0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۲۰

۹۸/۰ ۹۹/۰ ۰۰۰/۱ ۹۸/۰ ۹۱/۰ ۹۷/۰ IFI نتایج حاصل ازاطلاعات ارائه شده در جدول ۴-۷ به شرح زیر میباشد:در توضیح مقدار کایاسکوئر (CMIN) الگو و سطح معناداری آن لازم است ذکر شود که هر چه مقدار کایاسکوئر کوچکتر باشد برازش الگو تدوین شده توسط پژوهشگر رضایتبخشتر و بهتر است.یکی از معتبرترین شاخصهایی که برای بررسی […]

0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۱۸

۴-۳- برآورد الگوپس از تدوین نظری الگو برای تبیین پدیده مورد پژوهش و اندازهگیری متغیرهای پنهان تعریف شده، لازم است تا به بحث برآورد الگو و تحلیل شاخصهای کلی و جزئی الگو پرداخت، تا مشخص شود که آیا دادههای تجربی در مجموع حمایت کنندهی الگو نظری تدوین شده هستند یا خیر. وجود اجزای متعدد در […]

0 Comments

مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۱۱

آماره کلموگروف-اسمیرنف مشخص می‌کند که داده‌ها به صورت نرمال توزیع شده‌اند یا خیر.سطح معناداری کوچک(عموما کمتر از ۰٫۰۵) مشخص می‌نماید که توزیع داده‌ها به طور معناداری از توزیع نرمال فاصله دارد. از آنجایی که بسیاری از آزمون‌های آماری فرض می‌کنند داده‌ها به صورت نرمال توزیع شده‌اند ، بهتر است که توزیع بررسی شود(افشانی و دیگران،۱۳۸۶).۳-۹-۲- […]

0 Comments

متن کامل – بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۱۲

آزمون t دو نمونه ای مستقل Spss تعیین وجود یا عدم وجود تفاوت در میانگین دو گروه مستقل آزمون ANOVA Spss برای مقایسه میانگین دو یا چند جامعه (یعنی تاثیر یک متغیر مستقل گروه‌بندی بر یک متغیر کمی وابسته) برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید. تحلیل عاملی تائیدی الگو […]

0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۱۰

۲= کم ۳= متوسط ۴=زیاد ۵= خیلی زیاد ۳-۸ – سنجش روایی و پایایی پرسشنامه۳-۸-۱- رواییمقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد . روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می‌کند . در آزمون […]

0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۸

خلاصه فصلدر این فصل پس از مروری بر ادبیات نظری که به بررسی چابکی سازمانی، تعاریف و دسته بندی انواع آن، فناوری اطلاعات و تعاریف مرتبط با آن، مدیریت دانش، اهمیت وتعاریف آن پرداخته شد، در ادامه پژوهشهای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع ارائه گردید. در انتها قابل ذکر است که بر اساس مطالب […]

0 Comments

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۷

اواسط ۱۹۹۰ شبکه‌های بین المللی مدیریت دانش پدید آمد اواخر ۱۹۹۰ مدیریت دانش در زمره فعالیت‌های تجاری شرکت‌های بزرگ درآمد هزاره سوم شرکت‌های بزرگ اروپایی حدود ۵۵ درصد درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص داده‌اند مهم‌ترین نقشی که می‌توان به مدیریت دانش نسبت داد این است که آن را به عنوان یک روش شناسی […]

0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۶

سیستم های اطلاعاتتجارت الکترونیکیکپارچه سازی(کریستوفر، ۲۰۰۰)سیستم های اطلاعاتتجارت الکترونیکبخش سوم: مدیریت دانش۲-۲-۱۰- مفهوم مدیریت دانشدر سالهای اخیر، مدیریت دانش به عنوان یکی از جالب‌ترین و چالش برانگیزترین موضوعات مدیریت کسب و کار بوده و دایره کاربرد آن همراه با سایر مباحث عرصه مدیریت گسترده تر می‌شود. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان‌ها در شناسایی، […]

0 Comments

سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۵

در فاصله سال های ۱۹۷۱-۱۹۷۹ برخی مطالعات اساسی درباره زیر ساخت اطلاعات توسط یونسکو و سازمان های مشابه بین المللی و سپس توسط افرادی نظیر اننکبو[۵۷] (۱۹۸۹) صورت گرفته است. یافتن تعریفی دقیق از زیر ساخت اطلاعات یا فناوری اطلاعات در میان مطالعات انجام شده کار ساده ای نیست. هنوز تعریفی جامع و دقیق از مفهوم […]

0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۴

پیشبرد سریعتر سازمان به سمت هدفهای از پیش تعیین شده،خدمت رسانی بهتر،کاهش قیمتها، و ثبات سازمان،کسب ارزش در قبال سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات،کاهش حجم بودجه اختصاصی در زمینه فناوری اطلاعات،برقراری هماهنگی لازم بین سرویس دهندگان فناوری اطلاعات،توانایی سازمان در تغییر فرایندها و بهبود عملیات کاری،پاسخگویی سریعتر سازمان به نیازهای مشتری،افزایش رضایت خاطر کارکنان،پاسخگویی […]