقه در خصوص نفقه زوجه مربوط به مصادیق آن است. در جواهر الکلام بیان شده که مایحتاج از جمله غذا، البسه، مسکن، خانه و وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضع زن در آن شهر متناسب باشد.[۹۷]بعضی دیگر از فقها مصادیق […]

0 Comments

تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۴

جدول ۴-۲۵ آزمون خطی بودن مدل …………………………………………………………………………………..۹۶جدول ۴-۲۶ ضرایب مدل ۱ …………………………………………………………………………………………………۹۷جدول ۴-۲۷ ضرایب مدل ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۸چکیده :پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر میزان رعایت […]

0 Comments

رابطه بین تصویر سازمانی با وفاداری مشتریان بانک رفاه(مطالعه موردیشعب منطقه شمال تهران )- قسمت ۱۰

اعتقاد به قابل اعتماد بودن بانکاعتقاد به بهتر بودن کیفیت خدمات بانک رفاه نسبت به سایر بانک هاعمل به تعهدات توسط بانکاعتماد به بانک در رفع نیازهاتوانایی بانک درپاسخگویی به انتظارات مشتریاناعتقاد به عملکرد مالی مناسب بانک     اعتبار سازمانی       جذابیت ساختمان های بانکمناسب بودن تجهیزات به کار رفته در بانکمناسب […]

0 Comments

تحول در کارکرد های شورای امنیت سازمان ملل و چالش های حقوقی فرا روی آن مطالعه موردی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران- قسمت 16

. فصل هفتم منشور مواد 39 الی 51 را شامل می شود که شورای امنیت بر اساس مواد مذکور این اختیار را دارد که هرگاه تهدید علیه صلح، نقض صلح و … را احراز و توصیه هایی را در این خصوص بنماید و یا در خصوص آن تصمیم بگیرد و به منظور اجرای مصوبات شورای […]

0 Comments

تاثیر استفاده از نانو کود آهن و تنظیم کنندههای رشد گیاهی در محیط کشت MS بر روی گیاه ارکید رقم Orchids catasetum- قسمت ۶

شکل۴-۲- اثر نانوکود بر روی طول ریشه     تعداد کورم   نتایج حاصل ازتجزیه واریانس تیمارها در مورد تاثیر سطوح مختلف نانو ذرات آهن بر طول گیاه Orchis catasetum نشان داد که تاثیر نانو ذرات آهن در سطح ۱% آماری معنی­دار بوده. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که استفاده از نانو ذرات آهن در محیط کشت […]

0 Comments

دلالی در نظام حقوقی ایران- قسمت ۵

۲-۴-۳-۲-ه-هم دلال و هم عامل علی‌الاصول ضامن اعتبار اشخاص طرف معامله نمی‌باشند.۲-۴-۳-۳-وجوه افتراق دلالی و عاملیت تجاری:۲-۴-۳-۳-الف-اشتغال به شغل دلالی منوط به اخذ پروانۀ مخصوص از مقامات ذیصلاح قانونی است، در حالیکه اقدام به عاملیت تجاری علی‌الاصول نیازمند اخذ پروانه عاملی از مراجع ذیصلاح قانونی نیست.۲-۴-۳-۳-ب- دلال در انجام معاملۀ اصلی نقشی ندارد، در حالیکه عامل […]