تاثیر استفاده از نانو کود آهن و تنظیم کنندههای رشد گیاهی در محیط کشت MS بر روی گیاه ارکید رقم Orchids catasetum- قسمت ۶

0 Comments

شکل۴-۲- اثر نانوکود بر روی طول ریشه

 

 

تعداد کورم

 

نتایج حاصل ازتجزیه واریانس تیمارها در مورد تاثیر سطوح مختلف نانو ذرات آهن بر طول گیاه Orchis catasetum نشان داد که تاثیر نانو ذرات آهن در سطح ۱% آماری معنی­دار بوده. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که استفاده از نانو ذرات آهن در محیط کشت MS به عنوان شاهد با ۱۰٫۲۰ میلی متر تیمار برتر بوده و همچنین استفاده از ۰٫۰۳۴ میلی گرم در لیتر نانو ذرات آهن((NA1 نیز تیمار برتر بوده و با شاهد در یک گروه آمتری قرار گرفته‌اند. همچنین مقایسه میانگین تیمارها نشان داده که استفاده از ۰٫۰۶۹ میلی گرم در لیتر نانو ذرات آهن در یک گروه آماری قرار گرفته‌اند همچنین استفاده از ۰٫۱۳۹ میلی­گرم در لیتر نانو ذرات آهن (NA3) در محیط کشت MS کمترین تاثیر را داشته‌اند.

 

جدول۴-۵- جدول مقایسه میانگین اثر تیمار نانو کود بر تعداد کورم

 

۱ ۲ ۵ Total
————————————————-
۱ * ۸٫۴۰۰ ۳۳٫۶۰۰
۲ * ۱۰٫۱۶۳ ۴۰٫۶۵۰
۳ * ۱۰٫۲۰۰ ۴۰٫۸۰۰
۴ * ۸٫۲۲۵ ۳۲٫۹۰۰
۵ * ۷٫۱۶۳ ۲۸٫۶۵۰
————————————————-
* ۱ ۱۰٫۲۰۰ ۵۱٫۰۰۰
* ۲ ۱۰٫۱۸۰ ۵۰٫۹۰۰
* ۳ ۸٫۳۳۰ ۴۱٫۶۵۰
* ۴ ۶٫۶۱۰ ۳۳٫۰۵۰
————————————————-

 

جدول ۴-۶- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار نانو کود بر تعداد کورم

 

K Degrees of Sum of Mean F
Value Source Freedom Squares Square Value Prob
—————————————————————————–
۱ Replication 4 27.936 6.984 7.2893** 0.0032
۲ Factor A 3 44.389 14.796 15.4433** 0.0002
-۳ Error 12 11.497 0.958
—————————————————————————–
Total 19 83.822
—————————————————————————-
Coefficient of Variation: 11.09%

 

شکل۴-۳- اثر نانوکود بر روی تعداد کورم

 

 

تعداد برگ

 

نتایج حاصل ازتجزیه واریانس تیمارها در مورد تاثیر سطوح مختلف نانو ذرات آهن بر طول گیاهOrchis catasetum نشان داد که تاثیر نانو ذرات آهن در سطح ۱% آماری معنی­دار بوده است. مقایسه میانگین تیمارها نشان داده که استفاده از عنصر آهن در محیط کشت MS به عنوان شاهد تیمار برتر بوده و همچنین با بهره گرفتن از ۰٫۰۳۴ میلی­گرم در لیتر نانو ذرات آهن با ۵٫۶۴۰ برگ و استفاده از ۰٫۰۶۹ میلی­گرم بر لیتر نانو ذرات آهن در میط کشت MS با ۴٫۸۷۰ برگ تیمار برتر بوده و در یک گروه آماری قرار گرفته‌اند. همچنین تیمار ۰٫۱۳۹ میلی­گرم در لیتر نانو ذرات آهن در محیط کشت MS کمترین تاثیرگذاری را داشته است. با افزایش غلظت نانو کود کلات آهن، محتوای کلروفیل  b و a + b نسبت به شاهد افزایش یافت. بیش‌ترین محتوای کلروفیل در تیمار نانو کود آهن با غلظت بیشتر (۵کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد. بیش‌ترین مقدار کلروفیل برگ­ها در مطالعه­ ما در بالاترین غلظت نانوکلات آهن (۵/۴ گرم در لیتر) به­دست نیامد، بلکه در غلظت ۶/۳ گرم در لیتر به­دست آمد. اگرچه افزایش در مقدار کلروفیل برگ ریحان در تیمارهای مختلف کود آهن و نانو کود آهن در مقایسه با شاهد معنی­دار نبود. افزایش آهن ممکن است با کاهش محتوای کلروفیل و فتوسنتز همراه شده و به کاهش رشد منتهی گردد (کاترجی و همکاران، ۲۰۰۶). مطالعه­ مظاهری­نیا و همکاران (۲۰۱۰) بر روی گندم نشان داد که با افزایش آهن در خاک، میزان این عنصر در گیاه افزایش یافت. این نتیجه کاملا با نتیجه­ به­دست­آمده توسط ما مغایرت دارد، به­ طوری­که در مطالعه­ حاضر، بیش‌ترین مقدار آهن در برگ گیاهان شاهد مشاهده شد. البته در گیاهان تیمارشده با بالاترین غلظت نانوکلات آهن در بستر کشت (۵/۴ گرم در لیتر)، مقدار آهن هرچند از گیاهان شاهد کمتر بود، ولی از سایر تیمارهای نانوکلات آهن به­ طور قابل­توجهی بیشتر بود. تنظیم­کننده­ های رشد گیاهی در تنظیم فتوسنتز و حرکت فرآورده ­های فتوسنتزی از محل تولید آن‌ ها در برگ به محل­های تجمع به­کار گرفته می­شوند. تنظیم فتوسنتز و حرکت مواد و فرآورده ­های فتوسنتزی در نقاط زیادی از گیاه می ­تواند صورت گیرد، که به­دنبال آن سبب افزایش یا کاهش در اندازه­ گیاه می­ شود (فتحی و همکاران، ۱۳۹۱).

 

جدول۴-۷- جدول مقایسه میانگین اثر تیمار نانو کود بر تعداد برگ

 

۱ ۲ ۶ Total
————————————————-
۱ * ۵٫۳۳۸ ۲۱٫۳۵۰
۲ * ۵٫۲۶۲ ۲۱٫۰۵۰
۳ * ۴٫۵۶۳ ۱۸٫۲۵۰
۴ * ۴٫۵۵۰ ۱۸٫۲۰۰
۵ * ۴٫۴۳۷ ۱۷٫۷۵۰
————————————————-
* ۱ ۵٫۷۶۰ ۲۸٫۸۰۰
* ۲ ۵٫۶۴۰ ۲۸٫۲۰۰
* ۳ ۴٫۸۷۰ ۲۴٫۳۵۰
* ۴ ۳٫۰۵۰ ۱۵٫۲۵۰
————————————————-
 

جدول ۴-۸- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار نانو کود بر تعداد برگ

 

K Degrees of Sum of Mean F
Value Source Freedom Squares Square Value Prob
—————————————————————————–
۱ Replication 4 2.995 0.749 1.2931 0.3269
۲ Factor A 3 23.455 7.818 13.5041** 0.0004
-۳ Error 12 6.948 0.579
—————————————————————————–
Total 19 33.397
—————————————————————————–
Coefficient of Variation: 15.75%

 

شکل۴-۴- اثر نانوکود بر روی تعداد برگ

 

 

تعداد ریشه

 

نتایج حاصل ازتجزیه واریانس تیمارها در مورد تاثیر سطوح مختلف نانو ذرات آهن بر طول گیاهOrchis catasetum نشان داد که تاثیر نانو ذرات آهن معنی­دار نبوده است. نتایج پیوندی و همکاران (۱۳۹۰) حاکی از آن است که اثر کود کلات آهن و نانوکود کلات آهن به جز طول ریشه بر روی سایر شاخص‌های رشد اثر معنی­داری داشته‌اند. وزن­تر و خشک اندام هوایی و ریشه در حضور نانوکود افزایش چشمگیری داشته‌اند. ساجدی و اردکانی (۱۳۸۷) در نتایج پژوهش خود بر روی ذرت اعلام کردند که کودهای عنار کم مصرف بیشتر در فعالیت متابولیکی تاثیر­گذار بوده و به طور غیرمستقیم با افزایش سرعت رشد گیاه ، سطح جذب، دوام گیاه و فتوسنتز ، باعث افزایش وزن خشک گیاه شده و روی سایر شاخص‌های رشد اثر کمی داشته است.

 

جدول۴-۹- جدول مقایسه میانگین اثر تیمار نانو کود بر تعداد ریشه

 

۱ ۲ ۸ Total
————————————————-
۱ * ۴٫۳۱۳ ۱۷٫۲۵۰
۲ * ۵٫۴۵۰ ۲۱٫۸۰۰
۳ * ۲٫۷۳۷ ۱۰٫۹۵۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *